BKF_FIRI Finanční řízení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. František Kalouda, CSc., MBA (přednášející)
Garance
Ing. František Kalouda, CSc., MBA
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Ne 6. 3. 8:30–11:00 P101, Ne 27. 3. 12:50–15:20 P101, Ne 17. 4. 12:50–15:20 P101, Ne 22. 5. 12:50–15:20 P101
Předpoklady
! KFZFIF Základy firemních financí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako první vstup studentů všech oborů a specializací do problematik firemních financí a finančního řízení podniku. Věcně je předmět zaměřen především na základní funkce finančního řízení podniku – získávání prostředků financování podniku, jejich alokaci v podobě převodu na nepeněžní formy majetku a rozdělování hospodářského výsledku. Obsahem předmětu jsou i klíčové problematiky z oblastí kapitálových a finančních trhů, hodnoty podniku, finančního plánování a finančního řízení zahraničně obchodních aktivit podniku. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti disponovat: a) Klíčovými poznatky z teorie podnikových financí b) Praktickými algoritmy finančního řízení podniku v rozsahu: 1) řízení majetkové a finanční struktury podniku (analýza kritického bodu) 2) kalkulace nákladů 3) efektivnost podnikových investic
Osnova
  • 1. Organizace výuky, zápočtů a zkoušek. Podnikové finance, finanční cíle a zdroje firmy, úvod do majetkové a finanční struktury firmy. Vývoj firemních financí jako aplikované vědní disciplíny. 2. Finanční rozhodování firmy se speciálním zaměřením na řízením investic a výrobkových inovací. Úvod do hodnocení efektivnosti investic. Úvod do kalkulací nákladů. 3. Finanční aspekty zakládání firmy. Majetková struktura firmy. 4. Řízení oběžného majetku. 5. Finanční struktura firmy. 6. Oceňování finančního majetku. 7. Peněžní toky firmy. 8. Základy finanční analýzy firmy. 9. Finanční trh a podnikové finance. 10. Oceňování firmy. 11. Finanční plánování. 12. Finanční zdraví firmy a predikce finanční tísně. 13. Úvod do finančního řízení zahraniční směny. Témata seminářů: 1. Organizace seminářů, podmínky přistoupení ke zkoušce. Zadání seminárních prací. 2. T1 - Základní zdroje finančních informací o podniku (účetní dokumentace - výsledovka a rozvaha). Majetková a finanční struktura - úvod (finanční a provozní páka, čistý pracovní kapitál, strategie financování firmy). 3. T1 - Aplikace provozní páky v modelech rozvoje podniku (analýza kritického množství). 4. T1 - Test 1 k tématu T1. 5. Presentace seminárních prací I. 6. T2 - Úvod do kalkulace nákladů I (třídění nákladů, absorbční kalkulační metody - kalkulace dělením a dělením s poměrnými čísly). 7. T2 - Úvod do kalkulace nákladů II (absorbční kalkulační metody - metoda procenta režie, metoda variabilních nákladů a metoda ABC). 8. T2 - Test 2 k tématu T2. 9. Presentace seminárních prací II. 10. T3 - Hodnocení efektivnosti investic I (statické metody). 11. T3 - Hodnocení efektivnosti investic II (dynamické metody). 12. T3 - Test 3 k tématu T3. 13. Úvod do finanční analýzy podniku (finanční zdraví firmy a predikce finanční tísně).
Literatura
  • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 452 s. ISBN 9788024719924. info
  • KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xl, 745. ISBN 9788071799030. info
  • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 8086929019. info
  • KALOUDA, František. Základy firemních financí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 171 s. ISBN 8021041064. info
  • MENŠÍK, Josef a František KALOUDA. Základy firemních financí, cvičebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. 64 s. ISBN 80-210-3872-1. info
  • BREALEY, Richard A. a Stewart C. MYERS. Teorie a praxe firemních financí. Translated by Zdeněk Strnad - Vilém Jungmann - Tomáš Hlaváč. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xix, 1064. ISBN 8072261894. info
  • VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualizované a rozší. Praha: Ekopress, 1998. 324 s. ISBN 8086119211. info
  • VYSUŠIL, Jiří. Základy manažerského účetnictví. 1. vyd. Praha: Institut řízení, 1991. 92 s. ISBN 80-7014-040-2. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou, která je písemná a ústní. Předpokladem přistoupení ke zkoušce je úspěšné a včasné odevzdání alespoň dvou ze tří POTů, stejně jako úspěšné absolvování alespoň dvou dílčích testů ze tří a zpracování seminární práce s hodnocením "prospěl".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KFZFIF.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.