MKV_RVVS Řízení ve veřejné správě

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLM (přednášející)
doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (přednášející)
doc. Ing. David Špaček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dagmar Špalková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Role manažera veřejné správy se v souvislosti s novými podmínkami, s transformací a modernizací veřejného sektoru a vzrůstajícími nároky a očekáváními občanů mění. Řízení organizací veřejné správy či veřejného sektoru obecně neznamená pouze uskutečňovat politiku definovanou centrální úrovní veřejné správy. Znamená dosahovat cílů naplňujících poslání organizací veřejného sektoru a zájmy stakeholderů, a to účelně, efektivně a hospodárně, orientovat se na dosahování výsledků a přijímat za ně odpovědnost. Dosahování uvedeného klade značné nároky na kompetence manažerů veřejného sektoru - vyžaduje od nich dovednost kreativně využívat moderní nástroje managementu a aplikovat je ve specifických podmínkách veřejného sektoru.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o specifikách řízení veřejné správy, a to nejprve obecně a následně se zaměřením na strategické řízení, řízení kvality, řízení organizačních změn a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě. Využity budou aktuální poznatky ze zahraničí i z české praxe, včetně exkurze a přednášek externistů z manažerských pozic v institucích veřejného sektoru.

Po absolvování kurzu studenti budou schopni:
- interpretovat význam, specifika a moderní trendy reforem a modernizací řízení ve veřejné správě a ve veřejném sektoru
- klasifikovat konkrétní dovednosti potřebné pro úspěšné naplnění role manažera v organizaci veřejné správy
- objasnit základní principy strategického řízení a řízení kvality a organizačních změn a orientovat se v cílech a metodě jejích nástrojů
- porozumět specifikům řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, specifikovat jednotlivé činnosti při řízení lidských zdrojů
- posoudit možnosti využití moderních nástrojů managementu ve specifických podmínkách veřejné správy.
Osnova
 • Obsah předmětu je rozdělen do tří základních částí.
 • V první části je nastíněn obecný přehled o řízení ve veřejné správě z pohledu současných teorií řízení ve veřejném sektoru (public managementu). Studenti jsou seznámeni i s aktuálními problémy a výzvami, s nimiž se manažeři ve veřejné správě a v organizacích veřejného sektoru v současnosti setkávají.
 • Druhá část předmětu je zaměřena na strategické řízení organizací veřejného sektoru jako klíčový nástroj rozvoje organizace, naplňování mise a uspokojování zájmů stakeholderů. Pozornost bude věnována základním fázím strategického řízení (formulaci a implementaci strategie), se zaměřením na rozpracování organizační strategie do navazujících dílčích strategií, programů a projektů. Zvláštní zřetel bude věnován manažerským postupům a nástrojům potřebným pro naplňování strategických cílů.
 • Vzhledem k tomu, že klíčový význam pro naplňování strategie a dosahování cílů organizace mají lidské zdroje, je třetí část předmětu věnována řízení lidských zdrojů a jeho specifikům ve veřejné správě. Řízení lidských zdrojů přitom není nahlíženo jako separovaná funkce managementu, ale jako klíčová oblast manažerské práce a prostředek naplňování všech dílčích strategií a programů.
 • Rámcová struktura témat:
 • 1. Blok
 • 1.1 Definice managementu ve veřejné správě, vývoj přístupů
 • 1.2 Role a funkce manažera ve VS
 • 1.3 Problémy a výzvy managementu ve VS
 • 2. Strategické řízení ve veřejném sektoru
 • 2.1 Význam strategického řízení v organizacích veřejného sektoru, jeho přínosy a limity
 • 2.2 Formulace strategie v podmínkách VS
 • - definice poslání
 • - strategická analýza: analýza vnějšího prostředí (včetně analýzy stakeholderů), analýza vnitřního prostředí, identifikace vnějších hrozeb a příležitostí, vnitřních silných a slabých stránek (základní analytické nástroje)
 • - formulace vize, rozpracování do navazujících dílčích strategií
 • 2.3 Implementace strategie
 • - postup a nástroje implementace strategických plánů,
 • - řízení výkonnosti jako nástroj monitorování a vyhodnocování strategických plánů
 • 2.4 Řízení kvality
 • - nástroje řízení kvality, jejich účel, přednosti a limity v kontextu VS
 • - měření spokojenosti občanů s poskytovanými službami – nástroje měření a podmínky jejich efektivního využívání
 • 2.5 Řízení organizačních změn
 • 3. Řízení lidských zdrojů ve VS
 • 3.1 Vývoj koncepcí personální práce v organizaci – personální administrativa, personální řízení a řízení lidských zdrojů jako tři základní koncepce a vývojové stupně personální práce v organizaci. Charakteristické znaky řízení lidských zdrojů jako součásti strategického řízení v organizaci.
 • 3.2 Základní personální činnosti, strategie řízení lidských zdrojů. Postavení a role personálního útvaru v organizaci
 • 3.3 Role výkonných vedoucích pracovníků v personální práci v organizaci. Řízení lidí jako klíčová oblast manažerské práce. Pracovní skupiny a jejich vedení. Motivace pracovníků, nástroje motivování.
 • 3.4 Základní personální činnosti. Úloha personálního útvaru a výkonných manažerů v jednotlivých oblastech personálních činností.
 • 3.4.1 Plánování pracovních sil
 • 3.4.2 Výběr a nábor pracovníků
 • 3.4.3 Adaptace pracovníků
 • 3.4.4 Vzdělávání a rozvoj pracovníků
 • 3.4.5 Hodnocení pracovního výkonu
 • 3.4.6 Řízení kariéry
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Personální management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3502-1. info
 • POMAHAČ, Richard. - VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. Richard Pomahač, Olga Vidláková. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2002. xii, 278 s. (Beckovy mezioborové učebnice) ISBN 8071797480
  doporučená literatura
 • WRIGHT, Glen a Juraj NEMEC. Management veřejné správy : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 808611970X. info
 • BRYSON, John Moore. Strategic planning for public and nonprofit organizations :a guide to strengthening and sustaining organizational achievement. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1995. xxi, 325 s. ISBN 0-7879-0141-5. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan a David ŠPAČEK. Personalistika ve veřejné správě (manuál pro personalisty územních samosprávných celků). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 180 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3984-1. info
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Pavel FIŠER, Petr HALÁMEK, Simona ŠKARABELOVÁ a David ŠPAČEK. Management regionální a místní správy: metodický text. Editor - Eduard Bakoš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 290 s. ISBN 80-210-4141-2. info
 • BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • HÁJEK, Vladimír, Aleš ADAMÍK a Miroslav STUCHLÍK. Platové předpisy ve veřejných službách a správě : ve znění platném k 1.1.2010. 2. dopl. vyd. Třinec: RESK, 2010. 163 s. ISBN 9788090432420. info
 • The new public management in Europe : adaptations and alternatives. Edited by Christopher Pollitt - Sandra van Thiel - V. M. F. Homburg. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2007. xii, 229. ISBN 9780230006935. info
 • POLLITT, Christopher a Geert BOUCKAERT. Public management reform : a comparative analysis. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. xiii, 345. ISBN 9780199268481. info
Výukové metody
přednášky interních učitelů, přednášky a besedy s externími odborníky, semináře - skupinové diskuse, řešení případových studií, samostudium zadané literatury
Metody hodnocení
přednášky, samostudium - četba povinné literatury.
Pro ukončení: závěrečný test, skupinový projekt a jeho obhajoba

Podmínky ukončení budou specifikovány ve studijním plánu předmětu, který bude zveřejněn před začátkem výuky.

Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 16 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.