EN

ESF:MPF_FIDE Finanční deriváty - Informace o předmětu

MPF_FIDE Finanční deriváty

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Tomáš Plíhal (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (přednášející)
Ing. Tomáš Plíhal (cvičící)
Garance
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 P103
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPF_FIDE/01: Čt 12:00–13:50 P104, T. Plíhal
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět Finanční deriváty se zabývá především pevnými a podmíněnými termínovými derivátovými instrumenty jako jsou forwardy, futures, swapy a opce. Objasňuje způsoby využití derivátů na finančních trzích, zejména při řízení úrokového a měnového rizika, umožňuje pochopit podstatu finančních derivátů, jejich oceňování a specifika burzovního obchodování derivátů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: vymezit finanční deriváty a porozumět jejich specifickým rysům; porozumět a vysvětlit rozdíly mezi pevnými termínovanými obchody a opčními obchody, ocenit finanční deriváty a navrhnout jejich využití v praxi
Osnova
 • Tématický plán - přednášky:
 • 1. Vymezení a historie derivátů
 • 2. Pevné termínové kontrakty - forwardy a futures
 • 3. Oceňování forwardů a futures
 • 4. Pevné termínové kontrakty - Swapy
 • 5. Opční instrumenty
 • 6. Oceňování opcí - binomický model
 • 7. Oceňování opcí - Black-Scholesův model
 • 8. Exotické opce 1
 • 9. Exotické opce 2
 • 10. Syntetické termínové derivátové instrumenty
 • 11. Hedging, delta hedging, gama hedging
 • 12. Účtování a zdaňování derivátů
 • 13. Obchody s deriváty, derivátové burzy
 • Tématický plán semináře:
 • 1. Úvodní seminář
 • 2. Cena forwardu, výnosy a náklady, příklady
 • 3. Forwardy na úrokovou míru, forwardy na cizí měnu - využití a oceňování, příklady
 • 4. Futures - pozice, obchodování, margins, příklady
 • 5. Swapy
 • 6. Kontrolní test
 • 7. Oceňování opcí - Binomický model, příklady
 • 8. Oceňování opcí - Black-Scholesův model, příklady
 • 9. Opční kombinace 1, příklady
 • 10. Opční kombinace 2, příklady
 • 11. Hedging, delta a gama hedging, příklady
 • 12. Parita Call & Put
 • 13. Kontrolní test
Literatura
  povinná literatura
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6. info
 • HULL, John. Options, futures, and other derivatives. Global edition. Harlow: Pearson, 2018. 891 stran. ISBN 9781292212890. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Vyd. 2., přeprac. V Praze: Oeconomica, 2008. 297 s. ISBN 9788024514352. info
 • ŠTURC, Boris. Deriváty finančních trhů. Brno: Masarykova universita, Ekonomicko - správní fakulta, 2002. 66 s. info
 • ŠTURC, Boris, Lenka MÍČKOVÁ a Miroslav GAJZLER. Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančních trhů a mezinárodní finanční management : učební texty pro studenty oboru finanční podnikání. 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 97 s. ISBN 8021030135. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 380 s. ISBN 978-80-247-5871-8. info
Výukové metody
Přednáška a semináře (řešení příkladů)
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení: Kurz je ukončen ústní zkouškou.
Podmínky připuštění ke zkoušce: absolvování dvou průběžných testů (nebou souhrnného opravného testu) s minimální úspěšností 60 %, prezence a aktivní účast v seminářích (min. 10 prezencí).
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolenýchpomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2019/MPF_FIDE