MKF_PRDA Přímé daně

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
13/0/0. tutorial 12 hodin. 5 kr. k = 1,0. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miroslav Svoboda (pomocník)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu navazuje na poznatky získané v základních kurzech finančního účetnictví. Dále specifikuje problematiku jednotlivých přímých daní v ČR z pohledu podnikatelů – fyzických i právnických osob. Zvláštní pozornost je věnována zejména ustanovení zákona o daních z příjmů jako hlavní přímé dani zatěžující podnikatelské subjekty v ČR. Nedílnou součástí kurzu je však také analýza sociálního a zdravotního pojištění a ostatních přímých daní (silniční, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí), jejich vykazování a jejich vazba na účetnictví podniků.
Výstupy z učení
Po skončení tohoto kurzu student bude schopen porozumět problematice: - daně z příjmů fyzických i právnických osob, - zdravotního a sociálního pojištění, - majetkovým daním.
Osnova
 • Tématický plán přednášek: týden téma 1 Právní úprava přímých daní v ČR, daňová soustava, zákon o dani z příjmů, jeho struktura, zdanitelné příjmy, příjmy od daně osvobozené, zdaňování příjmů ze závislé činnosti, zálohová a srážková daň, roční zúčtování daně, 2 Právní úprava zdravotního a sociálního pojištění v ČR a EU, poplatníci, sazby, lhůty, výkazy 3 Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, rozdělování příjmů mezi spolupracující osoby, daňová evidence, 4 Daňové výdaje (náklady), daňové (účetní) odpisy, nedaňové výdaje (náklady), 5 Zdaňování příjmů z kapitálového majetku, pronájmu a ostatních příjmů, daň z příjmů právnických osob, odlišnosti od daně z příjmů fyzických osob 6 Akvizice, fúze a jejich daňové dopady, transferové ceny, zdanění mezinárodních příjmů, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daňová přiznání k DPFO a DPPO 7 Daň silniční a daň z nemovitých věcí, struktura zákona, daňová přiznání 8 Daň z nabytí nemovitých věcí, daňová přiznání Tématický plán a obsahové zaměření seminářů (podle týdnů výuky): 1) Úvodní seminář – způsob práce v seminářích, podmínky hodnocení, • analýza právní úpravy daně z příjmů v ČR, • příjmy od daně osvobozené – praktické příklady, 2) Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, zálohová a srážková daň, roční zúčtování daně, procvičování praktických příkladů, • zdaňování příjmů ze závislé činnosti při podepsaném prohlášení, • zdaňování příjmů ze závislé činnosti při nepodepsaném prohlášení, • roční zúčtování daně 3) Zdravotní a sociální pojištění . plátci, sazby . systém výpočtu . přehledy . srovnání se zeměmi EU 4) Zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, rozdělování příjmů mezi spolupracující osoby, procvičování praktických příkladů, • příjmy z podnikání, • příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, • paušální daň, • možnosti rozdělení příjmů mezi spolupracující osoby, analýza jednotlivých možností, • daňová evidence 5) Daňové výdaje (náklady), jejich evidence, procvičování praktických příkladů, • identifikace daňových výdajů (nákladů) podle zákona o daních z příjmů, • možnosti evidence těchto výdajů, • paušální výdaje, • jednotlivé daňové výdaje 6) Daňové (účetní) odpisy, procvičování praktických příkladů, • výpočet účetních odpisů, jejich účtování a uplatnění jako nákladů daňových, • výpočet daňových odpisů, jejich evidence - Nedaňové výdaje (náklady), jejich evidence, procvičování praktických příkladů, • identifikace nedaňových výdajů (nákladů) podle zákona o daních z příjmů, • možné následné uplatnění těchto výdajů v základu daně 7) Zdaňování příjmů z kapitálového majetku, pronájmu a ostatních příjmů, procvičování praktických příkladů, • zdaňování příjmů z kapitálového majetku, • zdaňování příjmů z pronájmu, možnosti uplatnění daňových výdajů, • zdaňování ostatních příjmů 8) Daň z příjmů právnických osob, odlišnosti od daně z příjmů fyzických osob, procvičování praktických příkladů, • identifikace odlišností mezi DPPO a DPFO, • příjmy osvobozené od DPPO • základ daně z příjmů právnických osob, • zdanění příjmů právnických osob, • účtování o dani z příjmů 9) Akvizice, fúze a