MKF_ACP1 Analýza cenných papírů 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2012
Rozsah
12 hodin tutoriál. 6 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (cvičící)
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
! MPF_ASAN Security analysis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: orientovat se v metodách analýzy cenných papírů, používat jednotlivé finanční indikátory, samostatně analyzovat vybranný cenný papír, sestavit a interpretovat investiční doporučení, zhodnotit a využít informace z výročních zpráv společností a internetu.
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1. Úvod do analýz cenných papírů - podstata, limity, koncept vnitřní hodnoty, zdroje dat
 • 2. Fundamentální analýza: globální analýza
 • 3. Fundamentální analýza: odvětvová analýza – životní cyklus odvětví, citlivost odvětví, tržní struktura odvětví
 • 4. Fundamentální analýza: analýza akciových titulů – stanovení vnitřní hodnoty, analýza jednotlivých modelů pro stanovení vnitřní hodnoty
 • 5. Technická analýza – podstata a základní principy technické analýzy
 • 6. Dow teorie – problematika akciových indexů
 • 7. Grafické metody technické analýzy – čárový graf, sloupkový graf, point and figure graf, svícový graf, equivolume chart
 • 8. Indikátory technické analýzy –klouzavé průměry, oscilátory, objemové indikátory, sentiment indikátory
 • 9. Psychologická analýza - Kostolanyho, Drasnerova, Keynesova koncepce, Epsteinové a Garfieldova investiční psychologie
 • 10. Teorie spekulativních bublin, pyramidální princip v investování
 • 11. Teorie efektivních trhů
 • 12. Základní oceňovací modely cenných papírů I
 • 13. Základní oceňovací modely cenných papírů II
Literatura
  povinná literatura
 • VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 9788073576479. info
 • MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. 520 s. ISBN 9788086929705. info
 • DAMODARAN, Aswath. Damodaran on valuation : security analysis for investment and corporate finance. 2nd ed. Hoboken: Wiley, 2006. xi, 426. ISBN 0471751219. info
  doporučená literatura
 • JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 656 s. ISBN 9788024729633. info
 • GRAHAM, Benjamin a David L. DODD. Security analysis : principles and technique. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1940. xiii, 851. ISBN 007141228X. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Přednášky jsou rozvrhově organizovány do tří čtyřhodinových bloků, podle tématických okruhů následovně:
1. tutoriál – témata č. 1 – 3
2. tutoriál – témata č. 4 – 7
3. tutoriál – témata č. 8 – 12
Rozpis tematické náplně jednotlivých tutoriálů dle rozvrhu.
Podmínky ukončení předmětu:
1. Vypracování a odevzdání práce opravené tutorem (POTu) podle harmonogramu, jako průkazný výsledek domácí přípravy studentů v rámci samostudia.
2. Dva průběžné testy se na soustředěních (tutoriálech) budou psát v týdnech dle harmonogramu. Za každý test lze získat max. 5 bodů (celkem 10 bodů, požadováno 6, tj. 60% úspěšnost). Oprava průběžných testů není možná!
3. Úspěšné absolvování závěrečného testu (max. 100 bodů, požadováno 60 bodů)
Zkouška je pouze písemná.
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.