MKF_MUST Mezinárodní účetní standardy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2012
Rozsah
12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 6. 10. 16:20–19:35 P403, So 17. 11. 8:30–11:50 P403, So 8. 12. 12:50–16:15 P403
Předpoklady
! KFMEUC Mezinárodní účetnictví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku mezinárodního účetnictví, na direktivy Evropské unie upravující oblasti účetnictví a na Cílem předmětu je seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví v Evropě, s direktivami EU a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, dále IFRS). Předmět je zaměřen na výklad metod uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, sestavování účetní závěrky a charakteristiku vybraných standardů. Na konci kurzu budou studenti schopni: - Charakterizovat hlavní směry harmonizace účetnictví. - Používat pravidla uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. - Aplikovat standardy.
Osnova
  • Obsah předmětu bude rozdělen do tří tutoriálu, celkový rozsah 12 hodin, 1.Úvodní tutoriál - organizační záležitost, popis předmětu, doporučení k samostudiu. - Úvod do harmonizace účetnictví, Koncepční rámec IAS, Sestavování účetní závěrky (IAS 1, IAS 8, IAS 7, IFRS 1). - Dlouhodobý majetek (IAS 16, IAS 17, IAS 38, IAS 36, IAS 40), Zásoby (IAS 2), peníze, pohledávky, finanční majetek - Zadání POTu 2.Druhý tutoriál - závazky a rezervy (IAS 37), Náklady a výnosy (IAS 18), Důsledky změn směnných kurzů cizích měn (IAS 21), vykazování státních dotací (IAS 20), Výpůjční náklady (IAS 23), Daně z příjmu (IAS 12) - zadání POTu - Kontrolní test 1 3.Třetí tutoriál Závěrečné zhodnocení - Kontrolní test 2
Literatura
    povinná literatura
  • HÝBLOVÁ, Eva. Mezinárodní účetnictví pro kombinované studium. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 129 s. ISBN 9788021046726. info
    doporučená literatura
  • HÝBLOVÁ, Eva, Jaroslav SEDLÁČEK a Petr VALOUCH. Mezinárodní účetnictví. Brno: ESF MU, 2004. 138 s. ISBN 80-210-3473-4. info
  • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005 včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretací k 1. lednu 2005 : úplné znění všech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví k 1. lednu 2005. Praha: International Accounting Standards Board, 2005. 1 sv. ISBN 802395721X. info
  • Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2006 včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretací k 1. lednu 2006 : dodatek k IFRS 2005 - změny roku 2006. London: International Accounting Standards Board, 2006. 215 s. ISBN 8023971719. info
  • KRUPOVÁ, L. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha : 1. VOX, 2009. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0.
Výukové metody
Předmět je vyučován ve tří tutoriálech, v rozsahu 12 hodin.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná, skládá se z teoretické a pratické části. Ověřování znalostí v průběhu semestru: dva průběžné testy, minimální úspěšnost 60 %, odevzdání POTu, hodnocení prospěl/neprospěl. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet)hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět KFMEUC.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.