BKF_SZP2 Seminář k závěrečné práci 2

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Valouch, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Petr Valouch, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKF_SZP1 Seminář k závěrečné práci 1 && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář k závěrečné práci je nezbytným předpokladem úspěšného zpracování závěrečné práce absolventů bakalářského studia. Jde o formu skupinových a individuálních konzultací, kde dochází k hledání konečného naplnění obsahu témat závěrečných prací. Cílem semináře je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na závěrečnou práci. Jde též o pomoc studentům formulovat závěry závěrečné práce, zpracování a potvrzení či vyvrácení hypotéz a výběr metod řešení zvoleného problému. Po absolvování tohoto kurzu bude student připraven na úspěšnou obhajobu závěrečné práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
napsat závěrečnou práci v souladu s obsahovými a formálními požadavky;
formulovat cíle závěrečné práce, zpracovat hypotézy a aplikovat metody řešení zvoleného problému;
zúčastnit se úspěšné obhajoby závěrečné práce.
Osnova
 • Semináře: 1. Význam závěrečné práce, obsahové a formální náležitosti. Způsoby citací, práce s grafickými částmi textu a tabulkami (viz kurz BKE_AAOP). Kritéria hodnocení závěrečné práce. 2. Úvod práce, jeho náležitosti. Problémy stanovení cílů práce. Vymezení problémových oblastí jako jedné z hlavních součástí závěrečné práce. Volba vhodných metod v závislosti na cílech a předmětu závěrečné práce. Jak úspěšně obhájit závěrečnou práci. Na co se soustředit. 3. Individuální práce na vymezení cílů a struktury závěrečné práce, hledání a výpisy z dostupných studijních pramenů. Na závěr tohoto období by již měla být mezi studentem a vedoucím závěrečné práce zcela jasná koncepce práce. 4. Individuální sběr a zpracování dat, jejich vyhodnocování a další konzultace. 5. Průběžná konzultace dosažených výsledků. 6. částečná redakce poloviny zpracovaného textu. Konzultace o dalším postupu při zpracování závěrečné práce. 7. Kontrola práce s literaturou, další vhodná doporučení pro dokončení této práce. 8.Průběžná kontrola dosažených výsledků. 9.Příprava aplikační části práce. 10.Zpracování aplikační části práce. 11.Kontrola dosažených závěrů práce, stanovení připomínek vedoucího práce. 12. Zapracování připomínek do textu závěrečné práce, zajištění formálních náležitostí. 13. Závěrečná redakce textu. Hodnocení ze strany oponentů a vedoucího závěrečné práce, příprava na obhajobu, konzultace posudků.
Literatura
  povinná literatura
 • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap/
 • SUNDSTRÖM, Mikael. How not to write a thesis or dissertation : a guide to success through failure. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020, 1 online. ISBN 9781789900514. URL info
  doporučená literatura
 • LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X. URL info
 • Metodika tvorby bakalářské práce. Edited by Jan Jihlavec. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, 124, xxxii. ISBN 9788073726362. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009, 159 s. ISBN 9788072017799. info
Výukové metody
Teoretická příprava ke zpracování závěrečné práce a její obhajoby. Výuka probíhá ve formě konzultací s vedoucím závěrečné práce.
Metody hodnocení
Seminář k závěrečné práci má podobu konzultací s vedoucím závěrečné práce. Kurz je ukončen zápočtem udělovaným vedoucím závěrečné práce. V případě, že si student kurz zapíše v době svého výjezdu do zahraničí, musí se domluvit na podmínkách zápočtu se svým vedoucím závěrečné práce.
Informace učitele
Pro formálně správné zvládnutí náležitostí závěrečné práce je vhodné absolvovat předmět BKE_AAOP - Akademické a odborné psaní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Student má povinnost na začátku semestru kontaktovat svého vedoucího práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2024/BKF_SZP2