BKR_ENEK Environmentální ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Ne 2. 11. 12:50–15:20 P103, So 29. 11. 12:50–15:20 P103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Environmentální ekonomie se zabývá ekonomickými aspekty tvorby a ochrany životního prostředí. V tomto ohledu jsou posluchači seznámeni (po předchozím popisu globálních environmentálních problémů a stavu životního prostředí v ČR) se základními příčinami selhávání trhu v oblasti environmentálních statků a odpovídajícími metodami řešení. Důraz je položen na právní normy, institucionální zabezpečení a nástroje pozitivní a negativní stimulace (zejména v kontextu ČR). Pozornost je rovněž věnována odpovídajícím strategiím, zejména strategii trvale udržitelného rozvoje a rozhodujícím nástrojům a opatřením stimulujícím její prosazování (metoda EIA., EMS, environmentální audit, ecolabelling, ÚSES atd.). Systémový přístup k ochraně životního prostředí je kromě ekologické politiky ČR dokumentován na příkladě 5. environmentálního akčního programu EU.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět, vysvětlit a aplikovat znalosti základních environmentálních dopadů ekonomického rozvoje.
Osnova
 • 1 Základní pojmy, globální problémy životního prostředí – atmosféra a klima, vodní zdroje, odlesňování, vymírání druhů a další vybrané problémy.
 • 2 Stav životního prostředí ČR a jeho vývojové trendy – ovzduší, voda, půda, biota.
 • 3 Obecný vztah tržní ekonomiky a životního prostředí – pojem externalit, přírodní zdroje a jejich oceňování, makroekonomické a mikroekonomické optimum kvality životního prostředí.
 • 4 Právní úprava ochrany životního prostředí v ČR – základní a všeobecné právní normy, dílčí právní normy (ochrana přírody, ovzduší a vod).
 • 5 Právní úprava ochrany životního prostředí v ČR – dílčí právní normy (ochrana půdy, nakládání s odpady, ostatní složky životního prostředí), související právní normy, harmonizace právních předpisů ČR a EU.
 • 6 Administrativní a ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí – nástroje negativní a pozitivní stimulace.
 • 7 Ekologické řízení firem – systémy ekologického managementu, environmentální normy, environmentální účetnictví.
 • 8 Strategické přístupy k řešení environmentálních problémů – reaktivní a proaktivní přístupy, současné technologie čištění odpadních plynů a vod, nakládání s odpady, recyklace.
 • 9 Koncept trvale udržitelného rozvoje a vybrané nástroje a opatření podporující jeho prosazování – environmentální audit a metoda EIA, SEA, ecolabelling, ekologická daňová reforma.
 • 10 Přírodovědné a územní aspekty ochrany životního prostředí – územní systémy ekologické stability krajiny, územní plánování.
 • 11 Ekologická politika – mezinárodní ekologické akce a iniciativy, ekologická politika ČR.
 • 12 Institucionální zabezpečení péče o životní prostředí v ČR – veřejná správa, nevládní organizace.
 • 13 Ekologická politika EU – environmentální akční plány, interakce ekonomické a ekologické politiky.
 • Kombinované studium
 • 1. blok – témata č. 1až 6
 • 2. blok – témata č. 7 až 13.
Literatura
  povinná literatura
 • Viturka, Milan. Environmentální ekonomie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 106 s. ISBN 8021036540.
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: Moldán, B. – Braniš, M.: Globální problémy životního prostředí. Portál, Praha 2003.
 • Náhradní obsah: Siebert Horst. Economics of Environment. 27th ed., 2008, 333 p., ISBN 978-3-540-73706-3.
  neurčeno
 • :
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Forma zkoušky: písemná.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.