MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 15. 10. 12:00–15:50 P104, So 6. 11. 8:00–11:50 P104, So 27. 11. 16:00–19:50 P104
Předpoklady
! MPF_ASAN Security Analysis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopit termín hodnota z finančního pohledu, orientovat se v metodách a modelech pro stanovení fundamentální hodnoty a formulovat investiční doporučení. Metody a modely pro stanovení fundamentální hodnoty budou aplikovány na dluhové a majetkové finanční instrumenty při respektování specifik jejich cash-flow.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice hodnoty z pohledu finanční teorie;
- pochopit problematiku výnosu, resp. požadované výnosové míry v procesu oceňování;
- determinovat zdroje výnosu u dluhových cenných papírů a ocenit jednotlivé dluhové instrumenty včetně konvertibilních dluhopisů;
- porozumět vztahu mezi výnosem a rizikem u dluhových cenných papírů;
- charakterizovat jednotlivé modely využívané pro nalezení vnitřní hodnoty akcie včetně determinování kritérií pro zvolení vhodného modelu pro danou akcii a trh;
- určit hodnotu soukromých společností tzv. Private Equity;
- určit investiční strategii, formulovat investiční rozhodnutí a určit kdy vstoupit a kdy opustit trh.
Osnova
 • Tematický plán přednášek:
 • 1 Úvod do analýzy cenných papírů - podstata, limity, problematika časové hodnoty peněž
 • 2 Koncept výnosu a problematika nákladů kapitálu
 • 3 Dluhové cenné papíry: vstupní proměnné v oceňovacím procesu, ocenění dluhových cenných papírů
 • 4 Ocenění dluhových cenných papírů a ocenění konvertibilních dluhopisů
 • 5 Vztah mezi výnosem a rizikem v oceňovacím procesu dluhových cenných papírů
 • 6 Fundamentální analýza: analýza odvětví a analýza společnosti
 • 7 Fundamentální analýza: ocenění na základě dividendově diskontních modelů
 • 8 Fundamentální analýza: ocenění na základě free cash flow modelů
 • 9 Fundamentální analýza: relativní oceňovací techniky
 • 10 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě zbytkového příjmu tzv. residual income valuation
 • 11 Oceňování soukromých společností, zpětný odkup akcií
 • 12 Etický kodex a normy profesionálního chování, moderní přístupy v oceňovacím procesu
Literatura
  povinná literatura
 • PETITT, Barbara S. Pécherot, Jerald E. PINTO a Wendy L. PIRIE. Fixed income analysis. Edited by Robin Grieves - Gregory M. Noronha. Third edition. Hoboken: Wiley, 2015. xxii, 714. ISBN 9781118999493. info
 • PINTO, Jerald E., Elaine HENRY, Thomas R. ROBINSON, John D. STOWE a Stephen E. WILCOX. Equity asset valuation. Third edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2015. xix, 595. ISBN 9781119104261. info
 • MONKS, Robert A. G. a Alexandra Reed LAJOUX. Corporate valuation for portfolio investment : analyzing assets, earnings, cash flow, stock price, governance and special situations. Edited by Dean LeBaron. Hoboken: Bloomberg Press, 2011. xx, 556. ISBN 9781576603178. info
  doporučená literatura
 • DAMODARAN, Aswath. Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006. xi, 426. ISBN 0471751219. info
 • GRAHAM, Benjamin a David L. DODD. Security analysis : principles and technique. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1940. xiii, 851. ISBN 007141228X. info
Výukové metody
Přednáška, čtení vybraných kapitol (samostudium), úkoly
Metody hodnocení
Přednášky jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál – témata č. 1 – 4, výpočty vzorových příkladů
2. tutoriál – témata č. 4 – 7, výpočty vzorových příkladů
3. tutoriál – kontrolní test, témata č. 8 – 9, výpočty vzorových příkladů
Rozpis tematické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu.
Podmínky ukončení předmětu:
Napsání kontrolního testu v termínu posledního tutoriálu. Test bude zaměřen na základní výpočty a bude korespondovat s náplní předmětu z 1. a 2. tutoriálu. K přípravě je možno využít cvičení uložená v interaktivní osnově předmětu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je nutné napsat test alespoň na 60 procent, doba psaní testu je 90 minut. Z testu je možné získt 40 bodů. Termín testu je pouze jeden, omluva je možná pouze v případě omluvení neúčasti na tutoriálu v ISu prostřednictvím studijního oddělení.
Závěrečná zkouška je pouze písemná - "multiple choice" - teroretická část, možno získal maximálně 60 bodů.
Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice, která reflektuje body, které student obdržel z kontrolního testu (max. 40) a dále body ze závěrečné zkoušky (max. 60): A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %)
Studenti mohou dobrovolně vypracovávat průběžné testy v odpovědních předmětu. Tyto testy jsou vždy hodnoceny max. 5 body, jejich délka odpovídá náročnosti tématu. Tyto body pak vylepšují počet získaných bodů z povinných částí předmetu. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKF_ACP1