MPV_PRAX Praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(( MPV_PRAX Praxe && SOUHLAS ) || !( MPV_PRAX Praxe ))
Doplnění poznatků z doposud absolvovaných předmětů teoretického charakteru o praktické zkušenosti z činnosti organizací a institucí (dále jen organizace), které jsou zaměřeny do oblastí vymezených studijními obory, které student na fakultě absolvuje. Tím zvyšovat úspěšnost studenta v přechodu do praxe a jeho uplatnění na pracovním trhu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na fakultě připravováni, v podmínkách konkrétních organizací zaměřených na problematiku daného studijního oboru. Zapojit je do řešení konkrétních problémů a umožnit jim diskutovat s významnými odborníky z oboru. Absolvování praxe by mělo studenta také vést k ověření možností uplatnění doposud studiem získaných teoretických znalostí pro řešení konkrétních pracovních situací, a to pod dohledem pracovníků organizace, ve které je praxe realizovaná.
Osnova
  • a) Délka odborné praxe realizovaná v rámci předmětu musí být minimálně tři týdny. Její absolvování může probíhat souvisle nebo odděleně v rámci semestru, zkouškového období nebo v období prázdnin podle podmínek, které jsou dohodnuty mezi fakultou, organizací a studentem. Fakultu v procesu sjednání podmínek pro absolvování praxe zastupuje garant oboru (vedoucí katedry) nebo jím pověřený garant předmětu Praxe. b) Za absolvování předmětu bude uznána i praxe vycházející ze zaměstnaneckého poměru studenta, pokud zaměstnání odpovídá profilu absolventa daného studijního oboru. Pro tento případ platí, že praxe musí být předem schválena garantem předmětu (vyučujícím) a rovněž ošetřena smlouvou mezi fakultou, organizací a studentem. c) Doporučuje se, aby praxe byla součástí přípravy studenta na zpracování diplomové práce v dané organizaci. d) Před nástupem do praxe provede garant předmětu instruktáž studentů o základních podmínkách praxe a jejím ukončení. V průběhu každého semestru je plánován jeden společný seminář, na kterém budou studenti prezentovat svoje závěrečné seminární práce obsahující průběh, výsledky a přínos odborné praxe (závěrečná zpráva). e) Zásadou pro realizaci praxe na ESF MU je, že její průběh nemůže být důvodem k neúčasti studentů ve výuce ostatních předmětů, které si student v daném semestru zapsal.
Literatura
    povinná literatura
  • PŘÍRUČKA STUDENTA - Systém praktické výuky na ESF MU. Příručka je výstupem projektu OP VK "Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů"
Výukové metody
Délka odborné praxe realizovaná v rámci předmětu musí být minimálně tři týdny. Její absolvování může probíhat souvisle nebo odděleně v rámci semestru, zkouškového období nebo v období prázdnin podle podmínek, které jsou dohodnuty mezi fakultou, organizací a studentem.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Student musí k zápočtu předložit: Řádně vyplněné „Potvrzení o absolvování praxe“ s hodnocením pracovníka, který měl za organizaci nad praxí dohled. Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích praxe formou seminární práce, ve které shrne konkrétní přínos z praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provede celkovou reflexi praxe. Denní záznamy o průběhu praxe, které jsou součástí „Potvrzení o absolvování praxe“. Podmínkou zápočtu je i účast na závěrečném semináři, na kterém bude student prezentovat seminární práci a vyplnění dotazníků o praxi (průběžný dotazník a dotazník po skončení praxe), které jsou k dispozici na www.econ.muni.cz/praxe. Součástí dotazníku po skončení praxe a závěrečné zprávy je i návrh alespoň dvou témat bakalářských nebo diplomových prací, které mohou být realizovány v organizaci, kde student absolvoval odbornou praxi. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/studenti/dalsi-odborne-rozvojove-aktivity/praxe-staze
Literatura k předmětu

Garantem předmětu doporučená literaturu podle zaměření praxe a charakteru organizace, ve které bude praxe realizována. Vzor smlouvy mezi fakultou, organizací a studentem. Doporučená osnova závěrečné zprávy o vykonané praxi.

Course literature The guarantor will recommend suitable literature according to the practice nature and nature of the organization that the practice will be carried out in.
Předmět je podporován z projektu OPVK reg.č.CZ.1.07/2.2.00/15.0280, PODPORA ODBORNÝCH PRAXÍ A STÁŽÍ STUDENTŮ ESF MU U BUDOUCÍCH ZAMĚSTNAVATELŮ. Více informací na http://www.econ.muni.cz/praxe.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.