KFFUI Finanční účetnictví I

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
So 4. 10. 16:20–19:35 P101, So 25. 10. 16:20–17:55 P101
Předpoklady
Předmět Finanční účetnictví I navazuje na znalosti, které studenti získali dosavadním studiem v základních kurzech fakulty. Žádné zvláštní předpoklady se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Finanční účetnictví představuje v podmínkách tržní ekonomiky základní diagnostický nástroj, který umožňuje sledovat a vyhodnocovat finanční situaci ekonomicky aktivních subjektů. Podvojná metoda a akruální princip účetnictví poskytují managementu komplexní pohled na finanční zdraví ekonomických subjektů (obchodních společností a institucí) a na výsledek jejich hospodaření, bez ohledu na peněžní toky. Jeho předmětem je věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů a výnosů, vlastního kapitálu a hospodářského výsledku ekonomických subjektů. Cílem předmětu je seznámit studenty se s teoretickým základem účetnictví, s jeho filozofií, s účetním prostředím a úkoly, které má plnit jako jeden ze základních instrumentů finančního řízení. Jeho absolvováním by měli studenti získat přehled o všeobecně uznávaných zásadách, předpokladech a principech účetnictví, o jeho funkcích, o základních kategoriích a o metodách zobrazování ekonomických jevů v účetnictví. Osvojí si kromě teoretických přístupů a metod účetnictví také postupy účtování ekonomických transakcí, které se často vyskytují v ekonomické praxi. Obsahem výuky je rovněž vymezení aktiv a pasiv ekonomických subjektů a působení jejich změn na okamžitou bilanci subjektů, na jejich náklady a výnosy, na peněžní tok a na dosahovaný výsledek hospodaření. Studenti získávají první poznatky o způsobech zobrazování majetku a kapitálu, o metodách jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv, o vytváření rezerv a opravných položek a o sestavování účetních výkazů. Výklad probíhá v kontextu působení daňové soustavy na účetnictví a postupující světové i evropské harmonizace účetnictví.
Osnova
  • 1. Podstata a funkce účetnictví, charakteristické rysy, právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady. Postavení bilance v účetnictví, její funkce, systém a využití. 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na strukturu rozvahy. 3. Náklady a výnosy účetní jednotky, jako součást výkazu zisku a ztrát. 4. Metodické prvky účetnictví, účet a soustava účtů, účtová osnova a účtový rozvrh, účetní doklady, účetní knihy, kontrolní systém účetnictví. 5. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv. 6. Daně v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku, metody tvorby a zúčtování opravných položek a rezerv. 7. Metody odpisování dlouhodobého majetku (účetní i daňové hledisko). 8. Rezervy a opravné položky v účetnictví (princip opatrnosti). 9. Finanční účty, jejich struktura a význam, peněžní prostředky, peníze na cestě, bankovní účty. 10. Zásoby, jejich vymezení a způsob oceňování zásob. Význam zásob a základní účetní operace, způsob účtování A a B. Specifika účtování o zásobách vlastní produkce. 11. Klasifikace dlouhodobého majetku, způsoby jeho pořizování. Základní postupy účtování o pořízení a zobrazování v průběhu jeho životnosti. 12. Zúčtovací vztahy. Postupy účtování o pohledávkách a závazcích účetní jednotky (z obchodního styku, k zaměstnancům a společníkům). 13. Základní způsoby účtování o nákladech a výnosech. Vlastní a cizí kapitál účetní jednotky.
Literatura
  • KŘÍŽOVÁ, Zuzana, Radim LINKA, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr VALOUCH. Sbírka příkladů z finančního účetnictví. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 163 s. ISBN 80-210-3191-3. info
  • SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční účetnictví I. 2. přepracované vydání. Brno: ESF MU, 1998. 139 s. ISBN 80-210-1837-2. info
  • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 232 s. ISBN 8021038098. info
Metody hodnocení
Zpracování POTu. Písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/KFFUI