bp4029 Didaktika

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiří Sliacky, Ph.D. (cvičící)
Bc. Veronika Kubíčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 15:00–15:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4029/01: Út 10:00–10:50 B11/311, J. Sliacky
bp4029/02: Út 14:00–14:50 B11/206, J. Sliacky
bp4029/03: Út 12:00–12:50 B11/235, J. Sliacky
bp4029/04: Po 14:00–14:50 E34/203 - seminární místnost, J. Sliacky
bp4029/05: Út 13:00–13:50 B11/235, J. Sliacky
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní didaktické kategorie a teoretické poznatky z didaktiky s ohledem na věková specifika jedinců a oblasti, v nichž budou studenti pracovat. Dalším cílem je systematicky budovat pedagogické myšlení a rozvíjet pedagogické kompetence studentů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže vysvětlit klíčové pojmy z oblasti didaktiky, analyzuje výukovou jednotku s ohledem na potřeby jedinců, volí přiměřené výukové metody, uplatňuje metody pedagogické diagnostiky podle potřeb skupiny či jedinců, přemýšlí a vědomě používá zásady pedagogické komunikace s ohledem na rozvoj skupiny či jedinců.
Osnova
 • Obecná didaktika jako základ činnosti pedagogů. Předmět a cíle obecné didaktiky
 • Prvky edukačního procesu (cíle, účastníci, podmínky a prostředky)
 • Výukové metody a jejich vhodnost pro různé věkové kategorie. Alternativní a inovativní metody. Výukové metody s ohledem na specifické vzdělávací potřeby jedinců
 • Organizační formy a fáze výukové jednotky
 • Výukové strategie, strategie učení
 • Kurikulum. Didaktická transformace obsahu
 • Vedení výuky s ohledem na specifika jedinců podle věku (preprimární, primární pedagogika, pedagogika sekundární školy, andragogika)
 • Pedagogická diagnostika
 • Pedagogická komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • Základy pedagogiky : pro doplňkové pedagogické studium : teorie výchovy (Variant.) : Pedagogika pro doplňující pedagogické studium. D. 3, Teorie výchovy. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
  doporučená literatura
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 455 s. Syntézy výzkumu 3. ISBN 978-80-210-8568-8. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 263 s. ISBN 8073671557. info
 • Pedagogický slovník. Edited by Jan Průcha - Eliška Walterová - Jiří Mareš. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8. info
 • OBST, Otto. Obecná didaktika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 159 s. ISBN 8024405555. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky :úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuze, individuální domácí práce.
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace individuální práce, písemný test, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4029