PFFUI Finanční účetnictví I

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Ivana Valová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Bučková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dionýz Horváth (cvičící)
Ing. Taťána Lyčková (cvičící)
Ing. Petr Málek (cvičící)
Ing. Peter Mokrička, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Čt 11:05–12:45 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PFFUI/1: Út 15:30–17:05 S314, Z. Křížová
PFFUI/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Valouch
PFFUI/11: Út 9:20–11:00 S311, P. Valouch
PFFUI/12: Út 11:05–12:45 S307, Z. Křížová
PFFUI/13: St 14:35–16:15 P403, P. Valouch
PFFUI/14: Čt 16:20–17:55 P304, D. Horváth
PFFUI/15: Čt 18:00–19:35 P304, P. Málek
PFFUI/16: Po 14:35–16:15 S311, P. Mokrička
PFFUI/17: Po 11:05–12:45 P201, Z. Křížová
PFFUI/18: Út 12:50–14:30 P201, E. Hýblová
PFFUI/19: Po 9:20–11:00 P201, Z. Křížová
PFFUI/2: Út 12:50–14:30 S301, A. Konečný
PFFUI/20: St 11:05–12:45 S309, M. Jurová
PFFUI/21: Út 16:20–17:55 P103, T. Lyčková
PFFUI/3: Po 16:20–17:55 P201, P. Mokrička
PFFUI/4: St 12:50–14:30 S309, M. Jurová
PFFUI/5: Út 9:20–11:00 S310, Z. Křížová
PFFUI/6: Út 16:20–17:55 S310, A. Konečný
PFFUI/7: Čt 14:35–16:15 P403, D. Horváth, I. Valová
PFFUI/8: Čt 12:50–14:30 P312, P. Valouch
PFFUI/9: St 14:35–16:15 S310, E. Hýblová
Předpoklady
Předmět Finanční účetnictví I navazuje na znalosti, které studenti získali dosavadním studiem v základních kurzech fakulty. Žádné zvláštní předpoklady se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Finanční účetnictví představuje v podmínkách tržní ekonomiky základní diagnostický nástroj, který umožňuje sledovat a vyhodnocovat finanční situaci ekonomicky aktivních subjektů. Podvojná metoda a akruální princip účetnictví poskytují managementu komplexní pohled na finanční zdraví ekonomických subjektů (obchodních společností a institucí) a na výsledek jejich hospodaření, bez ohledu na peněžní toky. Jeho předmětem je věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů a výnosů, vlastního kapitálu a hospodářského výsledku ekonomických subjektů. Cílem předmětu je seznámit studenty se s teoretickým základem účetnictví, s jeho filozofií, s účetním prostředím a úkoly, které má plnit jako jeden ze základních instrumentů finančního řízení. Jeho absolvováním by měli studenti získat přehled o všeobecně uznávaných zásadách, předpokladech a principech účetnictví, o jeho funkcích, o základních kategoriích a o metodách zobrazování ekonomických jevů v účetnictví. Osvojí si kromě teoretických přístupů a metod účetnictví také postupy účtování ekonomických transakcí, které se často vyskytují v ekonomické praxi. Obsahem výuky je rovněž vymezení aktiv a pasiv ekonomických subjektů a působení jejich změn na okamžitou bilanci subjektů, na jejich náklady a výnosy, na peněžní tok a na dosahovaný výsledek hospodaření. Studenti získávají první poznatky o způsobech zobrazování majetku a kapitálu, o metodách jejich oceňování, odpisování dlouhodobých aktiv, o vytváření rezerv a opravných položek a o sestavování účetních výkazů. Výklad probíhá v kontextu působení daňové soustavy na účetnictví a postupující světové i evropské harmonizace účetnictví.
Osnova
  • 1. Podstata a funkce účetnictví, charakteristické rysy, právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady. Postavení bilance v účetnictví, její funkce, systém a využití. 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na strukturu rozvahy. 3. Náklady a výnosy účetní jednotky, jako součást výkazu zisku a ztrát. 4. Metodické prvky účetnictví, účet a soustava účtů, účtová osnova a účtový rozvrh, účetní doklady, účetní knihy, kontrolní systém účetnictví. 5. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv. 6. Daně v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku, metody tvorby a zúčtování opravných položek a rezerv. 7. Metody odpisování dlouhodobého majetku (účetní i daňové hledisko). 8. Rezervy a opravné položky v účetnictví (princip opatrnosti). 9. Finanční účty, jejich struktura a význam, peněžní prostředky, peníze na cestě, Bankovní účty. 10. Zásoby, jejich vymezení a způsob oceňování zásob. Význam zásob a základní účetní operace, způsob účtování A a B. Specifika účtování o zásobách vlastní produkce. 11. Klasifikace dlouhodobého majetku, způsoby jeho pořizování. Základní postupy účtování o pořízení a zobrazování v průběhu jeho životnosti. 12. Zúčtovací vztahy. Postupy účtování o pohledávkách a závazcích účetní jednotky (z obchodního styku, k zaměstnancům a společníkům). 13. Základní způsoby účtování o nákladech a výnosech. Vlastní a cizí kapitál účetní jednotky.
Literatura
Metody hodnocení
Typ výuky: 2/2 (přednáška / cvičení). Požadavky ke zkoušce: absolvování kontrolních testů v průběhu semestru. Další z podmínek připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování příkladů u tabule, který musí každý student odprezentovat v průběhu semestru na jednom ze seminářů. Příklad u tabule zadává studentovi učitel vždy s týdenním předstihem. Student se na následnou prezentaci musí dostavit, ledaže by se dopředu řádně omluvil (nemoc). Zkouška: písemná.
Navazující předměty
Informace učitele
Dva průběžné testy jsou bodovány v rozsahu 0 až 27 bodů. Minimum pro uspěšné absolvování testu je 17 bodů. Písemná zkouška je hodnocena 0 až 30 body podle následující klasifikační stupnice: Stupeň Bodové ohodnocení A 28 - 30 B 26 - 27 C 24 - 25 D 22 - 23 E 19 - 21 F 0 - 18
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PFFUI