MKF_FIFI Firemní finance

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. (přednášející)
Ing. Josef Nešleha (přednášející)
Garance
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 17. 10. 16:00–19:50 P102, So 14. 11. 12:00–15:50 P102, Pá 8. 1. 12:00–15:50 P102
Předpoklady
Základní znalosti firemních financí, finančních trhů, matematiky a finanční matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou firemních financí, přičemž důraz je kladen zejména na následující: - finanční řízení podniku - stanovení finančních cílů a metod měření jejich naplnění - hodnocení a interpretace hospodářských výsledků společností - investiční rozhodování, krátkodobé a dlouhodobé financování a metody hodnocení efektivnosti jednotlivých investičních projektů
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni:
orientovat se ve finančním rozhodování a řízení podniků a ve finančních cílech podniku,
zhodnotit a interpretovat hospodařské výsledky firem,
porozumí investičnímu rozhodování a dlouhodobému financování, riziku ve finančním rozhodování a dividendové politice.
Osnova
 • 1) Finanční rozhodování a řízení podniku (finanční management),
 • 2) Finanční cíle podniku a řízení výkonnosti podniku,
 • 3) Krátkodobý finanční management,
 • 4) Zdroje a formy krátkodobého financování,
 • 5) Dlouhodobý finanční management,
 • 6) Investiční rozhodování podniku,
 • 7) Hodnocení efektivnosti investičních projektů,
 • 8) Dlouhodobé financování investičního majetku,
 • 9) Interní zdroje financování investic,
 • 10)Dividendová politika,
 • 11)Externí zdroje financování investic,
 • 12)Riziko ve finančním rozhodování,
 • 13)Dlouhodobé finanční plánování.
Literatura
  povinná literatura
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 9788086929712. info
  doporučená literatura
 • BREALEY, Richard A., Richard ALLEN a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. 2. aktualiz. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 1095 s. ISBN 9788026500285. info
 • KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ, Karel ŠTEKER a Daniel REMEŠ. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady. 3., kompletně aktualizovan. Praha: Grada Publishing, 2017. 228 stran. ISBN 9788027105632. info
 • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9. info
 • KNÁPKOVÁ, Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 236 s. ISBN 9788024744568. info
 • REVENDA, Zbyněk, Martin MANDEL, Jan KODERA, Petr MUSÍLEK a Petr DVOŘÁK. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5,. aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2014. 423 stran. ISBN 9788072612796. info
 • RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 9788024748313. info
Výukové metody
Přednášky, četba povinné a doporučené literatury, diskuse se studenty, analýzy hospodářských výsledků firem, výpočty efektivnosti investičních projektů.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou tutoriálu. Tutoriál (12 hodin) je rozdělen do tří bloků.
Četba povinné a doporučené literatury, diskuse v hodině.
Poty.
Písemná zkouška (hranice úspěšnosti je 60 %).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_FIFI