MKV_TMHV Tvorba a metody hodnocení veřejných projektů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Robert Páleník (přednášející), doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (zástupce)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. David Póč (přednášející)
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! KVMHVP Metody hodnocení veř. projektů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět studenta uvede do hlavních metod a problémových oblastí tvorby a hodnocení veřejných projektů.

Na konci tohoto kurzu student bude:
- schopen zpracovat veřejný projekt a znát etapy jeho tvroby;
- schopen pojmenovat současné problémy hodnocení veřejných projektů a veřejných zakázek;
- znát jednotlivé metody používané při hodnocení veřejných projektů a veřejných zakázek v ČR i ve světě se zaměřením na jednokriteriální a vícekriterilní kvantitativní metody hodnocení;
- schopen tyto metody aplikovat;
- umět pro hodnocení a výběr projektů zvolit optimální jednokriteriální nebo vícekriteriální metodu hodnocení.
Osnova
 • Tutoriály se zabývají následujícími tématy:
 • 1. TUTORIÁL: Obsah předmětu, literatura, organizace předmětu. Úvod do hodnocení veřejných projektů, historie, projektový cyklus, hodnocení VP z Evropských fondů. Tvorba veřejných projektů.
 • 2. TUTORIÁL: Jednokriteriální metody hodnocení VP (finanční metody hodnocení VP, Nákladově výstupové metody hodnocení VP, CBA, CMA, CEA, CUA, problematika stanovení diskontní sazby).
 • 3. TUTORIÁL: Problematika ocenění netržních statků, mimotržní metody oceňování, Transfer přínosů, manažerské metody hodnocení veřejných proejektů.
 • 4. TUTORIÁL: Vícekriteriální metody hodnocení VP, hodnocení veřejných zakázek. Problematika výběru veřejných projektů.
Literatura
  povinná literatura
 • Soukopová Jana - hodnocení veřejných projektů - studijní text on-line
 • MALIŠOVÁ, Iva a Ivan MALÝ. Hodnocení veřejných projektů : učební text pro studenty oboru veřejná ekonomika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 88 s. ISBN 8021015918. info
 • OCHRANA, František. Hodnocení veřejných projektů a zakázek. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 195 s. ISBN 8073570335. info
  doporučená literatura
 • MAŇAS, Miroslav a Petr FIALA. Vícekriteriální rozhodování. Edited by Josef Jablonský. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 316 s. ISBN 8070797487. info
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 8086929019. info
 • OCHRANA, František. Manažerské metody ve veřejném sektoru : teorie, praxe a metodika uplatnění. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2002. 216 s. ISBN 8086119513. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášky, resp. tutoriálu.
Tutoriál(16 hodin) je rozdělen do čtyřech bloků (4 hodiny).
Hlavní důraz je kladen na samostudium.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Student se může zúčastnit zkoušky, pokud splní následující podmínky:
1. odevzdá v daném termínu vypracovaný POT (práce opravovaná tutorem) v požadovaném rozsahu a struktuře,
2. úspěšně absolvuje 3 on-line testy v IS MU ve stanoveném termínu (za úspěšný se považuje test s minimálně 60 % správných odpovědí) .

Podrobné informace k POTu i testu jsou uvedeny v interaktivní osnově předmětu v IS MU.

Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/test/s_zakazky/ode/055-Soukopova/index.html
doporučená literatura/recommended literature (in Czech):

Tošovská, E.: Techniky mimotržního oceňování. In Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. 1.vyd. Praha : Univerzita Karlova, Vydavatelství Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-311-3. od s. 138–151.
Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha : Ekopress, 2001. ISBN 80-86119-38-6. www.strukturalni-fondy.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 16 hodin.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVMHVP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2012/MKV_TMHV