MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
12 hodin tutoriál. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (cvičící)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 19. 10. 12:00–15:50 P103, So 10. 11. 16:00–19:50 P103, So 1. 12. 16:00–19:50 P103
Předpoklady
! MPF_ASAN Security Analysis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: orientovat se v metodách analýzy cenných papírů, používat jednotlivé finanční indikátory, samostatně analyzovat vybranný cenný papír, sestavit a interpretovat investiční doporučení, zhodnotit a využít informace z výročních zpráv společností a internetu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice hodnoty z pohledu finanční teorie;
- charakterizovat jednotlivé modely využívané pro nalezení vnitřní hodnoty akcie, včetně determinování kritérií pro zvolení vhodného modelu pro danou akcii a trh;
- určit hodnotu soukromých společností tzv. Private Equity;
- orientovat se v problematice technické analýzy;
- určit investiční strategii, formulovat investiční rozhodnutí a určit kdy vstoupit a kdy opustit trh.
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1 Úvod do analýz cenných papírů - podstata, limity, problematika časové hodnoty peněž a diskontování
 • 2 Koncept výnosu a problematika nákladů kapitálu
 • 3 Fundamentální analýza: analýza odvětví a analýza společnosti
 • 4 Fundamentální analýza: ocenění na základě dividendově diskontních modelů
 • 5 Fundamentální analýza: ocenění na základě free cash flow modelů
 • 6 Fundamentální analýza: relativní oceňovací techniky
 • 7 Fundamentální analýza: oceňování akciových titulů na základě zbytkového příjmu tzv. residual income valuation
 • 8 Oceňování soukromých společností, zpětný odkup akcií
 • 9 Technická analýza - koncept, východiska, limity
 • 10 Technická analýza - koncept, východiska, limity, pokr.
 • 11 Psychologická analýza -Kostolanyho, Drasnerova, Keynesova koncepce, Epsteinové a Garfieldova investiční psychologie
 • 12 Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování, behaviorální finance, Etický kodex a normy profesionálního chování
 • 13 Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování, teorie efektivních trhů a behaviorální finance
Literatura
  povinná literatura
 • PINTO, Jerald E., Elaine HENRY, Thomas R. ROBINSON, John D. STOWE a Stephen E. WILCOX. Equity asset valuation. Third edition. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2015. xix, 595. ISBN 9781119104261. info
  doporučená literatura
 • REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktual. a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2014. 768 s. Profesionál, 3593. ISBN 978-80-247-3671-6. info
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. info
 • DAMODARAN, Aswath. Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006. xi, 426. ISBN 0471751219. info
 • GRAHAM, Benjamin a David L. DODD. Security analysis : principles and technique. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1940. xiii, 851. ISBN 007141228X. info
Výukové metody
Přednáška, čtení doporučených kapitol, úkoly
Metody hodnocení
Přednášky jsou rozvrhově organizovány do tří
čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál – témata č. 1 – 4, výpočty vzorových příkladů
2. tutoriál – témata č. 4 – 7, výpočty vzorových příkladů
3. tutoriál – témata č. 8 – 9, výpočty vzorových příkladů
Rozpis tematické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu.
Podmínky ukončení předmětu:
Napsání kontrolního testu v termínech vypsaných v ISu. Test bude zaměřen na základní výpočty a bude korespondovat s náplní předmětu z 1. a 2. tutoriálu. K přípravě je možno využít cvičení uložená v interaktivní osnově předmětu. Podmínkou připuštění ke zkoušce je nutné napsat test alespoň na 60 procent, doba psaní testu je 90 minut. Termín testu je pouze jeden, omluva je možná pouze v případě omluvení neúčasti na tutoriálu v ISu prostřednictvím studijního oddělení. V případě neúspěchu je možná 1 oprava, termíny budou vypsány v ISu.
Absolvování závěrečného testu
Zkouška je pouze písemná - "multiple choice" - teroretická část.
Pro hodnocení studentů platí následující klasifikační stupnice, která reflektuje body, které student obdržel z kontrolního testu a dále body ze závěrečné zkoušky: A 92 – 100 %, B 84 – 91 %, C 76 – 83 %, D 68 – 75 %, E 60 – 67 %, F méně než 60 %)
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.