PEMAC2 Cvičení z makroekonomie II

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Veronika Hedija, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Musil, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lenka Vystavělová (cvičící)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lydie Pravdová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PEMAC2/1: Po 11:05–12:45 P403, V. Hedija
PEMAC2/2: Po 16:20–17:55 S308, P. Musil
PEMAC2/3: Po 12:50–14:30 P403, V. Hedija
PEMAC2/4: Po 12:50–14:30 P312, P. Musil
PEMAC2/5: Po 14:35–16:15 P403, P. Musil
PEMAC2/6: Po 14:35–16:15 S308, V. Hedija
PEMAC2/7: Út 11:05–12:45 P312, P. Musil
PEMAC2/8: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vystavělová
PEMAC2/9: St 11:05–12:45 P312
Předpoklady
Předpokladem zapsání kurzu je úspěšné absolvování předmětu Makroekonomie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz cvičení z makroekonomie II doplňuje kurz makroekonomie II. Úvodní část kurzu je zaměřena na problematiku měření makroekonomických veličin a určení determinant rovnovážného výstupu ekonomiky. Pozornost je dále věnována hlubší analýze agregátní nabídky a poptávky, identifikaci příčin inflace a nezaměstnanosti a možným metodám jejich léčení. Závěrečná část kurzu je věnována analýze otevřené ekonomiky, vybraným modelům ekonomického cyklu a ekonomického růstu.Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí studenta v oblasti makroekonomických teorií a rozšíření jeho základny pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení. Kurz studentovi pomůže lépe pochopit a osvojit si jednotlivé makroekonomické modely, ujasnit si vzájemné řetězce vazeb mezi jednotlivými makroekonomickými veličinami a dávat tyto do širších souvislostí. Student si vyzkouší na konkrétních zjednodušených příkladech svou schopnost aplikovat nabyté poznatky. Předmět studentovi pomůže rozvíjet schopnost ekonomicky myslet a využívat teoretické poznatky při vysvětlení příčin konkrétních makroekonomických jevů a řešení konkrétních makroekonomických problémů.
Osnova
 • 1) Měření makroekonomických veličin: výstup hospodářství, cenová hladina, míra nezaměstnanosti, stav platební bilance, příklady, výpočty.
 • 2)Spotřeba, úspory, investice: Keynesiánská spotřební funkce, mezičasová volba, hypotéza životního cyklu, teorie permanentního důchodu, Tobinovo q, příkldy, výpočty.
 • 3) Determinace rovnovážného výstupu ekonomiky v krátkém období - jednoduchý keynesiánský model: determinanty rovnovážného výstupu v dvousektorové a třísektorové ekonomice, výpočty, příklady.
 • 4) Současná rovnováha na trhu statků a peněz - model IS-LM: trh statků a služeb a křivka IS, trh peněz a křivka LM, výpočty, příklady
 • 5)Prohloubení analýzy agregátní poptávky a agregátní nabídky: přímý a nepřímý vztah mezi poptávaným množstvím a cenovou hladinou, kvantitativní teorie peněz a křivka AD, agregátní nabídka a nedokonalé informace, agregátní nabídka a adaptivní a racionální očekávání, výpočty, příklady, kontrolní test.
 • 6)Formy a účinnost fiskální politiky: rozpočtový deficit a vládní dluh, keynesiánské pojetí fiskální politiky, pohled monetaristů a nové klasické makroekonomie na fiskální politiku, výpočty, příklady.
 • 7)Formy a účinnost monetární politiky: peněžní multiplikátor, keynesiánské pojetí monetární politiky, pohled monetaristů a nové klasické makroekonomie na monetární politiku, režimy monetární politiky, výpočty, příklady.
 • 8)Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka: faktory ovlivňující nabídku a poptávku po pracovní síle, nerovnováha na trhu práce, konfrontace keynesiánského a neoklasického pohledu na trh práce, přirozená míra nezaměstnanosti, výpočty, příklady.
 • 9) Inflace: druhy inflace, dynamický model AS-AD, deflace a dezinflace, náklady inflace, výpočty, příklady, druhý kontrolní test.
 • 10) Determinanty výstupu otevřené ekonomiky v krátkém období: determinanty agregátní poptávky v otevřené ekonomice,Mundell-Flemingův model, výpočty, příklady
 • 11) Analýza determinant měnového kurzu: zákon jedné ceny, teorie parity kupní síly – relativní a absolutní verze, parita úrokových sazeb, měnový kurz a běžný účet plabební bilance, výpočty, příklady.
 • 12) Ekonomický růst a hospodářský cyklus: příčiny hospodářského cyklu, neoklasický růstový model, zlaté pravidlo akumulace kapitálu, endogenní růstové modely, výpočty, příklady, třetí kontrolní test.
 • 13) Vybrané problematické okruhy makroekonomie: problém určení potencionálního produktu, jakými prostředky snížit fluktuace a stabilizovat ekonomiku, kolik stojí inflace a kolik její snižování, k jakým důsledkům vede deficit státního rozpočtu.
 • V průběhu semestru student píše tři kontrolní testy, které prověří jeho znalosti a průběžnou práci v průběhu semestru. Kontrolní testy jsou rozvrženy na 5., 9. a 12. týden výuky a jsou povinné.
Literatura
 • BACHANOVÁ, Veronika, Petr MUSIL a Lenka VYSTAVĚLOVÁ. Makroekonomie II - cvičebnice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 191 s. ISBN 80-210-3669-9. info
 • BURDA, Michael C. a Charles WYPLOSZ. Macroeconomics : a European text. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxiv, 572. ISBN 0198776500. info
 • HOLMAN, Robert. Makroekonomie : středně pokročilý kurz. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xiv, 424. ISBN 8071797642. info
 • MACH, Miloš. Makroekonomie II : Pro inženýrské studium SO. 1. přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická [Praha], 1995. 2. sv. info
 • MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 5th ed. New York: Worth Publishers, 2003. xxxiv, 548. ISBN 0716752379. info
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je napsání 3 kontrolních testů s průměrným hodnocením 60 a více procent. Student, který v seminářích neuspěje, bude psát náhradní test z celé látky v posledním týdnu výuky. Podmínkou získání zápočtu je dosažení průměru 60 a více procent z průměru náhradního testu a průměru tří předešlých testů tzn. opravný test + průměr 3 testů)/2 >= 60%.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PEMAC2