MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Marie Hladká, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marie Hladká, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jakub Pejcal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Marie Hladká, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na možnosti využívání manažerského účetnictví v organizacích neziskového sektoru.
Hlavní cíle kurzu jsou následující:
- Seznámit s nezbytnou teorií manažerského účetnictví a aplikovat ji na praxi českého neziskového sektoru,
- Seznámit s provázaností manažerského, finančního a daňového účetnictví,
- Seznámit s aktuálními trendy využívaných manažerských technik,
- Analyzovat ekonomická data pro potřeby managementu neziskové organizace,
- Diskutovat a samostatně řešit složitější finanční situace v celé neziskové organizaci.
Výstupy z učení
Student umí
- využívat nástroje manažerského účetnictví, kterými jsou kalkulace a rozpočet;
- vyhledávat zdroje pro odhad nákladové stránky rozpočtu;
- vyhledávat specifické zdroje financování v neziskové organizaci (výnosovou stránku rozpočtu);
- provést finanční analýzu a posoudit finanční zdraví neziskové organizace;
- zpracovat v týmu návrh projektu.
Osnova
 • Cíl výuky spočívá v získání praktických dovedností z oblasti manažerského účetnictví. Předmět má poskytnout specifickou gramotnost projektového manažera, tj. zprostředkovat konkrétní a praktické znalosti v účetní jednotce nepodnikatelského typu. Absolventi by měli být schopni samostatně řešit i složitější situace týkající se celé účetní jednotky včetně daní, finančního řízení a finanční analýzy.
 • Základními problémovými okruhy jsou:
 • - Kalkulace a rozpočty
 • - Žádosti o finanční prostředky
 • - Vyúčtování získaných finančních prostředků
 • - Finanční analýza
 • Osnova předmětu
 • Tématický plán:
 • 1 Zopakování základních znalostí z účetní teorie a praxe.
 • Odlišnost pojmů finanční účetnictví, manažerské účetnictví a daňové účetnictví, uživatelé informací, význam manažerského účetnictví, manažerské účetnictví ve vztahu ke statistice, finanční analýze, controllingu, k rozpočtování.
 • 2 Kalkulace nákladů
 • Druhy nákladů, struktura nákladů v kalkulaci, možnost využití kalkulačního vzorce, stanovení kalkulační jednice, problematika režijních nákladů.
 • 3 Rozpočtování
 • Význam rozpočtu, klasifikace rozpočtů, techniky sestavení, zdrojový rozpočet.
 • 4 Projekt Psaní projektu v neziskové organizaci v souladu s posláním a cíle organizace. Zopakování typologie neziskových organizací, občanské sdružení a obecně prospěšná společnost jako základní typy pro psaní konkrétního projektu.
 • 5 Náklady
 • Předložení konkrétního projektu (první průběžný test). Sestavení nákladové stránky projektu v členění na osobní náklady, materiálové náklady, náklady na služby, otázka možností přiřazování režijních nákladů.
 • 6 Výnosy
 • Hledání konkrétních zdrojů ke zvolenému projektu. Sestavení výnosové stránky rozpočtu dle možných zdrojů.
 • 7 Žádost o veřejné finanční prostředky
 • Vypracování žádosti o dotaci od poskytovatele, který podporuje oblast zvoleného projektu.
 • 8 Žádost o soukromé finanční prostředky
 • Hledání soukromého poskytovatel finančních prostředků pro zvolený projekt (nadační prostředky, dary od ziskových organizací.
 • 9 Vlastní finanční prostředky
 • Finanční možnosti organizace na zajištění projektu, členské příspěvky, poskytnuté služby aj.
 • 10 Finanční účetnictví a finanční analýza
 • Předložení projektu včetně žádostí o získání finančních prostředků (druhý průběžný test). Vlastní účtování projektu do účetního deníku s ohledem na typ organizace a poskytnutých finančních prostředků, vyúčtování zdrojů projektu.
 • 11 Závěrečná zpráva projektu
 • Zpracování závěrečné zprávy projektu, věcná a finanční část, prezentace projektu, jeho udržitelnost. Zhodnocení projektu z hlediska daňového (daně z příjmů, daně darovací, daně z přidané hodnocty).
 • 12 Daně
 • Daně v neziskovém sektoru.
 • 13 Závěrečné opakování
 • Dopracování semestrálního projektu, závěrečné opakování, zodpovězení konkrétních dotazů k předkládaným projektům
 • Pro ukončení předmětu je nezbytné: úspěšně napsat test, zpracovat semestrální projekt a absolvovat ústní zkoušku. Tutoriály jsou rozvrhově organizovány do čtyř pětihodinových bloků, podle tématických okruhů následovně: 1. Témata č. 1. – 4. 2. Témata č. 5 - 6. 3. Témata č. 7 – 11. 4. Témata č. 12 – 13.
Literatura
  doporučená literatura
 • MÁČE, Miroslav. Manažerské účetnictví veřejného sektoru. První vydání. Praha: Grada, 2018. 509 stran. ISBN 9788027120031. URL info
  neurčeno
 • KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizo. Praha: Management Press, 2018. 791 stran. ISBN 9788072615681. info
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Manažerské účetnictví I. : případové studie a příklady. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2013. 246 s. ISBN 9788024519524. info
 • LAZAR, Jaromír. Manažerské účetnictví a controlling. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 271 s. ISBN 9788024741338. URL info
 • ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2009. 206 s. ISBN 9788072611997. info
 • FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. info
 • STEJSKALOVÁ, Irena. Využití účetnictví v řízení neziskových organizací : se zvláštním zřetelem na tvorbu a využití rozpočtu v řízení. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 137 s. ISBN 8073571870. info
Výukové metody
Výukové metody vychází z teoretické přípravy, kdy si studenti ověřují teoretické poznatky na konkrétně zadaných úkolech z oblasti kalkulací nákladů a rozpočtování. Při zpracování příkladů je diskutováno např. ve skupinách, s vyučujícím apod. Podklady pro projekt si studenti opatřují i prostřednictvím internetu, osobních návštěv v neziskových organizacích aj. Důraz je kladen na samostatnost studenta s ohledem na schopnost pracovat v týmu. Důležitou výukovou metodou je závěrečná obhajoba projektu před ostatními studenty.
Metody hodnocení
Průběžný test
Semestrální projekt
Ústní zkouška
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2022/MPV_MAUD