SA200 Internship - Software Engineering

Fakulta informatiky
jaro 2022
Rozsah
Stáž v minimálním rozsahu 400 hodin (12 týdnů). 15 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
Bc. Alena Hooperová (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (pomocník)
Garance
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: Bc. Alena Hooperová
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Předpoklady
( PA165 Java Enterprise Applications || PV179 Vývoj systémů v C#/.NET || PV260 Software Quality ) && SOUHLAS
PV203 and PA181 and PA116 and PV207 and PA179.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The goal is to complete an internship in a business on a job position that requires programming skills.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to work as senior SW developers
Osnova
 • Praxe spočívá v práci v organizaci (firma, veřejnoprávní instituce apod.), jejíž činnost odpovídá zaměření studovaného oboru. Zaměření by mělo odpovídat jedné z následujících náplní: vývoj softwarových systémů či mobilních aplikací, softwarový inženýr, UI/UX či frontend vývojář, architekt databázových systémů, DevOps inženýr.
 • Délka praxe je 400 pracovních hodin, z toho minimálně 200 hodin v období výuky daného semestru.
 • Praxe absolvovaná v semestru PODZIM může začít nejdříve 1.7., praxe absolvovaná v semestru JARO může mít počátek nejdříve 1.1. daného roku. Praxi si zapisují studenti nejdříve ve 3. semestru studia.
 • S dotazy se obracejte na administrátorku Alenu Hooperovou.
 • OBECNÉ INFORMACE:
 • Denní pracovní doba nepřekročí 8 hodin.
 • Student si praxi domlouvá sám, přičemž může vybírat i z nabídky firem na dokumentovém serveru fakulty (také ve složce Nabídka práce zde u předmětu) a nabídky SPP https://www.fi.muni.cz/for-partners/partners.html.
 • Student je povinen se předem ujistit, že má splněné prerekvizity a ve firmě najde garanta splňujícího stanovené požadavky, tj. vysokoškolské (Mgr.) vzdělání v technickém oboru a minimálně tříletou praxi v oblasti, které se stáž týká. Praxe garanta se počítá po ukončení VŠ.
 • Student musí absolvovat celou praxi v jedné organizaci. Výjimky jsou možné pouze se souhlasem vyučujícího. Pokud hrozí střet zájmů, může vyučující navrhovanou praxi neschválit.
 • OČEKÁVANÉ KROKY:
 • DŮLEŽITÉ: Nutnou podmínkou pro schválení registrace/zápisu předmětu (žádáte o udělení souhlasu v IS) je dodání podepsaného Návrhu stáže (Interim Proposal). Student odevzdá podepsaný Návrh co nejdříve v elektronické podobě prostřednictvím Studijních materiálů předmětu, složka "Vyplněné Návrhy", a to nejpozději pět pracovních dní před koncem období zápisu předmětů.
 • Na začátku semestru (termín upřesněn vyučujícím) student odevzdá podepsaný Protokol o přijetí studenta na praxi. Protokol o přijetí se odevzdává s podpisy studenta a garanta za organizaci prostřednictvím Odevzdávárny.
 • V průběhu semestru student odevzdává elektronicky prostřednictví Odevzdávárny průběžnou zprávu a výkaz práce (termín bude upřesněn vyučujícím, viz prezentace ve SM).
 • Deset dní před ukončením předmětu vloží student do ISu Technickou zprávu, výkaz práce, prezentaci a protokol o absolvování prace. V průběhu zkouškového období vypíše přednášející termíny pohovorů, na základě kterých bude uděleno hodnocení.
Literatura
 • Humpolíček, Pavel - Uhrová, Alena. Desatero pro praxi - aneb jak využít povinnost.
Výukové metody
Internship within a business partner organization. Work on real-life projects with service orientation. Comparation of learned theory with practice. Feedback elaboration.
Metody hodnocení
Technical reports on the project are required to obtain the colloquium.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.