BKV_VEEK Veřejná ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
12 hodin tutoriálů. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lenka Kopečková (pomocník)
JUDr. Ing. Lucia Rohaľová (pomocník)
Ing. Tereza Šinkyříková (pomocník)
Ing. Tereza Šrámková (pomocník)
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BKV_VEEK/01: Ne 27. 2. 12:50–16:15 P101, Ne 20. 3. 12:50–16:15 P101, So 9. 4. 8:30–11:50 P101, P. Dvořáková, V. Hyánek, Z. Kotherová, I. Malý, M. Pavlík, J. Špalek, D. Špalková
BKV_VEEK/02: So 5. 3. 12:50–16:15 P101, So 26. 3. 12:50–16:15 P101, So 16. 4. 15:30–18:45 P101, P. Dvořáková, V. Hyánek, Z. Kotherová, I. Malý, M. Pavlík, J. Špalek, D. Špalková
Předpoklady
! KVVE Veřejná ekonomie
Do předmětu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří neabsolvovali předmět KVVE.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy vědní disciplíny Veřejná ekonomie. Ta se zabývá onou částí národního hospodářství, která je financována z přerozdělovacích procesů a je obvykle nazývána veřejným sektorem.
Výklad látky je rozdělen do vzájemně souvisejících bloků: V prvním bloku jsou vysvětleny základní pojmy se zvláštním důrazem na vztah pojmu neziskový sektor a veřejný sektor. Cílem je osvojit si kritéria vymezení veřejného sektoru a metody měření jeho velikosti.
Ve druhém bloku jsou rozebrány příčiny existence veřejného sektoru, jeho základní funkce a faktory, které ovlivňují jeho stav a vývojové tendence. Cílem je prohloubit schopnosti kriticko-analytického ekonomického myšlení.
Třetí blok je věnován základům veřejných financí jako dominantní kategorii. Jsou vysvětleny toky veřejných financí, veřejné rozpočty a veřejné výdaje. Cílem je porozumění hlavním zákonitostem a problémům moderních systémů veřejných financí.
Čtvrtý blok uvádí studenta do daňové teorie. Cílem je porozumění daňovým principům a pochopení rozdílů v přístupech.
V pátém bloku je cílem porozumění principům fiskálního federalismu.
Poslední blok má syntetický charakter a hlavní kategorií je zde "efektivnost" veřejného sektoru. Cílem je vybavit studenta znalostmi nástrojů a postupů redukujících přirozenou tendenci veřejného sektoru k neefektivnosti.
Osnova
 • 1. Veřejný sektor, smíšená ekonomika, neziskový sektor. Vysvětlete tyto pojmy, jejich vzájemné vazby. Rozsah VS, měření, porovnávání VS, vývojové tendence. Aplikujte na vyspělé země a Českou republiku.
 • 2. Funkce veřejného sektoru, různé přístupy a názory na (ne)potřebnost veřejného sektoru.
 • 3. Příčiny existence veřejného sektoru. Selhání trhu.
 • 4. Externality, pojem, řešení.
 • 5. Základy teorie statků. Kolektivní - veřejné statky, smíšené statky
 • 6.Veřejná volba
 • 7. Veřejné finance. Pojem, funkce.
 • 8. Rozpočtová soustava, veřejné rozpočty. Rozpočtový proces, parafiskální fondy.
 • 9. Rozpočtový deficit a veřejný dluh.
 • 10. Veřejné výdaje. Struktura, trendy, příčiny růstu.
 • 11. Veřejné výdaje: hodnocení projektů. Typy užitků a nákladů, oceňování
 • 12. Veřejné příjmy. Typologie, struktura. Daňové a nedaňové příjmy.
 • 13. Základy daňové teorie. Daňové principy. Klasifikace daní.
 • 14. Pojetí daňové spravedlnosti.
 • 15. Důsledky zdanění. Přesun a dopad. Daňové zatížení, dopady na efektivnost, mrtvá ztráta.
 • 16. Daňový systém v ČR
 • 17. Finance územních celků. Principy prostorové alokace příjmů a výdajů. Místní rozpočty
 • 18. Příčiny selhání veřejného sektoru. Efektivnost veřejného sektoru.
 • 19. Řízení veřejného sektoru. Úloha veřejné správy v řízení veřejného sektoru.
 • 20. Organizace v neziskové sféře. Typy organizací, způsob financování a hospodaření organizací v neziskové sféře
Literatura
 • STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. info
 • MUSGRAVE, Richard Abel a Peggy B. MUSGRAVE. Veřejné finance v teorii a praxi. Translated by Věra Kameníčková. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994. xiv, 946 s. ISBN 80-85603-76-4. info
Výukové metody
Výuka má formu tří tutoriálů, na kterých jsou studenti seznámeni se základní problematikou veřejné ekonomie. Důraz je poté kladen na samostudium. Získané znalosti si studenti mohou ověřit v autokorekčních on-line testech.
Metody hodnocení
Zkouška má ústní formu. Předpokladem připuštění ke zkoušce je získání alespoň 60% bodů ze dvou průběžných písemných zkoušek. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1456/jaro2010/BKV_VEEK/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KVVE.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.