MKF_AUDI Auditing

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 14. 11. 16:00–19:50 P103, So 21. 11. 12:00–15:50 P103, So 9. 1. 12:00–15:50 P103
Předpoklady
BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 && BKF_FIU2 Finanční účetnictví 2
Předmět Auditing navazuje na znalosti, které studenti získali dosavadním studiem předmětů z oblasti účetnictví (Finanční účetnictví I a II).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Oproti klasickému pojetí auditu, které se vztahovalo zejména k účetnictví zasahuje dnešní audit do oblasti managementu ekonomicky činných subjektů v celé jeho šíři. Studenti se seznámí s významem auditu, jeho riziky, právní odpovědností i profesionální etikou auditora. Předmětem výkladu jsou teoretické metody auditu,hlavní principy a vlastní proces auditu od přípravy zakázky, poznání klienta, plánování postupu, testování potenciálních nesprávností, závěrečné auditorské zprávy včetně formulací výroků auditora a projednání výsledků auditu. Hlavním cílem je porozumění teoretickému základu auditu a osvojení si metodiky provádění auditu v souladu s mezinárodními pravidly. Po absolvování kurzu bude student schopen provádět hlavní auditorské postupy, posoudit rizika klienta i sestavit auditorskou zprávu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by student měl být schopen:
- sestavit metodiku a program auditu;
- provádět hlavní auditorské postupy;
- posoudit rizika klienta;
- formulovat výrok a sestavit auditorskou zprávu.
Osnova
 • 1. Historický vznik auditu a jeho vývoj. Obecné podmínky vzniku auditorské profese. Postavení a působnost Komory auditorů.
 • 2. Obecná definice auditu, jeho cíle a funkce.
 • 3. Právní úprava auditu v České republice.
 • 4. Auditorské standardy, obecné pojetí etiky, etický kodex Komora auditorů ČR.
 • 5. Příprava smlouvy a poznání klienta (1. fáze auditu).
 • 6. Faktory ovlivňující činnost klienta, kontrolní prostředí.
 • 7. Sestavení plánu a programu auditu (2. fáze auditu).
 • 8. Postupy sestavování a projednávání plánu auditu.
 • 9. Provedení auditu (3. fáze auditu).
 • 10. Postupy při výběru vzorků.
 • 11. Závěr auditu (4. fáze auditu).
 • 12. Obsah a struktura zprávy auditora, dopis pro vedení společnosti.
 • 13. Interní audit, vzájemná interakce mezi interním a externím auditem. Účetní a daňové aspekty.
Literatura
  povinná literatura
 • Sedláček, J: Základy auditu. Brno: MU ESF, 2011, studijní materiály k předmětu, dostupné online. ISBN 80-210-4168-4.
 • MÜLLEROVÁ, Libuše a Vladimír KRÁLÍČEK. Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 206 stran. ISBN 9788075527684. info
  doporučená literatura
 • MÜLLEROVÁ, Libuše a Vladimír KRÁLÍČEK. Auditing. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2014. 458 s. ISBN 9788024520186. info
 • HAYES, Rick Stephan, J. C. A. GORTEMAKER a Philip WALLAGE. Principles of auditing : an introduction to international standards on auditing. 3rd ed. Harlow, England: Prentice-Hall, 2014. xxi, 714. ISBN 9780273768173. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve formě tutoriálů v celkovém rozsahu 12 hodin. Studenti jsou seznámeni s teoretickým základem předmětu a s aplikací auditorských postupů a metod ověřování správnosti účetních výkazů obchodních korporací. V průběhu semestru je provedena kontrola průběhu studia formou práce opravované tutorem. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Metody hodnocení
Zpracování POTu dle zadání a požadavků vyučujícího. Forma zkoušky je písemná.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek stanovených pro ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v IS známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_AUDI