MKF_ACP2 Analýza cenných papírů 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k=1. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 6. 3. 12:00–15:50 P103, Pá 16. 4. 12:00–15:50 P103, Pá 14. 5. 12:00–15:50 P103
Předpoklady
( MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je rozdělen do třinácti přednáškových bloků. První téma je věnováno dluhopisům a investování do nich. Následující bloky jsou věnovány analýze a výnosnosti dluhodobých a krátkodobých dluhopisů, alikvótnímu úrokovému výnosu a ceně dluhopisu mezi kupónovými platbami. V další části výkladu je pozornost zaměřena na duraci a konvexitu dluhopisů, výnosové křivky, rizika dluhopisů a rating. Závěr je věnován dluhopisovému portfoliu a investování do dluhopisů v České republice.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - analyzovat krátkodobé a dlouhodobé dluhopisy, - spočítat výnosnosti krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů, - popsat a spočítat alikvótní úrokový výnos a vysvětlit jeho vliv na cenu dluhopisu, - spočítat duraci a konvexitu dluhopisu a vysvětlit jejich použití, - vysvětlit výnosové křivky, - popsat rizika dluhopisů, - vysvětlit rating.
Osnova
 • 1)Dluhopisy a investování do nich 2)Analýza dlouhodobých dluhopisů 3)Výnosnost dlouhodobých dluhopisů 4)Alikvótní úrokový výnos a cena dluhopisu mezi kupónovými platbami 5)Analýza krátkodobých dluhopisů 6)Výnosnost krátkodobých dluhopisů 7)Durace dluhopisu 8)Konvexita dluhopisu 9)Výnosové křivky 10)Rizika dluhopisů 11)Rating 12)Dluhopisové portfolio 13)Investování do dluhopisů v České republice
Literatura
  povinná literatura
 • ŠOBA, Oldřich a Martin ŠIRŮČEK. Finanční matematika v praxi. 2., aktualizované a rozší. Praha: Grada Publishing, 2017. 330 stran. ISBN 9788027102501. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. info
 • STÁDNÍK, Bohumil. Trhy dluhopisů. Vydání první. V Praze: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2015. 209 stran. ISBN 9788024520841. info
  doporučená literatura
 • RADOVÁ, Jarmila, Petr DVOŘÁK a Jiří MÁLEK. Finanční matematika pro každého. 8., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 304 s. ISBN 9788024748313. info
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy - učebnice s programem na generování cvičných testů. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 380 s. ISBN 978-80-247-5871-8. info
Výukové metody
Tutoriály
Metody hodnocení
Jde o předmět tvořený pouze přednáškami. Zpracování a odevzdání POTu bude hodnoceno jako prospěl, resp. neprospěl. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je: - ohodnocení POTu jako prospěl. - vyplnění zadaných odpovědníků. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MKF_ACP2