MKH_DIS1 Diplomový seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
8/0/0. tutorial 8 hodin. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
MKH_TEDP Teze DP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) naučit studenty řešit složité odborné a výzkumné problémy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu nebo podnikové informatiky s využitím vědeckých publikací a primárních a sekundárních dat; b) naučit studenty kriticky uvažovat o existujícím vědeckém poznání a o datech získaných s využitím různých výzkumných metod. Z krátkodobého hlediska pomáhá předmět studentům napsat kvalitní diplomovou práci. Z dlouhodobého hlediska je připravuje na práci s novými poznatky z oboru a na řešení nových problémů na různých pozicích v podnicích, anebo ve výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- provést komplexní literární rešerši k tématu z oblasti podnikové ekonomiky a managementu nebo podnikové informatiky,
- odhalit a pojmenovat problémy ve výzkumném designu a v závěrech vědeckého textu,
- formulovat výzkumný či manažerský problém a zdůvodnit potřebnost jeho řešení,
- použít metodu umožňující získat validní primární data užitečná pro řešení výzkumného či manažerského problému,
- využít nová data i dříve publikované poznatky k řešení výzkumného a manažerského problému,
- vyhodnotit náklady a ekonomický přínos svých návrhů,
- dodržovat pravidla výzkumné a publikační etiky.
Osnova
 • Výuka probíhá paralelně třemi způsoby. Prvním z nich je psaní diplomové práce a konzultace s vedoucí/m práce. Druhým způsobem je samostudium zaměřené na metodiku výzkumu a přípravy odborné práce ve společenských vědách. Třetím způsobem jsou 2 blokové tutorialy, v rámci kterých budou mít studenti možnost konzultovat témata související s přípravou diplomové práce s vyučujícími Katedry podnikového hospodářství a seznámí se s doporučeními pro přípravu kvalitní práce.

  Osnova témat:
  Pořadí témat v osnově odpovídá pořadí, které je doporučené pro samostudium.
  1. Úvod
  - Představení předmětu
  - Požadavky na diplomové práce na KPH a ESF MU
  - Práce se zdroji

  2. Výzkumný problém, výzkumná otázka a hypotéza (opakování)
  - Jak identifikovat problém, kterému má smysl věnovat se
  - Zdůvodňování potřebnosti výzkumu / řešení manažerského problému

  3. Literární rešerše (opakování)
  - Systematická práce s vědeckými články
  - Technologie podporující zpracování rešerše
  - Psaní rešeršního textu

  4. Kritická práce s textem a argumentace
  - Věda, ne-věda, pseudověda a paravěda
  - Argumenty a jejich složky, schémata a hodnocení
  - (Kritická) diskuze poznatků

  5. Řešení manažerského problému
  - Jak vypadá dobrá diplomová práce řešící manažerský problém
  - Jaké manažerské problémy má smysl řešit

  6. Výzkumné designy
  - Jak zvolit design pro výzkum zaměřený na řešení výzkumného či manažerského problému
  - Experimenty, korelační studie, surveys a kvalitativní designy vč. případových studií

  7. Metody sběru dat
  - Jak zvolit vhodnou metodu sběru dat
  - Proč mohou být data nespolehlivá
  - Jak (ne)formulovat otázky v dotazníku a rozhovoru

  8. Analýza dat (opakování)
  - Kdy je a kdy není vhodné použít statistické analýzy
  - Standardy práce se statistickými metodami v podnikové ekonomice, managementu a podnikové informatice

  9. Ekonomické vyhodnocení návrhů
  - Jak ekonomicky vyhodnotit řešení manažerského problému
  - Jak zohlednit ekonomické aspekty doporučení vyplývajících z vlastního výzkum
Literatura
  povinná literatura
 • • KULHAVÝ, Viktor aj. Doporučení pro zpracování závěrečných prací. Interní materiál. Dostupné v elektronické podobě ve studijních materiálech předmětu
 • SAUNDERS, Mark, Philip LEWIS a Adrian THORNHILL. Research methods for business students. Eight edition. Harlow: Pearson, 2019. xxxiii, 83. ISBN 9781292208787. info
 • ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 2011. Patent. Číslo: Třídící znak 01 0197. Vydavatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Místo vydání: Praha. info
  doporučená literatura
 • RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1. URL info
 • The SAGE handbook of qualitative business and management research methods : history and traditions. Edited by Catherine Cassell - Ann L. Cunliffe - Gina Grandy. Los Angeles: Sage, 2018. xxii, 597. ISBN 9781526429261. info
 • FIELD, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. 5th. : Sage Publishing, 2017. ISBN 978-1-5264-4578-0. URL info
 • FIELD, Andy P., Jeremy MILES a Zoë FIELD. Discovering statistics using R. first published. Los Angeles: Sage, 2012. xxxiv, 957. ISBN 9781446200452. info
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
 • PIMPLE, Kenneth D. Six domains of research ethics. Science and Engineering Ethics, 2002, roč. 8, č. 2, s. 191-205. ISSN 1353-3452. info
Výukové metody
Výklad (záznam ve Studiu online, v rámci tutorialů), řešení modelových problémů (v rámci tutorialů), učení se činností (psaní diplomové práce), zpětná vazba a mentoring (od vedoucího práce)
Metody hodnocení
Výstupy z předmětu jsou a) závěrečný test a b) text části diplomové práce.
Obsahem testu jsou klíčové poznatky z jednotlivých záznamů přednášek zveřejněných ve Studiu online. Test se píše online přes IS, má uzavřené otázky s jednou nebo více správnými odpověďmi a student může při psaní používat libovolnou literaturu a své poznámky. Pro úspěšné napsání testu je třeba získat alespoň 40 % bodů.

Předmět je ukončen zápočtem, který uděluje vedoucí diplomové práce. Zápočet studentovi udělí, pokud student a) napíše závěrečný test na 40% nebo více bodů, b) předloží rozpracovanou diplomovou práci v rozsahu domluveném s vedoucím práce na začátku semestru. Na rozsahu textu diplomové práce, který je dostačující pro udělení zápočtu se student domluví s vedoucím práce nejpozději měsíc po začátku semestru. Takto odsouhlasené podmínky jsou pro studenta závazné. Pro získání zápočtu by měl mít student nejpozději týden před koncem semestru hotovou zhruba polovinu diplomové práce.

Pokud se student s vedoucím práce na začátku semestru nedomluví, musí splnit jednu ze dvou níže uvedených podmínek:
Předložit nejpozději týden před koncem semestru v dostatečné kvalitě originální text mající alespoň 30 stran (ve formátování dle šablony pro závěrečné práce na ESF MU) a obsahující:
- celou úvodní teoretickou část diplomové práce obsahující zejména formulaci problému, zdůvodnění potřebnosti jeho řešení a literární rešerši relevantní literatury, to vše již upravené po minimálně jednom kole konzultací s vedoucím práce; nebo
- převážnou část úvodního teoretického textu diplomové práce, zejména pak formulaci problému, zdůvodnění potřebnosti jeho řešení a hlavní část literární rešerše + úplný návrh výzkumného postupu upravený po minimálně jednom kole konzultací s vedoucím práce.
Za text mající dostatečnou kvalitu je považován text, který směřuje ke splnění schváleného zadání diplomové práce, pracuje s alespoň 30 odbornými zdroji - převážně s články ze ze zahraničních vědeckých časopisů, dodržuje citační normu ISO 690 a student v něm využívá poznatky získané v rámci seminářů předmětu Diplomový seminář 1.
Informace učitele
Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 8 hodin přímé výuky+individuální konzultace: dle pokynů vedoucího závěrečné práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.