np4122 Osobnostně sociální rozvoj

Fakulta sportovních studií
jaro 2025
Rozsah
1/0/0. 3 D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Šíp (cvičící)
Bc. Veronika Kubíčková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si v rovině teoretické klade za cíl vybavit studenty základními znalostmi z vybraných témat osobnostně sociálního rozvoje. V souvislosti s těmito tématy následně studenty seznamuje s konkrétními nástroji využitelnými ve svém profesním rozvoji. V rovině praktické je cílem rozvoj v oblasti osobnostních a sociálních kompetencí studentů opírající se o důkladnou (sebe)reflexi.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student charakterizuje základní složky osobnosti, analyzuje interpersonální komunikaci a aktivně používá popisný jazyk. Student popíše reakci organismu na stres a použije vhodný nástroj pro jeho zvládání. Identifikuje zdroje přirozené autority a na základě analýzy ukázek z praxe navrhuje vhodná řešení k rozvoji přirozené autority. Analyzuje své časové možnosti a vhodně svůj čas organizuje. Student identifikuje principy zážitkové pedagogiky a při práci se skupinou volí vhodné postupy s ohledem na vzniklé pedagogické situace. V rámci kurzu aplikuje nabyté teoretické znalosti v modelových situacích a reflektuje zvolený postup.
Osnova
 • Osnova přednášek:
 • 1. Zralá osobnost učitele jako předpoklad k zdravému rozvoji žáků: sebepojetí, jeho složky.
 • 2. Komunikace k sobě, komunikace od sebe. Formy komunikace a jejich účinek. Manipulace v komunikaci. Respektující komunikace. Popisný jazyk. Stanovení kritérií kvality výuky. Zodpovědnost za vlastní práci a možnost nápravy. Formativní hodnocení. Obtížný rozhovor.
 • 3. Stres management: pojem stres a stresová reakce - aneb co se děje v těle, když jsme ve stresu, eustres, distres, vnímání stresu; základní nástroje stress managementu - jak můžeme prožívání stresu ovlivnit.
 • 4. Autorita učitele: vymezení pojmu autorita, druhy autority. Faktory ovlivňující autoritu a možnosti jejich rozvoje.
 • 5. Time management: charakteristika pojmu, kategorie priorit úkolů a činností dle důležitosti a naléhavosti, stanovování cílů dle pravidel SMART, strategie plánování a plnění úkolů a činností.
 • 6. Zážitková pedagogika a její využití ve výukových formách tělesné výchovy.
 • Osnova kurzu:
 • 1. seznamovací a sebepoznávací aktivity
 • 2. dynamika skupiny, práce s kolektivem
 • 3. timemanagement
 • 4. stresmanagement
 • 5. softskills a jejich rozvoj, SWOT analýza
 • 6. zpětná vazba a reflexe
 • Inovace předmětu Osobnostně sociální rozvoj proběhla v rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI), reg. č. p.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVÁČKOVÁ, Jana a Dobromila NEVOLOVÁ. Respektovat a být respektován : cesta k sebeúctě a zodpovědnosti. Přepracované vydání. Praha: PeopleComm, 2020, 367 stran. ISBN 9788087917503. info
 • JIRÁSEK, Ivo. Zážitková pedagogika : teorie holistické výchovy (v přírodě a volném čase). Vydání první. Praha: Portál, 2019, 265 stran. ISBN 9788026214854. info
  doporučená literatura
 • MÜHLFEIT, Jan a Kateřina KRŮTOVÁ. Odemykání dětského potenciálu. 1. vydání. V Brně: Management Press, 2018, 272 stran. ISBN 9788072615629. info
 • ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta a Tomáš MIROVSKÝ. Sport a zážitková pedagogika "Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století". 2018. URL info
 • JIRÁSEK, Ivo a Jakub SVOBODA. Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, 236 stran. ISBN 9788024447964. info
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • MOON, Jennifer Ann, Michal DIVIŠ, Jan KOLÁŘ, Vít DOČEKAL, Josef VALENTA, Hana KASÍKOVÁ, Hana HORKÁ, Veronika RODRIGUEZOVÁ, Karla BRÜCKNEROVÁ a Michal DUBEC. Krajinou zkušenostně reflektivního učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 118 s. ISBN 978-80-210-6296-2. info
 • KOLÁŘ, Jan a Bohumíra LAZAROVÁ. K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. In K sobě, k druhým, k profesi. Teorie, programy a metody osobnostního a sociálního rozvoje pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8. info
 • MCLAUGHLIN, Colleen a Richard Lee BYERS. Personal and social development for all. 1st pub. London: David Fulton Publishers, 2001, vi, 106. ISBN 1853466433. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Translated by Oldřich Selucký. Vydání první. Praha: Portál, 1998, 247 stran. ISBN 8071782165. info
 • RENAUD, Jacqueline. Stres :[co je stres a jak se mu vyhnout, testy a antistresové programy]. 1. vyd. Praha: Práce, 1993, 137 s. ISBN 80-208-0297-5. info
Výukové metody
přednáška, skupinová práce, individuální práce, diskuze, didaktická hra, situační metoda
Metody hodnocení
plnění dílčích úkolů, vypracování portfoliových úkolů, aktivní účast na celém kurzu
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.