jejich daňové dopady, transferové ceny, procvičování praktických příkladů, • Daňové dopady akvizic a fúzí, • Transferové ceny, jejich využití při zdanění příjmů 10) Zdanění mezinárodních příjmů, smlouvy o zamezení dvojího zdanění, procvičování praktických příkladů • Určení daňové rezidentury, • smlouvy o zamezení dvojího zdanění, • techniky mezinárodního zdanění 11) Daňové přiznání k DPFO a DPPO, procvičování praktických příkladů, • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů FO, • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů PO, 12) Daň silniční a daň z nemovitých věcí, struktura zákona, daňová přiznání • daň silniční, sestavení daňového přiznání • daň z nemovitých věcí, sestavení daňového přiznání Daň z nabytí nemovitých věcí, daňová přiznání • sestavení daňových přiznání k jednotlivým daním
Literatura
  povinná literatura
 • Daňové zákony - aktuálního roku
 • DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2020. Sedmnácté vydání. Praha: Grada Publishing, 2020. 144 stran. ISBN 9788027110353. info
 • Daně z příjmů : s komentářem 2016 : zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, s komentářem, účinný pro rok 2016, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s komentářem, účinný pro rok 2016, vy. Edited by Vladimír Pelc - Petr Pelech. 16. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2016. 1039 stran. ISBN 9788075540119. info
  doporučená literatura
 • SKÁLA, Milan. Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 338 stran. ISBN 9788074788208. info
 • VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. aktualizované vydání. Praha: GRADA Publishing, 2012. 120 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-4081-2. info
 • VALOUCH, Petr. Účetní a daňové odpisy 2012. 7. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4114-7. info
 • Daň silniční s komentářem. Edited by Karel Janoušek. 3. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2010. 135 s. ISBN 9788072635870. info
 • VALOUCH, Petr. Daňové tipy a triky pro fyzické osoby. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2010. 122 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3332-6. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav a Petr VALOUCH. Účetnictví a daně. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 171 s. ISBN 9788021045422. info
Výukové metody
3 tutoriály
Metody hodnocení
1. Průběžné testy v tutoriálech se budou psát v týdnech dle harmonogramu. • Pokud student nemůže fyzicky absolvovat 1 ze seminárních testů (omluvu posoudí vedoucí semináře), napíše náhradní test v posledním výukovém týdnu. • Hodnocení průběžných testů (příp. náhradního testu), bude shodné s hodnocením závěrečného testu. 2. Závěrečné hodnocení výsledků práce v tutoriálech. • Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování 2 kontrolních testů s průměrným hodnocením 60 % a více. Tyto 2 testy budou koncipovány vždy na 25 bodů (dosažitelné maximum tak činí 50 bodů), minimum k účasti ke zkoušce činí 30 bodů. • Vypracování 2 POTů. Hodnocení kvality POTů se započte 20% do výsledné známky a pro hodnocení kvality POTů platí: A 92 - 100 % D 68 - 75 % B 84 - 91 % E 60 – 67 % C 76 - 83 % F méně než 60 % • Student, který na tutoriálech neuspěje – tzn. výsledné hodnocení průběžných testů nedosáhne 60%, bude psát náhradní test z celé látky. Tento test bude koncipován na 50 bodů, pro účast na zkoušce je nutno dosáhnout nejméně 30 bodů. 3. Zkouškový test a konečné hodnocení: Zkouškový test je písemný. • Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je dosažení alespoň 60 %. Tento test bude obsahovat několik teoretických otázek a zpracování komplexního daňového příkladu s cílem výpočtu základů daně a výpočtu daňové povinnosti podnikatelského subjektu. Maximální dosažitelný počet bodů je 100, minimum pro složení zkoušky činí 60 bodů. • Váha výsledku se započítává 80 % do konečné známky. Konečná známka je tvořena: zkouškový test (80%) + úroveň POTů (20%) Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice: A 92 – 100 % D 68 – 75 % B 84 – 91 % E 60 – 67 % C 76 – 83 % F méně než 60 % „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKF_PRDA