MPH_IKKO Interkulturální komunikace

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
Garance
Ing. Renata Čuhlová, Ph.D., BA (Hons)
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPH_IKKO/01: každé sudé úterý 14:00–15:50 P304, kromě Út 13. 9., kromě Út 1. 11., R. Čuhlová
Předpoklady
! MPH_POKO Podnikání a kulturní odlišnost
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je připravit studenty na práci v nadnárodních organizacích, mezinárodních týmech a pro obchodování se zahraničními partnery. Celkově kurz studenty připravuje na práci v globalizované společnosti.

Dílčí cíle předmětu jsou:
- získat znalosti o odlišnostech jednotlivých kultur důležitých pro oblast podnikání se zahraničními partnery
- osvojit si poznatky o obecných pravidlech společenského styku důležitých pro obchodní a podnikatelskou činnost
- naučit se vnímat kulturní rozdíly v oblasti verbální a neverbání komunikace a tím zvýšit sociální citlivost pro úspěch v obchodní a podnikatelské činnosti
- mít adekvátní společenský projev a vystupování v mezinárodním kontaktu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- schopen charakterizovat kulturní rozdíly mezi různými světovými regiony;
- schopen dodržovat kulturně specifická pravidla společenského a obchodního styku v různých obchodně významných zemích;
- umět zaujmout a vytvořit vztah s obchodním parterem z různých světových regionů.
Osnova
 • Výuka probíhá formou diskuse s hosty s pracovními zkušenostmi ze zahraničí a formou studentských prezentací.
 • Úvod do interkulturální komunikace. Základní terminologie.
 • Teorie národní kultury a kulturní dimenze.
 • Jednotlivé kulturní regiony a jejich specifika (hosté, prezentace studentů)
Literatura
  povinná literatura
 • MORAN, Robert T., Philip R. HARRIS a Sarah V. MORAN. Managing cultural differences : global leadership strategies for cross-cultural business success. 8th ed. Amsterdam: Elsevier, 2011. xv, 570. ISBN 9781856179232. info
  doporučená literatura
 • ABRAMSON, Neil R. a Robert T. MORAN. Managing Cultural Differences: Global Leadership for the 21st Century. 10th ed. Routledge, 2017. 662 s. ISBN 978-1-138-22345-5. info
 • THOMAS, David C. a Mark F. PETERSON. Cross-cultural management : essential concepts. Third edition. Los Angeles: Sage, 2014. xx, 323. ISBN 9781452257501. info
 • BRUNET-THORNTON, Richard. Introduction to cross-cultural management. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010. 199 s. ISBN 9788024516837. info
 • HOFSTEDE, Geert a Gert Jan HOFSTEDE. Kultury a organizace : software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Translated by Luděk Kolman. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 808613170X. info
 • Culture, leadership, and organizations : the Globe study of 62 societies. Edited by Robert J. House - Paul J. Hanges - Mansour Javidan - Peter W. Dorfman. Thousand Oaks: Sage, 2004. xxviii, 81. ISBN 9780761924012. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Jiří POKORNÝ. Podnikání a kulturní odlišnosti. Brno: ESF MU, 2004. 247 s. skripta. ISBN 80-210-3490-4. info
 • HOFSTEDE, Geert. Culture's consequences : comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2001. xx, 596. ISBN 0803973241. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou prezentací studentů se zpětnou vazbou. V předmětu vystupují hosté, kteří mají zkušenost z obchodního a společenského styku v jiné kultuře. Následuje diskuse se studenty.
Metody hodnocení
Součásti hodnocení:
Studenti připravují týmovou prezentaci, píší závěrečnou reflexi a závěrečný test.
Hodnocení:
Závěrečný test má podobu otevřených a uzavřených otázek.
Student se musí zúčastnit min. 80 % celých seminářů a získat alespoň 60 % z celkového počtu možných bodů, z toho alespoň 50% bodů za prezentaci a alespoň 50% bodů ze závěrečného testu.
Informace učitele
Pokud nestanoveno jinak s ohledem na epidemiologickou situaci, výuka v semestru podzim 2022 bude probíhat prezenčně.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek, jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPH_IKKO