MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (cvičící)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 18. 10. 12:00–15:50 P103, Pá 22. 11. 12:00–15:50 P102, So 30. 11. 16:00–19:50 P103
Předpoklady
! MPF_ASAN Security Analysis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: orientovat se v metodách analýzy cenných papírů, používat jednotlivé finanční indikátory, samostatně analyzovat vybranný cenný papír, sestavit a interpretovat investiční doporučení, zhodnotit a využít informace z výročních zpráv společností a internetu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice hodnoty z pohledu finanční teorie;
- charakterizovat jednotlivé modely využívané pro nalezení vnitřní hodnoty akcie, včetně determinování kritérií pro zvolení vhodného modelu pro danou akcii a trh;
- určit hodnotu soukromých společností tzv. Private Equity;
- orientovat se v problematice technické analýzy;
- určit investiční strategii, formulovat investiční rozhodnutí a určit kdy vstoupit a kdy opustit trh.
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1 Úvod do analýz cenných papírů - podstata, limity, problematika časové hodnoty peněž a diskontování
 • 2 Koncept výnosu a problematika nákladů kapitálu
 • 3 Fundamentální analýza: analýza odvětví a analýza společnosti
 • 4 Fundamentální analýza: ocenění na základě dividendově diskontních modelů
 • 5 Fundamentální analýza: ocenění na základě free cash flow modelů
 • 6 Fundamentální analýza: relativní oceňovací techniky
 • 7 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě zbytkového příjmu tzv. residual income valuation
 • 8 Oceňování soukromých společností, zpětný odkup akcií
 • 9 Technická analýza - koncept, východiska, limity
 • 10 Technická analýza - koncept, východiska, limity, pokr.
 • 11 Psychologická analýza -Kostolanyho, Drasnerova, Keynesova koncepce, Epsteinové a Garfieldova investiční psychologie
 • 12 Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování, behaviorální finance, Etický kodex a normy profesionálního chování
 • 13 Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování, teorie efektivních trhů a behaviorální finance
Literatura
  povinná literatura
 • PINTO, Jerald E., Elaine HENRY, Thomas R. ROBINSON, John D. STOWE a Stephen E. WILCOX. Equity asset valuation. Third edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2015. xix, 595. ISBN 9781119104261. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 950 stran. ISBN 9788075982124. info
  doporučená literatura
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. info
 • DAMODARAN, Aswath. Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006. xi, 426. ISBN 0471751219. info
 • GRAHAM, Benjamin a David L. DODD. Security analysis : principles and technique. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1940. xiii, 851. ISBN 007141228X. info
Výukové metody
Přednáška, čtení doporučených kapitol, úkoly
Metody hodnocení
Přednášky jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál – témata č. 1 – 4, výpočty vzorových příkladů
2. tutoriál – témata č. 4 – 7, výpočty vzorových příkladů
3. tutoriál – kontrolní test, témata č. 8 – 9, výpočty vzorových příkladů
Rozpis tematické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu.
Podmínky ukončení předmětu:
Napsání kontrolního testu v termínu posledního tutoriálu. Test bude zaměřen na základní výpočty a bude korespondovat s náplní předmětu z 1. a 2. tutoriálu. K přípravě je možno využít cvičení uložená v interaktivní osnově předmětu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je nutné napsat test alespoň na 60 procent, doba psaní testu je 90 minut. Termín testu je pouze jeden, omluva je možná pouze v případě omluvení neúčasti na tutoriálu v ISu prostřednictvím studijního oddělení.
Závěrečná zkouška je pouze písemná - "multiple choice" - teroretická část.
Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice, která reflektuje body, které student obdržel z kontrolního testu a dále body ze závěrečné zkoušky: A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %)
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.