EN

ESF:MPV_VEF2 Veřejné finance 2 - Informace o předmětu

MPV_VEF2 Veřejné finance 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D. (pomocník)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Tereza Šrámková (pomocník)
Ing. Michaela Horňáková (přednášející)
Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D. (pomocník)
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Rozvrh
Po 10:15–11:50 P312
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_VEF2/01: každé liché pondělí 12:00–13:35 P312, M. Horňáková, R. Jahoda, L. Matějová, J. Šelešovský, T. Šrámková
MPV_VEF2/02: každé sudé pondělí 12:00–13:35 P312, M. Horňáková, R. Jahoda, L. Matějová, J. Šelešovský, T. Šrámková
Předpoklady
! PVVFII Veřejné finance II
Předmět navazuje na znalosti z předmětu Veřejné finance I. Do předmětu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří neabsolvovali předmět PVVFII.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:


- pojmenovat současné problémy veřejných financí


- rozumět teorii i praxi rozpočtové politiky


- objasnit různé metody řízení veřejných výdajů


- vysvětlit důležitost reforem veřejných rozpočtů v ČR i obecně


- chápat význam institutu státní pokladny a její činnosti


- srovnat různé modely penzijního systému


- rozumět finančním tokům ve zdravotnictví


- analyzovat management veřejného dluhu


- zhodnotit fiskální udržitelnost veřejných financí

Osnova
 • V rámci předmětu budou řešena následující témata v členění dle týdnů semestru:

 • 1. - 3. týden: Reformy veřejných financí

 • 4. - 5. týden: Řízení veřejných výdajů

 • 6. - 7. týden: Státní pokladna

 • 8. - 9. týden: Management veřejného dluhu

 • 10. - 11. týden: Aktuální otázky financí územních samosprávných celků

 • 12. - 13. týden: Evropské veřejné finance – vybrané problémy

Literatura
  povinná literatura
 • Řízení veřených výdajů :odborná příručka pro tranzitivní země. Edited by Richard Allen - Daniel Tommasi. České vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2002. 496 s. ISBN 80-85045-12-5. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : úvod do problematiky. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 579 s. ISBN 9788073573584. info
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008. xx, 343. ISBN 9788074000751. info
 • MEDVEĎ, Jozef. Verejné financie. Bratislava: Sprint, vfra, 2005. 464 s. ISBN 8089085326. info
 • KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie : příležitost pro změnu. 2. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxiv, 630. ISBN 9788074000119. info
 • PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů : teorie a praxe. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. 304 s. ISBN 9788024727899. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou vysvětlena hlavní témata kurzu, která jsou dále diskutována v seminářích. Studenti na semináři dokazují porozumění danému tématu jeho interpretací a porovnáním základních vztahů. Součástí seminářů jsou prezentace seminárních prací studentů. Studenti se soustředí na specifický problém z dané oblasti, který analyzují a demonstrují na příkladu z praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je získání min. 36 bodů v průběhu semestru. Možnosti získání bodů jsou následující:


1. zpracování seminární práce na zadané téma (max. 10 bodů za prezentaci na semináři, max. 10 bodů za písemnou verzi),


2. závěrečný test v posledním týdnu semestru (max. 40 bodů).


3. aktivita na semináři (max. počet není omezen).


Dopustí-li se student u zápočtu nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zápočtu, přeruší učitel test a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).

Informace učitele
Doplňková literatura/Additional literature:
Finanční perspektiva EU na období 2007 - 2013.


Konvergenční program ČR, MF ČR


Státní závěrečný účet za uplynulý rok


Relevantní legislativa v platném znění:


Zákon o státním rozpočtu na příslušný rok


Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)


Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)


Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích


Zákon č. 248/2000, Sb., o podpoře regionálního rozvoje


Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)


Internetové stránky MF ČR, EU, OECD, MMF, SB


Odborné ekonomické časopisy (zejména Finance a úvěr, Obec a finance, Politická ekonomie, Ekonom, Moderní obec, Veřejná správa)
Government Finance Statistics Yearbooks, Council of Europe Statistics, OECD Revenue Statistics

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVVFII.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.