MKH_CONT Controlling

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
tutorial 12 hodin. 5 kr. Studentům oboru PEM bude navýšení +3 kredity. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 12:00–15:50 P101, Pá 13. 11. 12:00–15:50 P101, Pá 27. 11. 12:00–15:50 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikovat znalosti manažerského účetnictví na případových studiích fiktivních podniků s využitím moderních nástrojů pro analýzu a repoting dat (především PowerQuery, PowerPivot, Power BI).
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
 • vymezit controlling a obvyklou náplň práce controllera v podniku;
 • zorientovat se ve stávajícím systému ekonomického (=finančního) řízení používaném podnikem;
 • analyzovat odchylky mezi plánovanými (=rozpočtovanými, standardními) výsledky a skutečně podnikem dosaženými výsledky;
 • interpretovat a prezentovat významné odchylky v podobě zprávy (=výkazu, reportu) pro příslušného manažera;
 • používat pokročilé uživatelské funkce (kontingenční tabulky, automatické filtry) tabulkového procesoru;
 • vytáhnout, transformovat a načíst data (ETL) pomocí PowerQuery do datového modelu v PowerPivotu;
 • upravit datový model, datumové tabulky, typy a směry relací mezi tabulkami;
 • používat DAX pro vlastní metriky a materializaci tabulek na listech MS Excel;
 • pracovat MS Power BI Desktop (vč. znalosti standardní vizuálů, záložek, pokročilejších DAX měřítek a kalkulací).
 • Osnova
  • 1. Review znalostí - řízení výkonnosti podniku a jeho podpora informacemi controllingu (=manažerského účetnictví)
  • 2. Review znalostí - Interní řízení výkonnosti, rozdělení podniku do středisek vč. jejich typologie, hodnocení jejich příspěvku k celopodnikové výkonnosti
  • 3. Přiřazování nákladů metodou Activity Based Costing (ABC)
  • 4. Strategické plánování a rozpočtování, metoda Balanced Scorecard
  • 5. Zdroje pro finanční reporting. Struktura datových sad v relačních databázích vs. datové sklady. Dimenzionální modelování dat (STAR schéma) pro reporting. ETL procesy.
  • 6. IT nástroje pro analýzu dat v MS Excel (PowerQuery a PowerPivot). Různé typy zdrojů a jejich kombinace. Datový model (v technologii MS SSAS Tabular na pozadí PowerPivotu).
  • 7. Self-service Business intelligence - principy, technologie, výhody BI řešení proti MS Excel
  • 8. Základy jazyka DAX (Data Analysis eXpressions) a jeho využití při úpravě kontingenčních tabulek, materializaci tabulek na listy MS Excelu
  • 9. Power BI - import dat, vytvoření datového modelu, vizualizace dat do podoby reportu
  • 10. Nefinanční data v controllingu. Jejich automatizované načítání a zpracování v Power BI.
  • 11-12. Studentské prezentace celosemestrálních projektů
  Literatura
   povinná literatura
  • POUR, Jan, Miloš MARYŠKA, Iva STANOVSKÁ a Zuzana ŠEDIVÁ. Self service business intelligence : jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové aplikace. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. 350 stran. ISBN 9788027106165. info
  • DRURY, Colin. Management and cost accounting. Ninth edition. Hampshire: Cengage Learning, 2015. xix, 827. ISBN 9781480893931. info
  • ATKINSON, Anthony A. Management accounting : information for decision-making and strategy execution. 6th ed. Boston: Pearson, 2012. 550 s. ISBN 9780273769989. info
   doporučená literatura
  • ESCHENBACH, Rolf a Helmut SILLER. Profesionální controlling : koncepce a nástroje. Translated by Jaroslav Rubáš. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xiv, 381. ISBN 9788073579180. info
  • POPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. Moderní metody řízení nákladů : jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2., aktualizované a rozší. Praha: Grada Publishing, 2016. 263 stran. ISBN 9788024757735. info
  • BARNEY, Jay B. a Trish Gorman CLIFFORD. What I didn't learn in business school : how strategy works in the real world. Boston: Harvard Business Review Press, 2010. xxiii, 234. ISBN 9781422157633. info
  Výukové metody
  Výklad; demonstrace výpočtu společné části zadání praktických příkladů; instruktážní videa; domácí studium a výpočty samostatných praktických individualizovaných úkolů v MS Excel, LibreOffice Calc, Power BI Free, diskuse studenty prezentovaného vlastního řešení
  Metody hodnocení
  Podmínky úspěšného ukončení: (1) průběžná aktivita a správné výsledky výpočtů praktických příkladů (50 bodů) (2) prezentace vlastního praktického projektu reportů a rozprava řešení (50 bodů). Minimální úspěšnost 60 bodů.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Pro studenty oboru PEM bude adekvátně navýšen rozsah výuky (2/2) a garant upřesní její obsah.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKH_CONT