BKF_FIRI Finanční řízení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD. (přednášející)
Ing. Martina Sponerová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 24. 2. 16:00–19:50 P102, Pá 14. 4. 16:00–19:50 P102, So 6. 5. 12:00–15:50 P102
Předpoklady
FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Finanční řízení je seznámit studenty s klíčovými aspekty firemních financí, přičemž důraz bude kladen na význam finančního řízení jak v ekonomice, tak i v rámci celé oblasti financí. Předmět je koncipován do dvou vzájemně provázaných oblastí. První část předmětu bude věnována základům a následně pokročilým metodám finanční analýzy. Cílem této části kurzu bude pochopení a zhodnocení finanční situace společnosti, a to na základě detailní analýzy podnikových výkazů, včetně formulování doporučení pro takovou společnost. Druhá část předmětu pak bude zaměřena na jednotlivé metody hodnocení investičních projektů. Tato část předmětu vychází z problematiky časové hodnoty peněz a rozpracovává jí dále do problematiky kapitalizace, diskontování a čisté současné hodnoty. Dále bude pozornost věnována teoretickým konceptům, na jejichž základě se formulují finanční rozhodnutí. V rámci druhé části budou rovněž analyzovány vybrané druhy cenných papírů z pohledu emitující společnosti a investorů a zhodnoceno, jakým způsobem ovlivňuje rozhodnutí o jednotlivých metodách financování finanční situaci společnosti.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni.
1. Aplikovat metody a postupy finanční analýzy na vybraný podnik a následně zhodnotit jeho finanční situaci a formulovat doporučení jak pro podnik samotný, tak i pro poskytovatele volných peněžních prostředků.
2. Zhodnotit zamýšlený investiční projekt na základě vybraných kritérií a očekávaného výnosu a rizika a následně jej doporučit k realizaci či jej zamítnout.
3. Vyznat se ve finančních výkazech, zanalyzovat strukturu kapitálu společnosti a navrhnout její optimalizaci.
4. Orientovat se ve finančních instrumentech, které lze využít pro financování podniku.
5. Aplikovat metody pro nalezení správné hodnoty finančních instrumentů s ohledem na riziko i očekávané cash-flow a formulovat investiční doporučení pro podnik i investory.
Osnova
 • Přehled přednášek
  1. Úvod do finančního řízení.
  2. Úvod do problematiky finanční analýzy. Základní finanční výkazy.
  3. Majetková a finanční struktura podniku. Základní položky rozvahy ve finanční analýze.
  4. Finanční analýza I. Analýza hospodářské a finanční situace podniku.
  5. Finanční analýza II. Čistý pracovní kapitál, rentabilita, likvidita a financování podniku.
  6. Leasing.
  7. Problematika časové hodnoty peněz a analýza metod založených na časové hodnotě peněz.
  8. Problematika rizika a výnosnosti v oblasti financí.
  9. Analýza základních cenných papírů pro financování podniku a jejich využití.
  10. Problematika hodnoty v oblasti finančního řízení.
  11. Základní metody a techniky pro ocenění cenných papírů.
  12. Doplňující témata z oblasti finančního řízení.
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: Vernimmen, Pierre, et al. Corporate Finance : Theory and Practice, John Wiley & Sons, Incorporated, 2017. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/masaryk-ebooks/detail.action?docID=5061190.
 • RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 6. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2019, 152 stran. ISBN 9788027120284. URL info
  doporučená literatura
 • BREALEY, Richard A., Stewart C. MYERS a Alan J. MARCUS. Fundamentals of corporate finance. Tenth edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020, xxxi, 728. ISBN 9781260566093. info
 • HRDÝ, Milan a Michaela KRECHOVSKÁ. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 271 stran. ISBN 9788075524492. info
  neurčeno
 • WESTERFIELD, Randolph a Jeffrey F. JAFFE. Corporate finance. Edited by Stephen A. Ross. 7th ed. Boston: McGraw-Hill, 2005, xxxiii, 94. ISBN 0072829206. info
Výukové metody
Tutoriály, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, písemný test.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Pro úspěšné ukončení předmětu je potřeba získat minimálně 51 bodů ze součtu zkouškového testu a průběžného testu z tutoriálu. Celkové hodnocení předmětu je dáno součtem bodů z písemné zkoušky (max. 70 bodů) a bodů z průběžného testu na tutoriálu (max. 30 bodů). Pro připuštění ke zkoušce je stanovena minimální hranice 16 bodů z průběžného testu z tutoriálu. Student má možnost jedné opravy průběžného testu. Opravný test se píše v prvním týdnu zkouškového období a je zaměřen na celou probíranou problematiku, požadovaná minimální hranice pro připuštění ke zkoušce je 16 bodů z 30 možných. Výsledek opravného testu se vždy započítává do finálního hodnocení předmětu.


Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice:

A: 100 – 91 %,
B: 90 – 81 %,
C: 80 – 71 %,
D: 70 – 61 %,
E: 60 – 51 %,
F: méně než 51 procent.

Upozornění: „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.