MPJ_JII2Rb Jazyk II/2 - Ruština

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Jurková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPJ_JII2Rb/01: St 8:00–9:50 S301, kromě St 15. 9., kromě St 3. 11., M. Ševečková
Předpoklady
( MPJ_JII1Ra Jazyk II/1 - R )
Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou obsahem předcházejících předmětů Jazyk II/A, Jazyk II/B a Jazyk II/1. Požadovaná vstupní znalost - B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Jiné omezení: pokročilá uroven znalosti ruštiny
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazyk II/2 navazuje na kurz Jazyk II/1 a jeho cílem je prohloubení a aktivování všech dovedností v ekonomickém jazyce, které student získal v předcházejícím kurzu.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni prezentovat odborná témata, sledovat odborné diskuse, vést jednání v běžném chodu firmy a zpracovávat náročnější formy firemní literatury.
Po absolvování kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 v souladu s evropským referenčním rámcem pro jazyky.
Odborný jazyk bude otevřeným systémem, který bude student moci rozvíjet podle svého profesního zaměření.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech čtyř semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti umět: interpretovat hlavní myšlenky odborného textu; formulovat svoje názory během diskuse; sestavit základní útvary obchodní korespondence. Kurz je ukončen zkouškou na úrovni B2 podle Evropského Referenčního Rámce.
Osnova
 • 1. Konkurence. Věta jednoduchá II. Prezentace.
 • 2. Time management. Subjektivně-predikativní vazby.
 • 3. Nabídka a poptávka. Věta jednoduchá.
 • 4. Výstavy a veletrhy. Podmínkové věty.
 • 5. Plánování. Vyjádření času.
 • 6. Image firmy. Vyjádření záměru.
Literatura
  povinná literatura
 • Kotane, Lyudmyla. Russian for business - B2. Sankt-Peterburg, Zlatoust, 2014
  doporučená literatura
 • MROVĚCOVÁ, Ljuba. Russkij jazyk v torgovle. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. vii, 463. ISBN 9788025115985. info
 • MYRONOVA, Halyna a Dita GÁLOVÁ. Ruština pro podnikatelskou sféru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 136 s. ISBN 8021032588. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou (poslech, čtení, psaní, gramatika + slovní zásoba) a ústní zkouškou v rozsahu učiva všech čtyř semestrů jazykového programu, včetně přípravných kurzů Jazyk II/A a Jazyk II/B. Výuka má formu semináře, požadavky k ukončení předmětu a připuštění ke zkoušce jsou tyto: 80% aktivní účast na seminářích, soustavná průběžná příprava, vypracování zadaných úkolů, glosář – slovní zásoba, esej na ekonomické téma, prezentace (na semináři).
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
------------------------------------------------------------------- Výuka je synchronní, probíhající on-line, pravidelně, každý týden, dle platného rozvrhu na daný semestr pomocí aplikace MS Teams nebo ZOOM. Studenti musí mít k dispozici základní vybavení – počítač nebo tablet, připojení k internetu, kameru a mikrofon. Podrobnější informace v Interaktivní osnově předmětu (Studijní materiály). Studenti obdrží před začátkem výuky email s instrukcemi a příslušným odkazem k výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.