bp2099 Bakalářská práce I

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předmět je určen studentům, kteří si zvolili téma bakalářské práce a přihlásili se k tématu v ISu – Rozpisy témat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
tvorba bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit strukturu a návrh projektu závěrečné práce
- stanovit výzkumný problém, cíle, otázky a hypotézy
- popsat plán výzkumu (strategie, metody získávání a zpracování dat)
- analyzovat a interpretovat výsledky
Osnova
 • 1. Individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s vedoucím zvolil a přihlásil v ISu
 • 2. Vytvoření struktury bakalářské práce a časového harmonogramu zpracování
 • 3. Výběr metod, technik a odborné literatury
 • 4. Vypracování části bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce
Literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014. 377 stran. ISBN 9788026206446. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012. 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • CHRÁSTKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 263 s. ISBN 978-80-247-1369-4. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
Výukové metody
konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Metody hodnocení
účast na konzultacích, zpracování bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce a časového harmonogramu, dodržování pravidel publikační etiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp2099