BPF_MSUV Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPF_MSUV/01: Čt 14:00–15:50 P303, E. Hýblová, J. Sedláček
Předpoklady
BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/53, pouze zareg.: 0/53, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/53
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s harmonizací účetnictví v oblasti malých a středních firem. Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky a porovnání s českou legislativou.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: - charakterizovat metody harmonizace účetnictví v malých a středních podnicích,
- používat principy uznávání a oceňování položek účetní závěrky,
- sestavit účetní závěrku v souladu s IFRS pro MSP.
Osnova
 • Úvod. Charakteristika malých a středních podniků. Česká legislativa.
 • Mezinárodní standard. Koncepty a základní pravidla; Součásti účetní závěrky (rozvaha, výkaz o úplném výsledku hospodaření.

 • Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, výkaz zisků a rozpoznaných zisků, výkaz peněžních toků. Konsolidovaná účetní závěrka.

 • Účetní pravidla, odhady a chyby. Zásoby.

 • Pozemky, budovy a zařízení. Leasingy. Snížení hodnoty aktiv

 • Nehmotná aktiva jiná než goodwill. Podnikové kombinace a goodwill.

 • Rezervy, podmíněné závazky. Výnosy. Vlastní kapitál. Daně ze zisku.

 • Výpůjční náklady. Státní dotace. Převody cizích měn.

 • Přechod na IFRS pro malé a střední podniky.

Literatura
  povinná literatura
 • HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 92 s. ISBN 978-80-210-5319-9. info
 • HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví pro malé a střední podniky. 2010. dostupné na: https://is.muni.cz/auth/el/econ/jaro2020/BPF_MSUV/um/30799553/Ucetni_vykaznictvi_pro_male_a_stredni_podniky.pdf
  doporučená literatura
 • International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs). London: International Accounting Standards Board, 2009. 230 s. ISBN 9781907026171. info
 • International financial reporting standard for small and medium-sized entities (IFRS for SMEs) : illustrative financial statements, presentation and disclosure checklist. London: International Accounting Standards Board, 2009. 64 s. ISBN 9781907026164. info
Výukové metody
Předmět je vyučován v rozsahu dvě hodiny seminářů týdně. Důraz je kladen na samostudium, předpokládá se aktivní účast. Semináře jsou zaměřeny na postupy uznávání, oceňování, a účtování majetku a závazků v souladu se standardem pro malé a střední firmy.
Metody hodnocení
Typ výuky: 0/2 (seminář). Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou účasti na zkoušce je absolvování dvou testů v průběhu semestru(minimální úspěšnost 60 %), aktivní účast na seminářích, prezentace teorie a příkladů. Dopustí-li se student při zkoušce podvodného jednání (opisování, účast jiné osoby na zkoušce), může mu být podle závažnosti provinění udělena klasifikace až FFF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.