SA200 Internship - Software Engineering

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
Stáž v minimálním rozsahu 400 hodin (12 týdnů). 15 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Bc. Alena Hooperová (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Bc. Alena Hooperová
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
( PA165 Java Enterprise Applications || PV179 Vývoj systémů v C#/.NET || PV260 Software Quality ) && SOUHLAS
PV203 and PA181 and PA116 and PV207 and PA179.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The goal is to complete an internship in a business on a job position that requires T-shaped skills.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to work on a junior level position in a service oriented company.
Osnova
 • Stáž spočívá v práci v organizaci (firma, veřejnoprávní instituce apod.), jejíž činnost odpovídá zaměření studovaného oboru. Délka stáže je 600 pracovních hodin, z toho minimálně 300 hodin v období výuky daného semestru. Stáž absolvovaná v semestru PODZIM může začít nejdříve 1.7., stáž absolvovaná v semestru JARO může mít počátek nejdříve 1.1. daného roku.
 • OBECNÉ INFORMACE:
 • Náplň činnosti studenta v průběhu stáže musí odpovídat tzv. T-shaped zaměření, kde jsou vyžadovány hluboké znalosti a zkušenosti z informatiky a současně široký přehled a základní dovednosti v dalších oborech (ekonomie, marketing, management, právo apod.).
 • Denní pracovní doba nepřekročí 8 hodin.
 • Smlouva mezi organizací a fakultou není vyžadována.
 • Student si praxi domlouvá sám, přičemž může vybírat i z nabídky firem na dokumentovém serveru fakulty (také ve složce Inzeráty zde u předmětu) a nabídky SPP https://www.fi.muni.cz/for-partners/partners.html.
 • Student je povinen se předem ujistit, že firemní garant splňuje stanovené požadavky, tj. vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a minimálně tříletou praxi v oblasti, které se stáž týká. Praxe garanta se počítá po ukončení VŠ.
 • Student musí absolvovat celou stáž v jedné organizaci. Výjimky jsou možné pouze se souhlasem vyučujícího. Pokud hrozí střet zájmů, může vyučující navrhovanou stáž neschválit.
 • Ve studijních materiálech najdete soubor Informace pro garanty, kterou doporučujeme předat firmám.
 • OČEKÁVANÉ KROKY:
 • DŮLEŽITÉ: Nutnou podmínkou pro schválení registrace/zápisu předmětu (žádáte o udělení souhlasu v IS) je dodání podepsaného Návrhu stáže (Interim Proposal). Student odevzdá podepsaný Návrh před zápisem v elektronické podobě prostřednictvím Studijních materiálů předmětu, složka "Návrh stáže" nejpozději pět pracovních dní před zápisem předmětu.
 • Na začátku semestru (termín upřesněn vyučujícím) student odevzdá podepsaný Protokol o přijetí studenta na stáž. Protokol o přijetí se odevzdává s podpisy studenta a garanta za organizaci prostřednictvím Odevzdávárny.
 • V průběhu semestru student odevzdává elektronicky prostřednictví Odevzdávárny průběžnou zprávu a výkaz práce (termín bude upřesněn vyučujícím, viz prezentace v SM).
 • Deset dní před ukončením předmětu formou pohovoru vloží student do ISu Technickou zprávu a výkaz práce. Tři dny před ukončením vloží do ISu prezentaci a protokol o absolvování stáže. V průběhu zkouškového období vypíše přednášející termíny pohovorů, na základě kterých bude uděleno hodnocení.
 • V případě dotazů kontaktujte administrátorku Alenu Hooperovou.
Literatura
 • Humpolíček, Pavel - Uhrová, Alena. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost.
Výukové metody
Internship within a business partner organization. Work on real-life projects with service orientation. Comparation of learned theory with practice. Feedback elaboration.
Metody hodnocení
A technical report on the project and a public presentation of results on a faculty seminar is required to obtain the colloquium.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2022/SA200