MKF_MUST Mezinárodní účetní standardy

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
26/0/0. tutorial 12 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Hýblová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Dana Peňázová (pomocník)
Garance
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na problematiku mezinárodního účetnictví, na direktivy Evropské unie upravující oblasti účetnictví a na Cílem předmětu je seznámit studenty se základními směry harmonizace účetnictví v Evropě, s direktivami EU a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, dále IFRS). Předmět je zaměřen na výklad metod uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, sestavování účetní závěrky a charakteristiku vybraných standardů. Na konci kurzu budou studenti schopni: - Charakterizovat hlavní směry harmonizace účetnictví. - Používat pravidla uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. - Aplikovat standardy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- Charakterizovat hlavní směry harmonizace účetnictví.
- Používat pravidla uznávání a oceňování položek účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
- Sestavit účetní závěrku v souladu s IFRS.
- Aplikovat standardy.
Osnova
 • Obsah předmětu bude rozdělen do tří tutoriálu, celkový rozsah 12 hodin.
 • 1.Úvodní tutoriál
 • - organizační záležitost, popis předmětu, doporučení k samostudiu.
 • - Úvod do harmonizace účetnictví, Koncepční rámec IAS, Sestavování účetní závěrky (IAS 1, IAS 8, IAS 7, IFRS 1).
 • - Dlouhodobý majetek (IAS 16, IFRS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40), Zásoby (IAS 2), peníze, pohledávky, finanční majetek.
 • - Zadání POTu.
 • 2.Druhý tutoriál
 • - závazky a rezervy (IAS 37), Náklady a výnosy (IFRS 15), Důsledky změn směnných kurzů cizích měn (IAS 21), vykazování státních dotací (IAS 20), Výpůjční náklady (IAS 23), Daně z příjmu (IAS 12).
 • - zadání POTu.
 • - Kontrolní test.
 • 3.Třetí tutoriál
 • Závěrečné zhodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • HÝBLOVÁ Eva, HAMPL Filip a Petr SVOBODA. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 2019. Studijní text, dostupný v ISU na stránce předmětu.
  doporučená literatura
 • KRUPOVÁ, Lenka. IFRS : mezinárodní standardy účetního výkaznictví, interpretace a aplikace v podnikové praxi. 3. vydání. Praha: 1. Vox, 2019. iv, 740. ISBN 9788087480700. info
 • International Financial Standards Board. IFRS 2011. International Financial Reporting Standards. United Kingdom. ISBN 978-1-907877-02-5
Výukové metody
Předmět je vyučován ve tří tutoriálech, v rozsahu 12 hodin.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška je písemná, skládá se z teoretické a pratické části. Ověřování znalostí v průběhu semestru: jeden průběžný test, minimální úspěšnost 60 %, odevzdání POTu, hodnocení prospěl/neprospěl. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku(zápočet)hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia."
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 12 hodin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/MKF_MUST