MPF_FIU3 Finanční účetnictví 3

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_FIU3/01: St 8:00–9:50 P104, J. Hvozdenská
Předpoklady
BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1 && BPF_FIU2 Finanční účetnictví 2
Předmět Finanční účetnictví 3 navazuje na znalosti základů finančního účetnictví získané úspěšným absolvováním dílčích zkoušek z předmětů Finanční účetnictví 1 a Finanční účetnictví 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 43/72, pouze zareg.: 0/72, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/72
Jiné omezení: Tento předmět je určen pouze studentům ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s transformacemi korporací z účetního i daňového hlediska. Studenti si osvojí metody účetního i daňového řešení akvizic i fúzí, rozdělování i štěpení korporací nebo jejich likvidace. Dále předmět umožňuje studentům osvojit si typické účetní operace v hospodaření firem, zejména v oblasti založení jednotlivých typů obchodních společností, rozdílech v účtování v jednotlivých typech obchodních společností.
Výstupy z učení
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen:
znázornit účetní řešení transformací podniků a vysvětlit daňové aspekty přeměn,
aplikovat účetní postupy štěpení podniků nebo jejich likvidace a použít legislativní rámce,
účtovat specifické operace obchodních společností
Osnova
  • 1. Účetní a daňové aspekty vzniku obchodních společností.Peněžité a nepeněžité vklady při založení podniku. 2. Založení a vznik kapitálově propojených společností. 3. Veřejná obchodní společnost: vznik v.o.s., základní kapitál, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, zrušení v.o.s., vypořádání majetku v.o.s. při zrušení s likvidací, Specifika účtování ve v.o.s. 4.Komanditní společnost: vznik k.s., práva a povinnosti společníků, základní kapitál, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, vypořádání majetku k.s. při zrušení s likvidací, specifika účtování v k.s. 5. Společnost s ručením omezeným: vznik s.r.o., postavení společníků, statutární orgány, základní kapitál, operace s vlastním kapitálem, půjčky společníků, tichý společník, rozdělení zisku a ztráty mezi společníky, podmínky zrušení s.r.o., vypořádání majetku při likvidaci, specifika účtování s.r.o. 6. Akciová společnost: vznik a.s., postavení akcionářů, statutární orgány, základní kapitál, operace se základním kapitálem 7. Akciová společnost: Rezervní fond, rozdělování výsledku hospodaření, zrušení a.s., specifika účtování v a.s. 8. Metody akvizice kapitálu obchodních společností. 9. Metody akvizice majetku obchodních společností. 10. Právní spojování obchodních společností (metoda spojení podílů). 11. Právní spojování obchodních společností (metoda koupě). 12. Metody rozdělování obchodních společností (podle podílů, podle funkčního hlediska).
Literatura
    povinná literatura
  • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví přeměn obchodních korporací. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 219 s. ISBN 9788073805081. info
    doporučená literatura
  • SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 245 s. ISBN 9788074786990. info
  • DVOŘÁK, Tomáš. Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. lii, 486. ISBN 9788073579708. info
Výukové metody
Stručný teoretický výklad na cvičení, prezentace zadaných témat, diskuse problémů, řešení vybraných účetních případů, zadání domácích úkolů.
Metody hodnocení
Písemná zkouška (2 - 3 teoretické otázky a 2 - 3 příklady, max. možno získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky min. 19 bodů). Požadavkem ke zkoušce je 70%ní účast na seminářích, prezentace příkladu a prezentace seminární práce. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/MPF_FIU3