BKV_VEEK Veřejná ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2014
Rozsah
12 hodin tutoriálů. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Zuzana Špačková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Miloš Fišar, Ph.D. (pomocník)
Ing. Lenka Kopečková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Ne 23. 2. 12:50–16:15 P101, So 15. 3. 12:50–16:15 P101, So 12. 4. 8:30–11:50 P101
Předpoklady
! KVVE Veřejná ekonomie
Do předmětu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří neabsolvovali předmět KVVE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy vědní disciplíny Veřejná ekonomie. Ta se zabývá onou částí národního hospodářství, která je financována z přerozdělovacích procesů a je obvykle nazývána veřejným sektorem.
Výuka je rozčleněna na část přímé výuky (12 hodin přednášek a tutorálů) a na část samostudia (140 hodin). Přímá výuka je rozdělena do tří studijních bloků: V prvním bloku jsou vysvětleny základní pojmy se zvláštním důrazem na vztah pojmu neziskový sektor a veřejný sektor. Cílem je osvojit si kritéria vymezení veřejného sektoru a metody měření jeho velikosti. Dále jsou rozebrány příčiny existence veřejného sektoru, jeho základní funkce a faktory, které ovlivňují jeho stav a vývojové tendence. Cílem je prohloubit schopnosti kriticko-analytického ekonomického myšlení.
Ve druhém bloku jsou hlouběji analyzovány některé z ekonomických příčin existence VS (externality). Dále jsou v centru pozornosti teoretické a praktické předpoklady efektivního hospodaření veřejného sektoru (včetně hodnocení veřejných projektů). Blok je zakončen rozborem tvorby rozhodnutí v rámci veřejné volby a základů veřejné politiky.
Třetí blok je věnován základům veřejných financí jako dominantní kategorii. Jsou vysvětleny toky veřejných financí, veřejné rozpočty a veřejné výdaje. Cílem je porozumění hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejných financí. Studenti jsou rovněž uváděni do daňové teorie a fiskálního federalismu. Cílem je porozumění základním principům.
Osnova
 • 1. Veřejný sektor, smíšená ekonomika, neziskový sektor. Vysvětlete tyto pojmy, jejich vzájemné vazby. Rozsah VS, měření, porovnávání VS, vývojové tendence. Aplikujte na vyspělé země a Českou republiku.
 • 2. Funkce veřejného sektoru, různé přístupy a názory na (ne)potřebnost veřejného sektoru.
 • 3. Příčiny existence veřejného sektoru. Selhání trhu.
 • 4. Externality, pojem, řešení.
 • 5. Základy teorie statků. Kolektivní - veřejné statky, smíšené statky
 • 6.Veřejná volba
 • 7. Veřejné finance. Pojem, funkce.
 • 8. Rozpočtová soustava, veřejné rozpočty. Rozpočtový proces, parafiskální fondy.
 • 9. Rozpočtový deficit a veřejný dluh.
 • 10. Veřejné výdaje. Struktura, trendy, příčiny růstu.
 • 11. Veřejné výdaje: hodnocení projektů. Typy užitků a nákladů, oceňování
 • 12. Veřejné příjmy. Typologie, struktura. Daňové a nedaňové příjmy.
 • 13. Základy daňové teorie. Daňové principy. Klasifikace daní.
 • 14. Pojetí daňové spravedlnosti.
 • 15. Důsledky zdanění. Přesun a dopad. Daňové zatížení, dopady na efektivnost, mrtvá ztráta.
 • 16. Daňový systém v ČR
 • 17. Finance územních celků. Principy prostorové alokace příjmů a výdajů. Místní rozpočty
 • 18. Příčiny selhání veřejného sektoru. Efektivnost veřejného sektoru.
 • 19. Řízení veřejného sektoru. Úloha veřejné správy v řízení veřejného sektoru.
 • 20. Organizace v neziskové sféře. Typy organizací, způsob financování a hospodaření organizací v neziskové sféře
Literatura
  povinná literatura
 • DSO
  doporučená literatura
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
Výuka má formu tří tutoriálů, na kterých jsou studenti seznámeni se základní problematikou veřejné ekonomie. Důraz je poté kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech.
Metody hodnocení
K závěrečné zkoušce je student oprávněn se dostavit při současném splnění kritérií odevzdání řádně zpracovaného POTu a dosažení alespoň 20 bodů z obou průběžných testů (tj. 50%).
Závěrečná zkouška je písemná a/nebo ústní.
1. řádný termín - forma zkoušky písemná. Test se skládá ze 60 uzavřených otázek typu multiple choice (1 - x odpovědí správně v rámci otázky). Hodnota jedné otázky je 1 bod. Ten získáte za zcela správně zodpovězenou otázku. Celkem je tedy za zkouškový test možno získat 60 bodů. Časový limit pro test je 45 minut.
Opravné termíny - forma zkoušky ústní.
Do celkového hodnocení (výsledné známky) jsou započteny ze 40 % výsledky z obou průběžných testů. 60 % je tvořeno výsledkem závěrečné zkoušky.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1456;obdobi=5284;predmet=615159;qurl=%2Fel%2F1456%2Fjaro2012%2FBKV_VEEK%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber.pl%3Ffakulta%3D1456%3Bobdobi%3D5284%3Bpredmet%3D61515
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVVE.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.