BKV_VEEK Veřejná ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2010
Rozsah
12 hodin tutoriálů. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BKV_VEEK/01: Ne 28. 2. 8:30–11:50 aula Vinařská, Ne 21. 3. 12:50–16:15 P101, So 10. 4. 8:30–11:50 P101, P. Dvořáková, Z. Kotherová, I. Malý, J. Špalek
BKV_VEEK/02: So 6. 3. 12:50–16:15 P101, So 27. 3. 12:50–16:15 P101, So 17. 4. 15:30–18:45 P101, P. Dvořáková, Z. Kotherová, I. Malý, J. Špalek
Předpoklady
! KVVE Veřejná ekonomie
Do předmětu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří neabsolvovali předmět KVVE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy vědní disciplíny Veřejná ekonomie. Ta se zabývá onou částí národního hospodářství, která je financována z přerozdělovacích procesů a je obvykle nazývána veřejným sektorem.
Výklad látky je rozdělen do vzájemně souvisejících bloků: V prvním bloku jsou vysvětleny základní pojmy se zvláštním důrazem na vztah pojmu neziskový sektor a veřejný sektor. Cílem je osvojit si kritéria vymezení veřejného sektoru a metody měření jeho velikosti. Dále jsou zde jsou rozebrány příčiny existence veřejného sektoru, jeho základní funkce a faktory, které ovlivňují jeho stav a vývojové tendence. Cílem je prohloubit schopnosti kriticko-analytického ekonomického myšlení.
Druhý blok je věnován fungování veřejného sektoru, rozhodování o alokaci zdrojů a o problémech dosahování efektivních stavů. Cílem je vybavit studenta znalostmi nástrojů a postupů redukujících přirozenou tendenci veřejného sektoru k neefektivnosti.
Třetí blok je věnován základům veřejných financí. Jsou vysvětleny toky veřejných financí, veřejné rozpočty a veřejné výdaje. Cílem je porozumění hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejných financí. Rozebírány jsou dva patrně nejvýznamnější ekonomické problémy fungování fiskálních systémů: fiskální nerovnováha a decentralizace. Součástí tohoto bloku je rovněž i úvod do daňové teorie. U všech témat je cílem porozumění hlavním principům a rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení v konkrétních aplikacích.
Osnova
 • 1. Stát jako ekonomický subjelt. Formy státních zásahů. Veřejný sektor, vymezení pojmu, rozsah VS, měření, porovnávání VS, vývojové tendence. Aplikujte na vyspělé země a Českou republiku.
 • 2. Funkce veřejného sektoru, různé přístupy a názory na (ne)potřebnost veřejného sektoru.
 • 3. Příčiny existence veřejného sektoru. Selhání trhu. Distribuční spravedlnost.
 • 4. Externality, pojem, řešení.
 • 5. Základy teorie statků. Kolektivní - veřejné statky, smíšené statky
 • 6.Veřejná volba jako proces tvorby rozhodnutí ve VS, motivace hlavních aktérů.
 • 7. Veřejná politika - její tvorba a realizace.
 • 8. Příčiny selhání veřejného sektoru. Efektivnost veřejného sektoru.
 • 9. Nástroje zvyšování efektivnosti VS: hodnocení projektů. Typy užitků a nákladů
 • 10. Neziskový sektor. Organizace v neziskové sféře. Typy organizací, způsob financování a hospodaření NNO.
 • 11. Veřejné finance. Pojem, funkce. Rozpočtová soustava, veřejné rozpočty. Rozpočtový proces, parafiskální fondy.
 • 12. Rozpočtový deficit a veřejný dluh.
 • 13. Veřejné výdaje a veřejné příjmy. Typologie, struktura. Trendy, příčiny růstu.
 • 14. Finance územních celků. Principy prostorové alokace příjmů a výdajů. Místní rozpočty.
 • 15. Základy daňové teorie. Daňové principy. Klasifikace daní. Pojetí daňové spravedlnosti.
 • 16. Důsledky zdanění. Přesun a dopad. Daňové zatížení, dopady na efektivnost, mrtvá ztráta.
Literatura
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
Výuka má formu tří tutoriálů, na kterých jsou studenti seznámeni se základní problematikou veřejné ekonomie. Důraz je poté kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech.
Přednášky (tutoriály) slouží k základnímu představení problematiky, jež je obsahem daného bloku. Obvykle se zaměříme na dvě či tři problémové oblasti. Předpokladem účelného využití času je přitom dostatečná a seriózní domácí příprava před tutoriálem. Vřele doporučujeme, abyste si zejména vytiskli a přinesli s sebou tzv. prezentace z přednášek. Jde o powerpointové prezentace, které v denní verzi předmětu Veřejná ekonomie slouží studentům jako orientace při přednáškách, resp. často i náhrada při neúčasti. Prezentace jasnou a stručnou formou umožňují orientaci v často komplikované látce. Pomohou Vám identifikovat nejdůležitější pojmy a zařadit je do klíčových vztahů. V neposlední řadě si do nich můžete snadno vpisovat poznámky, upřesnění či odpovědi, které odezní na tutoriálu. V ideálním případěbyste měli na tutoriál přijít již po prostudování relevantních studijních materiálů tak, abyste tutoriál využili k aktivním dotazům k problematickým či komplikovaným místům.
Pamatujte! V rámci návazného (dalšího) tutoriálu je pochopitelně možno konzultovat nejasnosti, či problémy, na které narazíte během samostudia již odpřednášené, či zadané látky, ale pouze v omezeném rozsahu (slouží především výše zmíněné funkci). To platí i o možnosti konzultovat problémy při vypracování POTu. V těchto případech doporučujeme, abyste se obraceli na své tutory e-mailem.
Metody hodnocení
V průběhu semestru mají studenti povinnost absolvovat dva průběžné testy. Testy budou k dispozici on-line a jejich vyplnění bude možné jen v určitém časovém rozmezí, které je upřesněno v interaktivní osnově předmětu a uvedeno na webové stránce. Za každý z testů lze získat max 20 bodů a jejich výsledky tvoří část celkového hodnocení.
Předpokladem pro ukončení předmětu zkouškou je získání alespoň 50% bodů z těchto testů.
Další povinností je zpracovat POT (práce opravená tutorem). Ten je samostatnou prací, která prověří schopnost praktické aplikace probrané látky.
V případě, že v průběžných testech nezíská student dostatečný počet bodů pro připuštění ke zkoušce z předmětu, lze získat max. 5 bodů za zpracování resumé cizojazyčného článku (z oblasti veřejné ekonomie). Jde o dobrovolnou aktivitu. Studenti mají k dispozici několik článků na výběr na stránkách předmětu.
Závěrečná zkouška je písemná a/nebo ústní.
1. řádný termín - forma zkoušky písemná. Test se skládá ze 60 uzavřených otázek typu multiple choice (jedna až x odpovědí správně v rámci otázky). Hodnota jedné otázky je 1 bod. Nutné úvést zcela správně zodpovězenou otázku. Celkem je tedy za zkouškový test možno získat 60 bodů. Časový limit pro test je 45 minut.
Opravné termíny - forma zkoušky ústní.
Do celkového hodnocení (výsledné známky) jsou započteny ze 40 % výsledky z obou průběžných testů. 60 % je tvořeno výsledkem závěrečné zkoušky, přičemž převod procenta (bodů) na hodnocení a zpět je uveden na webových stránkách předmětu.
Dopustí-li se student během vlastní zkoušky nedovoleného jednání, zejména, používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.) a rozumí se jím i plagiátorství při zpracování POTu.
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1456/jaro2010/BKV_VEEK/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVVE.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.