PHRLIZ Řízení lidských zdrojů

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (přednášející)
Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (cvičící)
Mgr. Mojmír Snopek (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Rozvrh
Pá 11:05–12:45 P104
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PHRLIZ/1: Po 12:00–13:35 S401, M. Snopek
PHRLIZ/2: Pá 9:20–11:00 S308, V. Kulhavý
PHRLIZ/3: Čt 10:15–11:50 S310, M. Snopek
PHRLIZ/4: St 12:00–13:35 S311, V. Kulhavý
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 96 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/96, pouze zareg.: 0/96, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/96
Jiné omezení: pouze přednáška
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsah předmětu tvoří třináct vybraných témat z problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. Studenti získají přehled o základních oblastech problematiky řízení lidských zdrojů v organizacích. V přednáškách se seznámí s moderními trendy v této oblasti řízení. Obsahem kurzu jsou rovněž příklady předních světových firem, které jsou průkopníky i v oblasti řízení lidských zdrojů. Okrajově budou zmíněny zvláštnosti řízení lidských zdrojů v malých organizacích. Studenti se seznámí rovněž s příklady zpracování některých druhů personální agendy a s užívanými postupy v personálních procesech. Studenti ve skupinách založí fiktivní firmy a na každém cvičení budou realizovat úkoly související s řízením lidských zdrojů v těchto firmách – vždy podle tématu probíraného v rámci přednášky. Výstupy své práce budou studenti veřejně prezentovat na seminářích.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- pochopit vliv a význam lidských zdrojů pro organizaci
- seznámit se s hlavními funkcemi a fázemi procesu řízení lidských zdrojů
- porozumět konkrétním postupům a technikám řízení lidských zdrojů
- získá základní znalosti pro aplikaci do praxe
- získá přehled o aktuálních zdrojích zabývajících se uvedenou problematikou
Osnova
 • Tématický plán přednášek
 • Týden Téma
 • 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, současné trendy
 • a. Vymezení pojmů personalistika a ŘLZ, zařazení ŘLZ do systému ekonomiky podniku.
 • b. Oblasti zájmu a cíle ŘLZ.
 • c. ŘLZ a produktivita organizace.
 • d. Nové trendy v oblasti lidských zdrojů na počátku 21. století
 • 2. Trh práce, nábor a výběr zaměstnanců
 • a. Situace na pracovním trhu v ČR, EU a vlivy globalizace na místní trhy práce
 • b. Nábor a výběr zaměstnanců.
 • c. Otázky přípravy na výběrová řízení.
 • 3. Organizační kultura a řízení lidských zdrojů
 • a. Vymezení pojmu organizační kultura a struktura organizační kultury.
 • b. Vztah organizační kultury k výkonnosti organizace.
 • c. Možnosti aktivního ovlivňování organizační kultury.
 • d. Příklady viditelných prvků organizační kultury u známých podniků.
 • 4. Vytváření efektivních týmů.
 • a. Vymezení pojmů pracovní skupina, pracovní tým a týmová organizace.
 • b. Otázky výběru lidí do efektivních týmů a vývojové fáze týmů.
 • c. Podmínky vytváření týmové organizace a efekty plynoucí pro výkonnost podniku.
 • 5. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
 • a. Modely řízení kariéry v podnicích
 • b. Cyklus vzdělávání v podnicích
 • c. Formy manažerského a nemanažerského vzdělávání
 • 6. Princip vůdcovství a řízení lidských zdrojů
 • a. Vysvětlení principu vůdcovství v organizaci
 • b. Vztah vůdcovství a řízení lidských zdrojů
 • c. Příklady známých firem (GE, Microsoft apod.)
 • 7. Motivace a chování zaměstnanců v organizacích
 • a. Role motivace v systému řízení lidských zdrojů
 • b. Motivační a demotivační faktory
 • 8. Hodnocení zaměstnanců
 • a. Základní principy hodnocení zaměstnanců
 • b. Cíle hodnocení a výstupy z hodnocení
 • c. Metody a techniky hodnocení
 • 9. Hodnocení práce a systémy odměňování zaměstnanců
 • a. Účel a metody hodnocení pracovní pozice
 • b. Systémy peněžního odměňování zaměstnanců
 • c. Systémy nepeněžního odměňování zaměstnanců
 • 10. Management znalostí v organizaci
 • a. Vymezení pojmů managementu znalostí
 • b. Praktická organizace managementu znalosti v podnicích
 • 11. Řízení změn v organizaci a řízení lidských zdrojů
 • a. Principy efektivního řízení změny a úkoly ŘLZ v tomto procesu
 • b. Systémové kroky ŘLZ při provádění změn v organizacích
 • 12. Uvolňování a propouštění zaměstnanců
 • a. Přístupy podniků k organizaci uvolňování zaměstnanců
 • b. Organizace pozitivní kampaně při propouštění zaměstnanců a systematická pomoc odcházejícím zaměstnancům.
 • 13. Zajímavosti z oblasti řízení lidských zdrojů ve významných firmách
Literatura
 • HŘEBÍČEK, Vladimír. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 154 s. ISBN 9788021045378. info
 • HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 s. ISBN 9788024714578. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů : nejnovější trendy a postupy. Translated by Josef Koubek. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. 789 s. ISBN 9788024714073. info
 • HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 126 s. ISBN 9788024714585. info
 • HRONÍK, František. Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. xii, 370. ISBN 8073660202. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Personální management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3502-1. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 2. vyd. Praha: Management Press, 1997. 350 s. ISBN 80-85943-51-4. info
Metody hodnocení
1. Prezentace splněných úkolů souvisejících s fiktivními firmami. Studenti se střídají při prezentacích na seminářích
2. Zpracování semestrální práce z předmětu ŘLZ v rozsahu 4 – 6 normostran na vybrané téma z problematiky ŘLZ. Ohodnocení této práce je součástí závěrečné známky u zkoušky.
3. Zkouškový test a konečné hodnocení: Podmínkou úspěšného absolvování zkouškového testu je uspokojivé zodpovězení alespoň 60 % otázek.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání jako je opisování, vynášení zadání testů, používání nedovolených pomůcek, jednání narušující průběh zkoušky a její objektivitu, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.
Pokud student uspěje v písemném testu a chce si získanou známku zlepšit, je možné se přihlásit u vyučujícího k ústní zkoušce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2009/PHRLIZ