MPH_MAOR Management organizací

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikové ekonomiky a managementu – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 16:00–17:50 S306, kromě Út 29. 3.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Minimální počet pro otevření předmětu je 10 zapsaných studentů. / The minimum number of enrolled students to open the course is 10.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s principy fungování managementu ziskových a případně i neziskových organizací působících v tržním prostředí. Pro provedení popisu a analýzy managementu organizací je využito konceptu manažerských komponent, prostřednictvím kterých budou absolventi kurzu schopni designovat management vybrané organizace. Kurz reaguje na současné výzvy průmyslu 4.0 a globalizující se společnost.
Výstupy z učení
Absolventi budou schopni popsat jednotlivé komponenty (prostředí, strategie, struktura a kultura) vybraných organizací a vazby mezi nimi. Po provedení jejich analýzy získají studenti znalosti z fungovaní managementu organizací v lokálním i mezinárodním prostředí a dovednosti, kdy budou schopni navrhnout nejvhodnější uspořádaní pro úspěšné působení v tržním prostředí.
Osnova
 • 1. management, organizace, prostředí- vymezení 2. zadání semestrální práce, metodologie, způsob řešení 3. prostředí organizací, corporate identity, corporate image - popis, ekonomické odlišnosti v hospodaření ziskových / neziskových organizací 4. cvičení - popis a identifikace vybrané organizace, prezentace základních složek prostředí 5. struktura organizací , dimenze, tvorba, chování 6. cvičení - dimenze, kompetence, a tvorba organizační struktury - popis, odlišnosti 7. strategie organizací - zaměření na přednost organizace, vymezení konkurenční výhody a design strategie 8. cvičení - popis přednosti, konkurenční výhody a tvorby strategie u vybrané organizace 9. kultura organizací - dimenze kultury, prvky kultury a vybraná typologie kultury 10. cvičení - kultura organizace, popis dimenze, prvku a zaměření kultury organizace 11. Vazby působící v rámci komponent organizace - popis fungování, stanovení synergie 12. cvičení - vyhodnocení vazeb a komponent - provedení, aplikace 13. Funkce komponent a jejich vazbové propojení v rámci managementu organizací- popis, chování, dopady na synergii organizace; charakteristické uspořádání organizace v tržním prostředí, stanovení vlivů spojených s úspěšností / konkurenceschopností organizace
Literatura
  povinná literatura
 • DOCKERY, Doug a Laureen KNUDSEN. Modern Business Management: Creating a Built-to-Change Organization. 1st ed. edition. Apress, 2018. ISBN 1-4842-3260-7. info
 • CLEAVENGER, DEAN. Management of Organizations: In a Modern World. 1. edition. Kendall Hunt Publishing, 2010, 302 s. ISBN 0-7575-8266-4. info
 • GIBSON, James L., John M. IVANCEVICH a James H. DONNELLY. Organizations :behavior, structure, processes. 7. ed. Homewood: Irwin, 1991, xxiv, 774. ISBN 0-256-08046-1. info
 • ROBBINS, Stephen P. a Mary K. COULTER. Management. 10th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2009, xiv, 565. ISBN 9780132090711. info
 • PAPPAS, James L. a Mark HIRSCHEY. Fundamentals of managerial economics. 3rd ed. Chicago: Dryden Press, 1989, xx, 652. ISBN 003012364X. info
  doporučená literatura
 • VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Synergie v moderním managementu. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2009, 170 s. ISBN 9788072611904. info
 • VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2009, 324 s. ISBN 9788072611973. info
 • MAGRETTA, Joan. Michael Porter jasně a srozumitelně : o konkurenci a strategii. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012, 231 s. ISBN 9788072612512. info
 • MAGRETTA, Joan. Co je to management : jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Edited by Nan Dundes Stone. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, 206 s. ISBN 8072611062. info
Výukové metody
Přednášky s prezentací příkladů a reálných situací a jejich analýzy, případové studie, skupinové diskuze, empirická šetření, interview, prezentace práce
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je dosažení požadovaného počtu bodů (60% úspěšnost z aktivní prezentace na cvičení) a absolvování testu (60% úspěšnost ). „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Informace učitele
Další doplňkové zdroje literatury - články budou dodány v průběhu kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2022/MPH_MAOR