BPF_FIU1 Finanční účetnictví 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (přednášející)
Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michaela Jurová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Rozvrh
Čt 11:05–12:45 P101
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPF_FIU1/01: Út 15:30–17:05 S314, E. Hýblová
BPF_FIU1/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Valouch
BPF_FIU1/03: St 11:05–12:45 P106, P. Valouch
BPF_FIU1/04: Út 11:05–12:45 S307, Z. Křížová
BPF_FIU1/05: St 14:35–16:15 P403, A. Konečný
BPF_FIU1/06: Čt 16:20–17:55 P304, M. Jurová
BPF_FIU1/07: Čt 18:00–19:35 P304, P. Valouch
BPF_FIU1/08: St 18:00–19:35 P102, M. Jurová
BPF_FIU1/09: Po 11:05–12:45 P201, Z. Křížová
BPF_FIU1/10: Út 12:50–14:30 P201, E. Hýblová
BPF_FIU1/11: Po 9:20–11:00 P201, Z. Křížová
BPF_FIU1/12: Út 12:50–14:30 S310, A. Konečný
BPF_FIU1/13: St 11:05–12:45 S309, E. Hýblová
BPF_FIU1/14: Út 16:20–17:55 P103, M. Jurová
BPF_FIU1/15: St 16:20–17:55 S310, M. Jurová
BPF_FIU1/16: St 12:50–14:30 S309, A. Konečný
BPF_FIU1/17: Út 9:20–11:00 S307, Z. Křížová
BPF_FIU1/18: Út 14:35–16:15 S306, A. Konečný
BPF_FIU1/19: Čt 14:35–16:15 P403, M. Jurová
BPF_FIU1/20: Čt 12:50–14:30 P312, P. Valouch
BPF_FIU1/21: St 14:35–16:15 S310, E. Hýblová
BPF_FIU1/22: Út 7:40–9:15 S310, A. Konečný
BPF_FIU1/23: Út 9:20–11:00 S310, A. Konečný
BPF_FIU1/24: St 7:40–9:15 P403, A. Konečný
BPF_FIU1/25: St 9:20–11:00 P106, A. Konečný
BPF_FIU1/26: Čt 12:50–14:30 P102, M. Jurová
BPF_FIU1/27: Čt 18:00–19:35 P201, M. Jurová
BPF_FIU1/28: Út 18:00–19:35 P106, M. Jurová
Předpoklady
(! PFFUI Finanční účetnictvíI ) && (( BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 ) || ( FSpS:bp1039 Management ))
Předmět Finanční účetnictví I navazuje na znalosti, které studenti získali dosavadním studiem v základních kurzech fakulty. Žádné zvláštní předpoklady se nepožadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 757 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/757, pouze zareg.: 0/757, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/757
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po skončení tohoto kurzu bude student schopen:
- popsat a vysvětlit základní principy, předpoklady a zásady finančního účetnictví,
- používat základní metody účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních společnostech,
- analyzovat jednoduché hospodářské úlohy, sestavit postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření.
Osnova
  • 1. Podstata a funkce účetnictví, charakteristické rysy, právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady. Postavení bilance v účetnictví, její funkce, systém a využití. 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na strukturu rozvahy. 3. Náklady a výnosy účetní jednotky, jako součást výkazu zisku a ztrát. 4. Metodické prvky účetnictví, účet a soustava účtů, účtová osnova a účtový rozvrh, účetní doklady, účetní knihy, kontrolní systém účetnictví. 5. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze, oceňování majetku stejného druhu, oceňování finančních aktiv. 6. Daně v účetnictví, teoretické přístupy k odpisování dlouhodobého majetku, metody tvorby a zúčtování opravných položek a rezerv. 7. Metody odpisování dlouhodobého majetku (účetní i daňové hledisko). 8. Rezervy a opravné položky v účetnictví (princip opatrnosti). 9. Finanční účty, jejich struktura a význam, peněžní prostředky, peníze na cestě, bankovní účty. 10. Zásoby, jejich vymezení a způsob oceňování zásob. Význam zásob a základní účetní operace, způsob účtování A a B. Specifika účtování o zásobách vlastní produkce. 11. Klasifikace dlouhodobého majetku, způsoby jeho pořizování. Základní postupy účtování o pořízení a zobrazování v průběhu jeho životnosti. 12. Zúčtovací vztahy. Postupy účtování o pohledávkách a závazcích účetní jednotky (z obchodního styku, k zaměstnancům a společníkům). 13. Základní způsoby účtování o nákladech a výnosech. Vlastní a cizí kapitál účetní jednotky.
Literatura
    povinná literatura
  • Sedláček, Jaroslav - Hýblová, Eva - Křížová, Zuzana - Valouch, Petr: Finanční účetnictví. Brno, Masarykova univerzita, 2010. 240 s. ISBN 978-80-210-5268-0
  • Sedláček, Jaroslav - Hýblová, Eva - Křížová, Zuzana: Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. 176 s. ISBN 978-80-7380-283-7.
Výukové metody
Přednáška z teorie, na seminářích účtování základních hospodářských operací typických pro obchodní společnosti s použitím směrné účtové osnovy pro podnikatelské subjekty. Sestavování zjednodušených účetních výkazů.
Metody hodnocení
Průběžná kontrola studia v průběhu semestru:
- v průběhu výuky se eviduje docházka na seminární cvičení, tolerovaná neúčast je max. třikrát za semestr,
- dále je nutné absolvovat na jednom ze seminářů prezentaci příkladu u tabule,
- studenti píší dva průběžnéné kontrolní testy (z každého testu je nutné získat minimálně 17 bodů z 27 dosažitelných). Pokud tato podmínka není splněna, je možné ji nahradit pouze úspěšným zpracováním opravného testu. Tento test je připraven pro studenty všech studijních skupin společně obvykle v prvním týdnu zkouškového období. Otázky a příklady jsou z obsahu učiva celého semestru, bodové hodnocení je stejné jako u průběžného testu.
Studenti, kteří předmět opakují, musí výše uvedené požadavky také znovu splnit.
Závěrečná zkouška je písemná, zadání obvykle obsahuje 2 až 3 teoretické otázky a 2 až 3 příklady. Maximálně je možné získat 30 bodů, pro úspěšné absolvování zkoušky je minimum 19 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PFFUI.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.