bp4007 Základní a rytmická gymnastika

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4007/01: Út 11:00–11:50 114, Út 14:00–14:50 114, A. Skotáková, P. Vaculíková
bp4007/02: Út 9:00–9:50 114, Út 12:00–12:50 114, A. Skotáková, P. Vaculíková
bp4007/03: Út 10:00–10:50 114, Út 13:00–13:50 114, A. Skotáková, P. Vaculíková
bp4007/04: St 10:00–10:50 E34/118 - pohybová tělocvična, Čt 15:00–15:50 E34/118 - pohybová tělocvična, A. Skotáková, P. Vaculíková
bp4007/05: Út 8:00–8:50 114, St 9:00–9:50 E34/118 - pohybová tělocvična, A. Skotáková, P. Vaculíková
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_gym )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení studenta s metodickými a didaktickými postupy při rozcvičení (bez hudebního doprovodu, s hudebním doprovodem, s využitím cvičebních pomůcek)
- aplikace kloubně mobilizačních, koordinačních a tonizačních cvičení do rozcvičení
- propojení teoretických i praktických poznatků z oblasti strečinku a posilování (s vahou vlastního těla, s využitím cvičebních pomůcek) a jejich využití v jednotlivých částech tréninkové/cvičební jednotky
- seznámení studenta s názvoslovím tělesných cvičení bez cvičebních pomůcek/se cvičebními pomůckami
- osvojení si základů hudebně-pohybové nauky a aplikace do praxe (tempo, takt, počítací doba, metrum, rytmus, dynamika)
- aplikace základních tanečních prvků, kroků, skoků, obratů
- seznámení se teoreticky a prakticky s jednotlivými druhy tanců (lidové, country, street dance)
- rozvoj koordinace, pohybové paměti s využitím hudby, s aplikací pro průpravné části v jednotlivých sportech, volnočasových aktivitách a kondiční přípravy u trenérů
- osvojení si základní techniky cvičení se švihadlem, soulad s hudbou
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu budou studenti:
- schopni vytvořit zásobník cviků posilovacích a protahovacích na jednotlivé svalové partie
- znát správné provedení jednotlivých cviků
- schopni sestavit a vést rozcvičení (bez hudebního doprovodu i s hudebním doprovodem)
- schopni aplikovat do praxe správné názvosloví tělesných cvičení
- schopni identifikovat v hudebním doprovodu jednotlivé počítací doby, rozeznat metrický impuls resp. master beat
- rozumět základům hudebně pohybové nauky a aplikaci do praxe (tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika)
- umět základní taneční prvky, kroky, skoky, obraty
- umět vybrat adekvátní hudební nahrávku k předloženým pohybovým cvičením.
Osnova
 • Názvosloví tělesných cvičení (polohy a pohyby celého těla a jeho částí)
 • Rozcvičení – teoretická východiska – struktura rozcvičení, zásady rozcvičení aj.
 • - různé formy rušné části
 • - průpravná část
 • - kloubně mobilizační cvičení
 • - koordinační cvičení
 • - tonizační cvičení
 • Strečink – teoretická východiska, charakteristika a základní strukturalizace (dynamický, statický, PIP, aktivní, pasivní)
 • Posilování – teoretická východiska
 • - posilování břišních svalů
 • - posilování zádových svalů
 • - posilování svalů trupu a svalů paží
 • - posilování hýžďových svalů a svalů dolních končetin
 • - komplexní cviky – podpory (podpory, vzpory, kliky, výpady, dřepy, podřepy ad.)
 • U všech cvičení bude aplikováno správné názvosloví tělesných cvičení, vysvětlena funkce jednotlivých svalů a svalových skupin, správné provedení jednotlivých cvičení, objasněna problematika dýchání
 • - Tempo, takt, počítací doby, metrum, rytmus, dynamika
 • - Nácvik jednotlivých tanečních kroků a krokových vazeb – přísunný, přeměnný, polkový, poskočný krok, pohyby paží, nůžky, dálkový skok, jelení skok, valčíkový krok
 • - Základní tance – valčík, polka, country, street dance
Literatura
  doporučená literatura
 • SKOTÁKOVÁ, Alena. Rytmická gymnastika a tance. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 42 s. ISBN 978-80-210-7325-8. URL info
 • RAMSAY, Craig. Strečink - anatomie. 1. vyd. Brno: CPress, 2014. 160 s. ISBN 9788026403548. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 199 s. ISBN 9788024621944. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Teorie tance. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. info
 • ŠEBEJ, František. Strečink. Translated by Eva Horová. Bratislava: Timy, 2001. 128 s. ISBN 8080650209. info
 • ALTER, Michael J. Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 228 s. ISBN 807169763X. info
 • KNÍŽETOVÁ, Věra a Bohumil KOS. Strečink. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1998. 78 s. ISBN 8070334460. info
 • APPELT, Karel. Názvosloví pro cvičitele [Appelt, 1990]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990. 244 s. info
Výukové metody
Praktická cvičení doplněná teoretickým výkladem. V případě online formy - platforma MS teams, dílčí úkoly dle zadání, zpětná vazba učitele, vzájemné hodnocení
Metody hodnocení
- aktivní účast v hodinách (povolená absence - 2 výukové dny, v případě většího počtu absencí povolena náhrada jen po předchozí domluvě s vyučujícím své seminární skupiny).
Část Základní gymnastika - písemná a grafická příprava rozcvičení (12–15 cviků), hlavní části a závěrečného strečinku vypracovaná dle pokynů prezentovaných ve výuce
- videozáznam přidělené části tréninkové/vyučovací jednotky (délka cce 15 min) - vložit do příslušné odevzdávárny
- vzájemné hodnocení 3 přidělených videozáznamů každé části v aplikaci Vzájemné hodnocení v IS
- praktické požadavky:
kliky - muži 20, ženy 10
shyby – muži 10, ženy 5
vzpor ležmo - klik - muži 20, ženy 10
vznosy – muži 5, ženy 3
vzpor vzadu ležmo – přednožit pravou/levou – výdrž 10 s 
stoj spojný – hluboký ohnutý předklon, prsty na podložku – výdrž 10 s 
sed roznožný – vzpažit – výdrž 10 s 
- aktivní účast v hodinách (max. 2 absence), plnění dílčích úkolů zadaných v každé hodině
Po úspěšném splnění všech výše zmíněných dílčích požadavků:
- závěrečný písemný test zahrnující znalosti z oblasti posilování, strečinku a názvosloví tělesných cvičení (splnění na 80%)
část Rytmická gymnastika
- pohybový úkol s vlastním hudebním doprovodem, libovolný styl
- rozcvičení na hudbu
- sestava se švihadlem - rytmické cvičení pro vybraný sport
Podrobnosti o požadavcích na kredity najdete v interaktivní osnově.
- aktivní účast v hodinách (max. 2 absence)
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/elportal/?id=936375

http://www.fsps.muni.cz/frvs/2012/zakladni-gymnastika/

https://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/druhy_svalove_kontrakce.html


V případě opakovaného zápisu předmětu je student povinen předmět opakovat v plném rozsahu dle sylabu předmětu pro daný semestr. Po domluvě na začátku semestru je možné opakovat v plném rozsahu jen nesplněnou část (základní nebo rytmická gymnastika).

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4007