n4002 Magisterská práce 1

Fakulta sportovních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Předmět je určen studentům kteří si zvolili téma magisterské práce a přihlásili se k tématu v IS – Rozpisy témat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
průběžná tvorba diplomové práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- použít vědomosti získané studiem při zpracování magisterské práce
- vytvořit strukturu magisterské práce
- aplikovat zásady psaní odborného textu
- vyhledávat a zpracovávat informační zdroje
- dodržovat pravidla publikační etiky
Osnova
 • - individuální konzultace studenta s vedoucím magisterské práce na téma, které si student po dohodě s vedoucím zvolil a přihlásil v IS
 • - vytvoření struktury magisterské práce a časového harmonogramu zpracování
 • - výběr metod, technik a odborné literatury
 • - vypracování části magisterské práce dle pokynů vedoucího práce
Literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2014, 377 stran. ISBN 9788026206446. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 9788026202196. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 4., rozšířené vyd. Praha: Portál, 2012, 734 s. ISBN 9788026202004. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • CHRÁSTKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 263 s. ISBN 978-80-247-1369-4. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, 255 s. ISBN 80-7178-367-6. info
Výukové metody
konzultace s vedoucím magisterské práce.
Metody hodnocení
- účast na konzultacích
- zpracování magisterské práce dle pokynů vedoucího práce a časového harmonogramu
- dodržování pravidel publikační etiky
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2024/n4002