BKR_ENEK Environmentální ekonomie

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 30. 9. 12:50–15:20 P103, So 10. 12. 12:50–15:20 P303
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Environmentální ekonomie se zabývá ekonomickými aspekty tvorby a ochrany životního prostředí. V tomto ohledu jsou posluchači seznámeni (po předchozím popisu globálních environmentálních problémů a stavu životního prostředí v ČR) se základními příčinami selhávání trhu v oblasti environmentálních statků a odpovídajícími metodami řešení. Důraz je položen na právní normy, institucionální zabezpečení a nástroje pozitivní a negativní stimulace (zejména v kontextu ČR). Pozornost je rovněž věnována odpovídajícím strategiím, zejména strategii trvale udržitelného rozvoje a rozhodujícím nástrojům a opatřením stimulujícím její prosazování (metoda EIA., EMS, environmentální audit, ecolabelling, ÚSES atd.). Systémový přístup k ochraně životního prostředí je kromě ekologické politiky ČR dokumentován na příkladě 5. environmentálního akčního programu EU.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět, vysvětlit a aplikovat znalosti základních environmentálních dopadů ekonomického rozvoje.
Osnova
 • 1 Základní pojmy, globální problémy životního prostředí – atmosféra a klima, vodní zdroje, odlesňování, vymírání druhů a další vybrané problémy.
 • 2 Stav životního prostředí ČR a jeho vývojové trendy – ovzduší, voda, půda, biota.
 • 3 Obecný vztah tržní ekonomiky a životního prostředí – pojem externalit, přírodní zdroje a jejich oceňování, makroekonomické a mikroekonomické optimum kvality životního prostředí.
 • 4 Právní úprava ochrany životního prostředí v ČR – základní a všeobecné právní normy, dílčí právní normy (ochrana přírody, ovzduší a vod).
 • 5 Právní úprava ochrany životního prostředí v ČR – dílčí právní normy (ochrana půdy, nakládání s odpady, ostatní složky životního prostředí), související právní normy, harmonizace právních předpisů ČR a EU.
 • 6 Administrativní a ekonomické nástroje v ochraně životního prostředí – nástroje negativní a pozitivní stimulace.
 • 7 Ekologické řízení firem – systémy ekologického managementu, environmentální normy, environmentální účetnictví.
 • 8 Strategické přístupy k řešení environmentálních problémů – reaktivní a proaktivní přístupy, současné technologie čištění odpadních plynů a vod, nakládání s odpady, recyklace.
 • 9 Koncept trvale udržitelného rozvoje a vybrané nástroje a opatření podporující jeho prosazování – environmentální audit a metoda EIA, SEA, ecolabelling, ekologická daňová reforma.
 • 10 Přírodovědné a územní aspekty ochrany životního prostředí – územní systémy ekologické stability krajiny, územní plánování.
 • 11 Ekologická politika – mezinárodní ekologické akce a iniciativy, ekologická politika ČR.
 • 12 Institucionální zabezpečení péče o životní prostředí v ČR – veřejná správa, nevládní organizace.
 • 13 Ekologická politika EU – environmentální akční plány, interakce ekonomické a ekologické politiky.
 • Kombinované studium
 • 1. blok – témata č. 1až 6
 • 2. blok – témata č. 7 až 13.
Literatura
  povinná literatura
 • Viturka, Milan. Environmentální ekonomie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005. 106 s. ISBN 8021036540.
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: Moldán, B. – Braniš, M.: Globální problémy životního prostředí. Portál, Praha 2003.
 • Náhradní obsah: Siebert Horst. Economics of Environment. 27th ed., 2008, 333 p., ISBN 978-3-540-73706-3.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Forma zkoušky: písemná.
Informace učitele
„Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.