MKH_DIPR Diplomová práce

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(! NOW ( MKH_TEDP Teze DP )&&(! MKH_TEDP Teze DP ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci předmětu bude student schopen:
• analyzovat relevantní literaturu


• posoudit vhodnost zdrojů


• analyzovat vybranou oblast v podniku


• navrhnout varianty řešení


• vybrat vhodnou variantu


• zhodnotit možnosti a omezení vybrané varianty

Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce. Harmonogram práce určuje vedoucí práce.
Literatura
  • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. První. Senov: Kamil Mařík - Professionam Publishing, 2009, 146 s. ISBN 80-7431-002-7. info
  • NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4. info
  • FAJKUS, Břetislav. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 339 s. ISBN 8020013040. info
  • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 97 s. ISBN 8021014466. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím práce. Vedoucí práce stanovuje podmínky ukončení a harmonogram práce.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zápočtem, který udělí vedoucí práce. Pro udělení zápočtu je potřeba odevzdat diplomovou práci splňující podmínky stanovené pro závěrečné práce na ESF MU.
Informace učitele

ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura


ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty a jejich části


ČSN 01 0195 Bibliografický záznam


Zákon č. 121/2000 Sb o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů


Směrnice děkana č. 3/2009 o nakládání se závěrečnými (bakalářskými a diplomovými) pracemi


Směrnice děkana č. 2/2009 k odevzdávání a zveřejňování závěrečných (bakalářských a diplomových) prací

http://www.citace.com/
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět Diplomová práce si nezapisují studenti, kteří si zapisují předmět Teze diplomové práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MKH_DIPR