MPJ_JII1Aa Jazyk II/1 - Angličtina

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Silvie Bilková (cvičící)
Mgr. Jiřina Hrbáčková (cvičící)
Mgr. Markéta Kovaříková (cvičící)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Eva Punčochářová (cvičící)
Mgr. Erika Putnová (cvičící)
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Markéta Kovaříková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII1Aa/01: St 12:00–13:50 S402, kromě St 3. 4., E. Putnová
Předpoklady
Zvládnutí jazykových dovedností na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student si může tyto dovednosti doplnit v přípravných kurzech MPJ_JIIAA a MPJ_JIIBA. Student si může ověřit své jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu MPJ_VTJ2 Vstupní test do jazyka II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/1 Angličtina je určen primárně studentům magisterského programu, kteří v rámci svého předchozího bakalářského studia neabsolvovali předmět Angličtina zakončený zkouškou.
Předmět se zaměřuje převážně na odborný ekonomický jazyk jako základ úspěšné a efektivní profesní komunikace.
Na znalostech získaných v tomto kurzu budou studenti stavět v pokračovacím kurzu v letním semestru ukončeném zkouškou z obchodní angličtiny na úrovni B2.
Výstupy z učení
V průběhu kurzu získají studenti:
- základy anglické ekonomické terminologie
- schopnost porozumět odbornému textu a formulovat jeho hlavní myšlenky
- schopnost konverzovat v profesních situacích
- schopnost porozumět mluvenému slovu rodilých mluvčích v profesních situacích.
Osnova
  • 1. Introduction to the course, Unit 1: Applying for internships and jobs 2. Unit 1, continued, grammar (review of tenses) 3. Unit 1, continued, email writing 4. Unit 2: How we work, grammar (question forms) 5. Unit 2, continued 6. Unit 4: The life story of a company, grammar (conditionals) 7. Unit 4, continued, grammar continued 8. Unit 5: Products and production, grammar (passives) 9. Unit 5, continued, grammar continued 10. Unit 6: Selling to the consumer, grammar (reported speech) 11. Unit 6, continued 12. Revision 13. Credit test
Literatura
    povinná literatura
  • HART, CLAIRE. Career Express Business English B2. ISBN 978-3-06-521088-1. 2018. info
    doporučená literatura
  • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. x, 379. ISBN 0521537622.
  • Goodbye Glossophobia: Banish your Fear of Public Speaking, 2019 Filament Publishing, ISBN 1913192229
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou semináře. Kurz je ukončen zápočtem. Studenti mohou psát zápočtový test pokud splní tyto povinnosti: 1. Účast na cvičení - minimálně 80%.
2. Aktivní účast na seminářích - soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů.
3. Vypracování všech povinných úkolů včetně dvou obchodních dopisů dle instrukcí vyučujícího - minimálně 60%.
Za úspěšný zápočtový test se považuje dosažení 60% bodů.
Studenti vyjíždějící v daném semestru na studijní pobyt v rámci Erasmu se na ukončení předmětu (tj. plnění průběžných úkolů a zápočtový test) domluví s vyučujícím, do jehož seminární skupiny se zapsali.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho může vyučující uzavřít předmět hodnocením zkoušky nebo zápočtu v ISu známkou až "FFF" a děkan může zahájit disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/MPJ_JII1Aa