bk4005 Pedagogika

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
7/7/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
PhDr. Lucie Grajciarová (cvičící)
Mgr. Kateřina Jakubcová (cvičící)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 30. 4. 13:00–14:40 Virtuální místnost, Pá 28. 5. 12:10–13:50 Virtuální místnost, Pá 4. 6. 15:55–18:25 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk4005/01: Pá 5. 3. 9:40–12:10 Virtuální místnost, Pá 12. 3. 9:40–11:20 Virtuální místnost, Pá 14. 5. 11:45–13:25 Virtuální místnost, K. Jakubcová
bk4005/02: Pá 26. 3. 10:55–12:35 Virtuální místnost, Pá 16. 4. 13:25–15:55 Virtuální místnost, Pá 28. 5. 10:05–11:45 Virtuální místnost, K. Jakubcová
bk4005/03: Pá 5. 3. 12:10–13:50 Virtuální místnost, Pá 30. 4. 10:30–12:10 Virtuální místnost, Pá 4. 6. 13:00–15:30 Virtuální místnost, K. Jakubcová
Předpoklady
společenskovědní přehled na úrovni gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem bude zvládnutí základních pedagogických kategorií, pojmů a teorií s důrazem na vytváření základů pedagogických kompetencí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní pedagogické kategorie a pojmy
- popsat základní prvky edukačního procesu
- určit význam pedagogických disciplín pro vybrané profesní oblasti
- analyzovat vybranou oblast vzdělávání
- vysvětlit funkce vzdělávání v konkrétních sociálních oblastech
Osnova
 • 01. Pojetí edukace (výchovy). Edukace a socializace; hodnotová orientace edukace (antika, středověk, novověk); vztah edukace, dědičnosti a prostředí
 • 02. Základní rysy soudobé edukace. Intencionální a funkcionální edukace, rysy demokratické edukace. Formální, neformální a informální vzdělávání
 • 03. Pojetí pedagogiky. Vznik pedagogiky (Aristoteles, Quintilianus, Komenský, Herbart). Soudobé koncepce pedagogiky. Vztah pedagogiky k jiným oborům. Vztah pedagogiky, kinantropologie a věd o sportu
 • 04. Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín) a její význam ve společnosti
 • 05. Prvky edukačního procesu (cíle, účastníci, podmínky a prostředky)
 • 06. Vybrané historické edukační modely (demokratický – J. A. Komenský, utilitaristický – J. Locke, svobodný – J. J. Rousseau, pedocentrický – J. Dewey)
 • 07. Výchovné a vzdělávací cíle – aktuální cíle soudobé edukace. Příprava jedince pro sociální role (výchova pro život H. Spencera, požadavky postmoderní společnosti)
 • 08. Edukace jako rozvoj základních kvalit osobnosti. Výchova a vzdělávání. Obsah edukace – edukace a kultura
 • 09. Pedagog (edukátor, učitel, trenér, asistent pedagoga ad.) – jeho vzdělání, kompetence a osobnostní charakteristiky
 • 10. Vychovávaný jedinec (dítě, žák, student, klient, sportovec ad.). Vybrané výzkumy současné mládeže
 • 11. Formy edukace (školní, mimoškolní, rodinná). Pedagogické zhodnocené volného času
 • 12. Soustava pedagogických principů a jejich aplikace
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. 270 stran. ISBN 9788026208723. info
 • JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 stran. ISBN 8085931958. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a do. Praha: Portál, 2017. 483 stran. ISBN 9788026212287. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Jan Průcha - Tomáš Janík - Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • JŮVA, Vladimír. Úvod do pedagogiky. 3. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1997. 108 s. ISBN 8085931397. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuze, individuální domácí práce.
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace domácí práce, písemný test, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.