MPV_PRAX Praxe

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
(( MPV_PRAX Praxe && SOUHLAS ) || !( MPV_PRAX Praxe ))
Praxe je nově pro studenty VES povinná, a to v rámci navazujícího magisterského studia. Doplnění poznatků z doposud absolvovaných předmětů teoretického charakteru o praktické zkušenosti z činnosti organizací a institucí (dále jen organizace), které jsou zaměřeny do oblastí vymezených studijními obory, které student na fakultě absolvuje. Tím zvyšovat úspěšnost studenta v přechodu do praxe a jeho uplatnění na pracovním trhu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s výkonem funkcí, pro které jsou studiem na fakultě připravováni, v podmínkách konkrétních organizací zaměřených na problematiku daného studijního oboru. Zapojit je do řešení konkrétních problémů a umožnit jim diskutovat s významnými odborníky z oboru. Absolvování praxe by mělo studenta také vést k ověření možností uplatnění doposud studiem získaných teoretických znalostí pro řešení konkrétních pracovních situací, a to pod dohledem pracovníků organizace, ve které je praxe realizovaná.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu PRAXE schopen:
- určit a popsat strukturu organizace, kde vykonával praxi;
- popsat činnost, kterou v instituci vykonával;
- popsat další vztahy, které souvisely s jeho činností během praxe;
- aplikovat teoretické poznatky, které získal v rámci studia do činností, které vykonával v rámci praxe;
- umět určit, které znalosti z výuky použil v rámci průběhu svoji praxe;
- určit, které získané znalosti a dovednosti byly pro studenta zcela nové ;
Osnova
 • a) Délka Praxe realizovaná v rámci předmětu musí být minimálně tři týdny. Její absolvování může probíhat souvisle nebo odděleně v rámci semestru, zkouškového období nebo v období prázdnin podle podmínek, které jsou dohodnuty mezi fakultou, organizací a studentem. Fakultu v procesu sjednání podmínek pro absolvování praxe zastupuje garantem oboru (vedoucím katedry) pověřený garant předmětu Praxe. Při Praxi v instituci veřejného či neziskového sektoru je studentovi oboru VES uděleno 5 kreditů.
 • b) Za absolvování předmětu může být uznána i praxe vycházející ze zaměstnaneckého poměru studenta, pokud zaměstnání odpovídá profilu absolventa daného studijního oboru. Pro tento případ platí, že praxe musí být předem schválena garantem předmětu a ošetřena smlouvou mezi fakultou, organizací a studentem.
 • c) Doporučuje se, aby Praxe byla součástí přípravy studenta na zpracování diplomové práce v dané organizaci.
 • d) Před nástupem na Praxi provede garant předmětu instruktáž studentů o základních podmínkách praxe a jejím ukončení,a to zpravidla on-line. V průběhu semestru je studentům k dispozici na mailu a ve svých konzultačních hodinách, aby mohl studentům průběžně odpovídat dotazy a vést je.
 • e) Zásadou pro realizaci praxe na KVE ESF MU je, že její průběh může být důvodem omluvy z neúčasti studentů ve výuce ostatních předmětů, které si student v daném semestru zapsal. Tuto záležitost je vhodné prokonzultovat s garantem předmětu Praxe.
Literatura
  povinná literatura
 • Příručka studenta. Podpora odborných praxí a stáží na ESF MU u budoucích zaměstnavatelů. Brno: ESF MU, 2011. On-line.
  doporučená literatura
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Důležitost zapojení studentů do řešení problémů praxe. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-37, 27 s. ISBN 978-80-210-4482-1. info
 • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
Výukové metody
Délka praxe realizovaná v rámci předmětu musí být minimálně tři týdny, resp. 15 pracovních dnů. Její absolvování může probíhat souvisle nebo odděleně v rámci semestru, zkouškového období nebo v období prázdnin podle podmínek, které jsou dohodnuty mezi fakultou, organizací a studentem.Ukončení předmětu podléhá zvláštním ustanovením o ukončení předmětu - kredity za Praxi zapsanou na podzim, resp. na jaře příslušného roku mohou být do ISu zapsány až do konce zkouškového období jarního semestru (zpravidla polovina září).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Student musí k zápočtu předložit: Řádně vyplněné tyto dokumenty: "Protokol o přijetí na praxi", „Potvrzení o absolvování praxe“ s hodnocením mentora, tj. pracovníka, který měl za organizaci nad praxí dohled. Dále "Závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích praxe/stáže", z níž by shrnout konkrétní přínos z praxe pro vlastní osobní rozvoj, zhodnotí získané poznatky ve vztahu k teorii a provést celkovou reflexi praxe. Po ukončení předmětu bude student požádán o vyplnění on-line dotazníků o praxi.
Informace učitele
http://www.econ.muni.cz/studenti/dalsi-odborne-rozvojove-aktivity/praxe-staze
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.