KFFUII Finanční účetnictví II

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Ne 1. 3. 8:30–11:00 P101, Ne 19. 4. 12:50–15:20 P101
Předpoklady
Předmět Finanční účetnictví II navazuje na Finanční účetnictví I a na znalosti, které si studenti osvojili dosavadním studiem základních kursů na ESF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje znalosti studentů získané absolvováním Finančního účetnictví I. Navazuje na teoretické principy, zásady a metody účetnictví, které jsou využívány při zobrazování hospodářských transakcí uskutečňovaných konkrétními ekonomickými subjekty. Obsahuje detailnější postupy účtování o majetku a závazcích podniků, zejména z oblasti zúčtovacích vztahů, vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů. Studenti se podrobněji seznámí se způsoby účtování o nákladech a výnosech účetní jednotky, s uzavíráním účtů na konci účetního období a sestavováním závěrečné bilance, výpočtem výsledku hospodaření, sestavováním výkazu zisku a ztráty a přehledu o cash flow a přílohy. Nezbytným doplňkem jsou informace o tendencích sbližování českého účetnictví s mezinárodními standardy finančního výkaznictví a informačních technologiích v oblasti účetnictví. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy účtování o majetku a závazcích ekonomických subjektů (společností i institucí). Zvláštní pozornost je věnována sestavování účetních výkazů, interpretaci účetních dat a jejich ekonomickému významu v procesech financování a podnikání. Jeho absolvováním si studenti osvojí kromě aplikace teoretických přístupů a metod účetnictví při řešení konkrétních účetních případů zejména postupy zobrazování ekonomických transakcí, nejčastěji se vyskytujících v ekonomické praxi společností a institucí.
Osnova
  • 1. Podstata a charakter krátkodobého finančního majetku a závazků, jejich oceňování, postupy účtování, inventarizace a analytická evidence. 2. Metody účtování o zásobách, jejich oceňování, inventarizace a analytická evidence. 3. Specifické postupy účtování o zásobách vlastní produkce. Zvláštní případy účtování zásob na konci účetního období. 4. Postupy účtování o dlouhodobém majetku účetní jednotky. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill. 5. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Postupy účtování o pohledávkách a závazcích v obchodních vztazích. 6. Zúčtování se zaměstnanci, institucemi, společníky, sdruženími a podniky ve skupině. Daně a dotace. Přechodné účty aktiv a pasiv. 7. Účtování o vlastním kapitálu účetní jednotky. Změny základního kapitálu, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let a výsledek hospodaření běžného období. 8. Účtování o dlouhodobých cizích závazcích a rezervách. Emise dluhových cenných papírů a dlouhodobé bankovní úvěry. 9. Náklady a výnosy – postupy účtování, výsledek hospodaření, analytická evidence ve vztahu k dani z příjmů. Stanovení základu daně z příjmů, výpočet daně z příjmů splatné. Odložená daň z příjmů. 10. Účetní uzávěrka. Kontrola úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví. Inventarizace majetku a závazků a uzavírání účetních knih. Výpočet a zúčtování daně z příjmů. 11. Sestavení závěrečných účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow a výkazu změn ve vlastním kapitálu. 12. Informační technologie v účetnictví (softwarové produkty) 13. Směry harmonizace účetnictví (v rámci evropské integrace, IFRS a US GAAP)
Literatura
  • Sedláček, J. a kol.: Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-95-5
  • SEDLÁČEK, Jaroslav a Radim LINKA. Základy finančního účetnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 220 s. ISBN 8021030828. info
Metody hodnocení
Zpracování POTu. Zkouška je písemná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/KFFUII