np4133 Integrativní speciální pedagogika

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- osvojit si základní informace o jednotlivých typech zdravotního postižení, možnostech vzdělávání osob s postižením
- informovat o současné legislativě v rámci inkluzivního vzdělávání, zejména v tělesné výchově a sportu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice jednotlivých typů postižení
- popsat jaké možnosti vzdělávání mají lidé se specifickými potřebami
- uchopit legislativní rámec inkluzivního vzdělávání včetně poradenského systému
- analyzovat možnosti inkluzivního vzdělávání pro jednotlivé druhy postižení
- navrhnout individuálně vzdělávací plán pro žáka se specifickými potřebami
- navrhnout možnosti pohybových a sportovních aktivit pro osoby s různým typem postižení v rámci inkluze i mimo ni
- aplikovat základy a principy komunikace s osobami se specifickými potřebami
Osnova
 • - Speciální pedagogika – pojem, předmět, cíle, interdisciplinární vztahy, klasifikace oboru, terminologie
 • - Legislativa, integrace, inkluze – pojem, terminologie, formy a možnosti integrace, kurikulární dokumenty, individuální vzdělávací plán
 • - Diagnostika a pedagogicko-psychologický poradenský systém
 • - Tělesné postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti léčby, vzdělávání, DMO, vhodné pohybové aktivity a sporty, inkluze žáka s tělesným postižením do Tv
 • - Mentální postižení – charakteristika, klasifikace dle WHO, etiologie, možnosti vzdělávání, Downův syndrom, vhodné pohybové aktivity a sporty, inkluze žáka s mentálním postižením do Tv
 • - Autismus – charakteristika, etiologie, možnosti vzdělávání, vhodné pohybové aktivity a sporty, inkluze žáka s autismem do Tv
 • - Zrakové postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti léčby, možnosti vzdělávání, vhodné pohybové aktivity a sporty, inkluze žáka se zrakovým postižením do Tv
 • - Sluchové postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti vzdělávání, protetika, vhodné pohybové aktivity a sporty, inkluze žáka se sluchovým postižením do Tv
 • - Narušená komunikační schopnost – charakteristika, klasifikace, etiologie, náprava, podpora
 • - Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika, jednotlivé systémy
 • - Specifické poruchy učení – charakteristika, klasifikace, etiologie, náprava, možnosti vzdělávání, vhodné pohybové aktivity a sporty, inkluze žáka s SPU do Tv
 • - Poruchy chování – charakteristika, klasifikace, možnosti nápravy, zařízení
 • - Terapie ve speciálně pedagogické péči – canisterapie, hipoterapie
Literatura
 • SKOTÁKOVÁ, Alena. Speciální pedagogika. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 81 s. ISBN 978-80-210-6996-1. URL info
Výukové metody
praktický seminář. V online režimu MS teams
- úkoly pro samostudium: studium doporučené literatury
- kontrola úkolů: v zápočtovém týdnu
Metody hodnocení
požadavky k ukončení:
- aktivní účast na seminářích or MS teams
- vypracování seminární práce na dané téma
- zkouška
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4133