MPV_VEF2 Veřejné finance 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (přednášející)
Tommaso Reggiani, PhD (přednášející)
Garance
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_VEF2/01: St 8:00–9:50 P302a, E. Bakoš, R. Jahoda
Předpoklady
Předmět navazuje na znalosti z předmětu Veřejné finance I, přičemž se předpokládá, že studenti tyto znalosti mají před začátkem kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je prohloubení teoretických poznatků o veřejných financích a daních a daňové politice. Výklad vychází z historického vývoje daňových teorií, na jehož základě podrobněji analyzuje daňové principy a jejic uplatnění v dnešní daňové politice a zejména jako nástroje dosahování cílů hospodářské politiky. Druhá část předmětu se soustředí na aspekty dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Hlavním cílem seminářů je pak prohloubit poznatky získané na přednáškách, kdy jsou vybrané problémy rozebírány na praktických příkladech (případové studie, analýzy, aj.). Studenti jsou zpracováním skupinové seminární práce (group work) vedeni k samostatné práci a k umění vlastní prezentace.
Výstupy z učení
Hlavními výstupy z učení tohoto kurzu jsou následující. Úspěšným zakončení bude student schopen:

* porozumět a vysvětlit vývoj daňové politiky za posledních 50 let;

* použít informace o nastavení daňového systému ve své profesi;

* zhodnotit fiskální udržitelnost veřejných financí;

* posoudit nesoulad mezi teorií i praxí rozpočtové politiky;

* objasnit, posoudit, či navrhnout různé metody řízení veřejných výdajů;

* rozumět finančním tokům ve zdravotnictví;

* předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená, racionální) rozhodnutí o prováděných, zamýšlených či vlastních návrzích reforem veřejných financí.

Osnova
 • Obsah kurzu je rozdělen do dvou bloků. V první části se zaměřujeme na jednotlivá témata daňové politiky, ve druhé části pozornost věnujeme různým aspektů fiskální udržitelnosti.
 • Vybraná témata jsou hlouběji rozebrána během seminářů.
 • Orientační rozdělení témat dle týdnů výuky:
 • 1) Úvodní přednáška
 • 2) Incidence a spravedlnost zdanění
 • 3) Daně a nabídková strana ekonomiky
 • 4) Vývoj daňové soustavy včetně reformy v ČR
 • 5) Teorie a praxe daní z příjmů
 • 6) Teorie a praxe nepřímého zdanění
 • 7) Průběžný TEST
 • 8) Vývoj regulace zadlužení EU I
 • 9) Vývoj regulace zadlužení EU II (případ zemí PIIGS)
 • 10) Penze - udržitelnost versus adekvátnost
 • 11) VEFI a zdravotnictví
 • 12) Inovativní metody managementu VEFI
 • 13) Konečný TEST a vyhodnocení semestru
Literatura
  povinná literatura
 • MIRRLEES, James A. a Stuart ADAM. Tax by design : the Mirrlees review. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, xvii, 531. ISBN 9780199553747. info
 • Řízení veřených výdajů :odborná příručka pro tranzitivní země. Edited by Richard Allen - Daniel Tommasi. České vyd. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2002, 496 s. ISBN 80-85045-12-5. info
 • HYMAN, David N. Public finance : a contemporary application of theory to policy. 9th ed. Mason: Thomson South-Western, 2008, xix, 748. ISBN 9780324537192. info
 • DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2008, xx, 343. ISBN 9788074000751. info
  doporučená literatura
 • MEDVEĎ, Jozef. Verejné financie. Bratislava: Sprint, vfra, 2005, 464 s. ISBN 8089085326. info
 • KÖNIG, Petr. Rozpočet a politiky Evropské unie : příležitost pro změnu. 2. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxxiv, 630. ISBN 9788074000119. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 642 s. ISBN 9788073576981. info
 • MIRRLEES, James A. Welfare, incentives, and taxation. Oxford: Oxford University Press, 2006, xii, 656. ISBN 9780198295211. info
 • KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, 269 stran. ISBN 9788075981653. info
Výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. Vrámci přednášek jsou vysvětlena hlavní témata kurzu, která jsou dále diskutována v seminářích. Studenti na semináři dokazují porozumění danému tématu jeho interpretací a porovnáním základních vztahů. Součástí seminářů jsou prezentace seminárních prací studentů. Studenti se soustředí na specifický problém z dané oblasti, který analyzují a demonstrují na příkladu z praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou, od které může být v případě nejlepších studentů upuštěno. Na základě průběžné práce během semestru student získává body: dva průběžné testy po 30 bodech, zpracování tří skupinových průběžných úkolů po 10 bodech (až 30 bodů celkem), dobrovolné řešení problémových úloh a aktivita na semináři. Garant předmětu může na konci semestru zadat vybraným studentům esej k vypracování (až 10 bodů).
Maximum bodů, které může student získat, není stanoveno. Podle počtu bodů je studentovi navržena známka k ústní zkoušce. Výsledná známka předmětu se u většiny studentů pohybuje v rozpětí plus minus dva stupně od navržené známky. Navržená stupnice hodnocení k ústní zkoušce je následující:
A [78 a více)
B [71 - 78)
C [65 - 71)
D [58 - 65)
E [53 - 58)
F s možností opravy [50 - 53)
hodnocení X (finální hodnocení, bez možnosti opravy) [0 - 50)
Skutečná stupnice, rovněž tak i bodované aktivity, se mohou mírně lišit od zde uvedených. Nezískání požadovaného minima bodů (50 bodů) je považováno za absenci průběžné přípravy studenta ve smyslu článku 16 (bod 10) Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity a nezakládá právo na opakování "nepovedených" testů nebo průběžně zadávaných úkolů. V tomto případě je student hodnocen "X". Detailní a aktuální informace stran organizace výuky je studentu dostupná v „Interaktivní osnově“ předmětu v IS MU.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek ("taháků"), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu "-", nebo F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.). V případě, že uvedený přestupek půjde charakterizovat jako disciplinární, může jej postoupit k řešení Disciplinární komisi fakulty.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.