BKF_FIU2 Finanční účetnictví 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
26/0/0. tutorial 16 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 24. 2. 12:00–15:50 P103, Pá 17. 3. 12:00–15:50 P103, Pá 14. 4. 16:00–19:50 P103, Pá 5. 5. 12:00–15:50 P103
Předpoklady
( BKF_FIU1 Finanční účetnictví 1 || BKF_FIC1 Finanční účetnictví 1 )
Předmět Finanční účetnictví 2 navazuje na Finanční účetnictví 1 a na znalosti, které si studenti osvojili dosavadním studiem základních kursů na ESF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje znalosti studentů získané absolvováním Finančního účetnictví 1. Navazuje na teoretické principy, zásady a metody účetnictví, které jsou využívány při zobrazování hospodářských transakcí uskutečňovaných konkrétními ekonomickými subjekty. Obsahuje detailnější postupy účtování o majetku a závazcích podniků, zejména z oblasti zúčtovacích vztahů, vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů. Studenti se podrobněji seznámí se způsoby účtování o nákladech a výnosech účetní jednotky, s uzavíráním účtů na konci účetního období, sestavováním závěrečné bilance, výpočtem výsledku hospodaření a přípravou výkazů účetní závěrky. Obsahem studia je dále porovnání českých a mezinárodních pravidel (IFRS) pro vykazování aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Studenti se také seznámí s postupy vedení finančního účetnictví prostřednictvím informačních technologiích. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy účtování o majetku a závazcích ekonomických subjektů podle českých účetních pravidel a hlavními rozdíly mezi českým účetním výkaznictvím a IFRS. Pozornost je věnována sestavování účetních výkazů, interpretaci účetních dat v procesech financování a podnikání a vedení účetnictví pomocí informačních technologií. Absolvováním předmětu si studenti osvojí kromě aplikace teoretických přístupů a metod účetnictví při řešení konkrétních účetních případů zejména postupy zobrazování ekonomických transakcí podle českých pravidel a IFRS.
Výstupy z učení
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen:
- aplikovat teoretické přístupy k identifikaci problému a navrhnout účetní řešení,
- používat adekvátní metody účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních společnostech podle českých účetních pravidel a podle IFRS,
- analyzovat hospodářské úlohy, navrhnout postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření,
- sestavit účetní výkazy obchodní korporace a orientovat se v jejich obsahu.
Osnova
 • 1. Podstata a charakter krátkodobého finančního majetku a závazků, jejich oceňování, postupy účtování, inventarizace a analytická evidence.
 • 2. Charakteristika zásob, metody účtování o zásobách materiálu, zboží a vlastní činnosti, jejich oceňování, inventarizace, analytická evidence, účtování o zásobách na konci období.
 • 3. Charakteristika dlouhodobého majetku, klasifikace, oceňování, postupy účtování o dlouhodobém majetku účetní jednotky, odpisování a vyřazování.
 • 4. Charakteristika zúčtovacích vztahů, postupy účtování o pohledávkách a závazcích z obchodních vztazů, se zaměstnanci, institucemi, společníky, sdruženími a podniky ve skupině. Daně a dotace. Přechodné účty aktiv a pasiv.
 • 5. Charakteristika vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů, účtování o vlastním kapitálu a jeho změnách (základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let a výsledek hospodaření), účtování o dlouhodobých cizích zdrojích (dlouhodobé závazky, rezervy, emise dluhopisů, dlouhodobé bankovní úvěry).
 • 6. Charakteristika nákladů a výnosů, postupy účtování, výsledek hospodaření, analytická evidence ve vztahu k dani z příjmů. Stanovení základu daně z příjmů, daň z příjmů.
 • 7. Účetní uzávěrka a její význam a průběh. Kontrola úplnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví, inventarizace majetku a závazků a uzavírání účetních knih.
 • 8. Účetní závěrka a její význam pro finanční řízení. Struktura a obsah výkazů, využití pro rozhodování.
 • 9. Pravidla zachycování a vykazování aktiv, pasiv, nákladů a výnosů podle IFRS, hlavní rozdíly ve srovnání s českými účetními postupy.
 • 10. Informační technologie v účetnictví, softwarové produkty a jejich využití při vedení finančního účetnictví.
Literatura
  doporučená literatura
 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2022. 22. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2022. 1180 stran. ISBN 9788075543486. info
 • STEJSKALOVÁ, Irena. Finanční účetnictví pro manažery : s netradičně pojatými případovými studiemi. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. 192 stran. ISBN 9788075527738. info
 • RANDÁKOVÁ, Monika. Finanční účetnictví v České republice. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2015. 227 stran. ISBN 9788024520766. info
Výukové metody
Výuka probíhá ve formě tutoriálů v celkovém rozsahu 16 hodin. Studenti jsou seznámeni s teoretickým základem předmětu a s aplikací účetních postupů a metod na zobrazování ekonomické jevů v obchodních korporacích. Absolvováním kurzu budou studenti schopni sestavit účetní výkazy, interpretovat účetní data a posoudit jejich ekonomický význam v procesech financování a podnikání. Budou schopni identifikovat rozdíly mezi českým výkaznictvím a výkaznictvím podle IFRS. V průběhu semestru je provedena kontrola průběhu studia formou práce opravované tutorem. Předmět je zakončen zkouškou ve formě písemného zkouškového testu.
Metody hodnocení
Zpracování POTu podle zadání vyučujícího. Zkouška má formu písemného testu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2023/BKF_FIU2